Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

mkfifo - FIFO\N’39’lar (isimli borular) oluþturur

KULLANIM

mkfifo [seçenek] isim ...

AÇIKLAMA

isim ile belirtilen isimli borular (FIFO\N’39’lar) oluþturur.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kýsa seçenekler için de zorunludur.
-m, --mode=kip
Ýzin kiplerini ayarlar (týpký chmod gibi) ama a=rw gibi ya da izin maskesi olarak deðil.
--help Bu yardým metnini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

mkfifo(3)
mkfifo komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve mkfifo yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils mkfifo

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aðustos 2004
Kasým 2006\N’39’da güncellendi.

⇧ Top