Linux repositories inspector
coreutils 6.5
Aliases: dir(1), dir(1), dir(1), dir(1), vdir(1), vdir(1), vdir(1), vdir(1)

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

ls - dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

ls [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

(Öntanýmlý olarak içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmiþse, alfabetik sýraya göre listeleme yapar.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-a, --all . (nokta) ile baþlayan dosyalarý gizlemez.
-A, --almost-all
Ýsimlerinde . ve .. bulunan dosyalarý listelemez.
--author
Her dosyanýn yazarýný basar.
-b, --escape
Basýlamayan karakterler için sekizlik tabandaki deðerlerini basar.
--block-size=boyut
boyut baytlýk bloklar kullanýlýr.
-B, --ignore-backups
~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.
-c -lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiði zamana göre sýralar ve ve bu zamaný gösterir. -l ile birlikte kullanýldýðýnda ise isme göre sýralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiði zamaný gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiði zamana göre sýralar.
-C Sütunlar halinde listeleme yapar.
--color[=koþul]
Dosya türlerini ayýrdetmek için renklendirme yapýlýp yapýlmayacaðý belirtilir. koþul olarak, \N’96’never\N’39’ (asla), \N’96’always\N’39’ (daima) veya \N’96’auto\N’39’ verilebilir.
-d, --directory
-l seçeneði ile birlikte sadece dizine iliþkin bilgileri gösterir.
-D, --dired
Emacs\N’39’ýn \N’96’dired\N’39’ kipi için tasarlanmýþ çýktý üretir.
-f Sýralama yapmaz, -aU etkinleþtirilir, -lst edilginleþtirilir.
-F, --classify
Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.
--file-type
Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.
--format=sözcük
sözcük olarak verilebilecek deðerler ve karþýlýðý olan seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C
--full-time
-l --time-style=full-iso seçeneklerine eþdeðerdir.
-g Dosya sahibini göstermemesi dýþýnda -l gibidir.
-G, --no-group
Grup sütununu göstermez.
-h, --human-readable
Boyutlarý kullanýcý tarafýndan kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi) gösterir.
-si Yukarýdaki seçeneðe benzer ama 1024 yerine 1000\N’39’lik katlar kullanýlýr (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 deðil).
-H, --dereference-command-line
Komut satýrýndaki sembolik baðlar takip edilir.
--hide=þablon
Komut þablonu ile eþleþen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile iptal edilir)
--indicator-style=sözcük
Listedeki girdilere sözcük ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanýmlý deðer), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)
-i, --inode
Her dosyanýn indis numarasýný basar.
-I, --ignore=þablon
þablon ile eþleþen girdileri listelemez.
-k --block-size=1K ile aynýdýr.
-l Uzun liste biçimi kullanýlýr.
-L, --dereference
Bir sembolik baðýn bilgileri gösterilirken, baðýn kendisinin deðil gösterdiði dosyanýn bilgileri gösterilir.
-m Listeyi virgül ile ayrýlmýþ girdiler halinde gösterir.
-n, --numeric-uid-gid
Kullanýcý ve grup isimleri yerine numaralarýný göstermesi dýþýnda -l gibidir.
-N, --literal
Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak deðerlendirilmez).
-o Grup sütununu göstermemesi dýþýnda -l gibidir.
-p, --indicator-style=slash
Dizinleree / göstergesini ekler.
-q, --hide-control-chars
Basýlamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.
--show-control-chars
Basýlamayan konrol karakterlerini olduklarý gibi gösterir (uygulama ls ve çýktýlama birimi uçbirim olmadýkça öntanýmlýdýr).
-Q, --quote-name
Girdi isimlerini týrnak içine alýr.
--quoting-style=sözcük
Girdi isimleri týrnak içine alýnýrken sözcük ile belirtilen tarz kullanýlýr: literal, locale, shell, shell-always, c, escape
-r, --reverse
Ters sýralama yapar.
-R, --recursive
Altdizinleri ardýþýk olarak listeler.
-s, --size Dosya boyutlarýný blok cinsinden gösterir.
-S Dosya boyutuna göre sýralama yapar.
--sort=sözcük
sözcük ile belirtilen türde sýralama yapýlýr: extension (uzantýsýna göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).
--time=sözcük
Zaman bilgisi gösterilirken deðiþiklik zamaný yerine sözcük ile belirtilen zaman kullanýlýr. Eriþim zamaný için: atime, access, use. Oluþturulma zamaný için: ctime. Duruma göre: status. Sýralama türü --sort=time olarak belirtildiðinde sýralama burada belirtilen zamana göre yapýlýr.
--time-style=tarz
-l seçeneði ile çýktýlanann listede zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanýr. Eðer biçim, biçim1<satýrsonu>biçim2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara biçim2, daha eski olanlara da biçim1 uygulanýr. Eðer biçim \N’96’posix-\N’39’ ile baþlýyorsa biçim sadece POSIX yereli dýþýnda etkin olur.
-t Deðiþiklik zamanýna göre sýralama yapýlýr.
-T, --tabsize=sayý
Sekme duraklarý için 8 yerine, sayý kullanýlýr.
-u -lt ile birlikte eriþim zamanýna göre ile sýralar ve bu zamaný gösterir. -l ile birlikte kullanýldýðýnda ise isme göre sýralar ve eriþim zamanýný gösterir. Aksi takdirde, eriþim zamanýna göre sýralar.
-U Sýralama yapýlmaz; girdiler dizindeki sýrasýna göre listelenir.
-v Sýralama sürüme göre yapýlýr.
-w, --width=sayý
Ekran geniþliði sayý karakterlik kabul edilir.
-x Listeleme sütunlar halinde deðil satýra dizilerek yapýlýr.
-X Alfabetik sýralama dosya uzantýsýna göre yapýlýr.
-1 Listeleme her satýra bir dosya yazýlarak yapýlýr.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
boyut þu dizge ya da eþdeðeri olan tamsayýlardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer þekilde G, T, P, E, Z, Y.
Öntanýmlý olarak, dosyalarýn türlerini ayýrdetmek için renkler kullanýlmaz. Bu, --color=none kullanýmýna eþdeðerdir. --color seçeneðinin argümansýz kullanýmý --color=always anlamýna gelir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çýktý bir uçbirime (tty) baðlý ise yapýlýr. Renkler LS_COLORS ortam deðiþkeninden alýnýrlar; dircolors komutu tarafýndan kolayca LS_COLORS ortam deðiþkenine atanabilirler.

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ls komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve ls yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils ls

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top