Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

ln - dosyalar arasýnda baðlar oluþturur

KULLANIM

ln [seçenek]... [-T] hedef [bað-ismi]
ln [seçenek]... hedef...
ln [seçenek]... hedef... dizin
ln [seçenek]... -t dizin hedef...

AÇIKLAMA

1. biçimde bað-ismi ile belirtilen hedef\N’39’e bir bað oluþturur. 2. biçimde, içinde bulunduðunuz dizin içinde hedef\N’39’in ismi ile ayný isimde bir bað oluþturulur. Üçüncü ve dördüncü biçimlerde, her hedef\N’39’in baðý dizin içinde oluþturulur. Öntanýmlý olarak sabit baðlar oluþturulur, sembolik bað yapmak için --symbolic seçeneðini kullanmak gerekir. Sabit baðlar oluþturukurken, hedef\N’39’ler sistemde bulunmak zorundadýr.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
--backup=[koþul]
Her mevcut hedef dosyanýn bir yedeði oluþturulur.
-b --backup seçeneði ile aynýdýr fakat herhangi bir argüman almaz.
-d, -F, --directory
Süper kullanýcýnýn dizinlere sabit bað oluþturmasýný saðlar. (Bilgi: sistem sýnýrlamalarýndan dolayý süper kullanýcý için bile muhtemelen iþlem baþarýsýz olacaktýr.)
-f, --force
Hedefte dosya varsa siler.
-i, --interactive
Hedeflerin silinip silinmeyeceðini sorar.
-n, --no-dereference
Bir dizine sembolik bað olan hedefi sanki normal bir dosyaymýþ gibi ele alýr.
-s, --symbolic
Sabit baðlar deðil, sembolik baðlar oluþturur.
-S, --suffix=sonek
Belirtilen yedekleme sonek\N’39’i kullanýlýr.
-t, --target-directory=dizin
Baðlarýn oluþturulacaðý dizin belirtilir.
-T, --no-target-directory
bað-ismi normal bir dosya gibi ele alýnýr.
-v, --verbose
Baðý oluþturmadan önce dosyanýn ismini basar.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
--suffix seçeneði ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediði sürece, yedekleme soneki \N’39’~\N’39’ dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam deðiþkeni ile veya --backup seçeneði ile seçilebilir. Deðerler þunlardýr:
none, off
Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiþ olsa bile)
numbered, t
Numaralý yedekleme yapýlýr.
existing, nil
Numaralandýrýlmýþ yedekler varsa, numaralý, aksi durumda basit yedekleme yapar.
simple, never
Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

Mike Parker ve David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ln komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve ln yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info ln

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top