Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

nice - iþlem önceliðini deðiþtirerek bir dosyayý çalýþtýrýr

KULLANIM

nice [seçenek] [komut [argüman] ...]

AÇIKLAMA

komutu ayarlanan iþlem önceliðinde çalýþtýrýr. komut verilmezse, mevcut iþlem önceliðini gösterir. ayar öntanýmlý olarak 10 dur. Öncelik sýralamasý -20..19 arasýnda ve en yüksekten en düþük önceliðe doðrudur.
-n, --adjustment=ayar
Ýþlem önceliði ayar yapýlýr (öntanýmlý: 10).
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.
Uyarý: Kullandýðýnýz kabuk burada açýklanandan farklý bir nice komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduðunuz kabuðun belgelerine göz atmanýz faydalý olabilir.

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Bir yazýlým hatasý bulursanýz, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

nice(2)
nice komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve nice yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils nice

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004
Kasým 2006\N’39’da güncellenmiþtir.

⇧ Top