Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

od - dosyayý sekizlik veya baþka bir biçimde dökümler

KULLANIM

od [seçenek]... [dosya]...
od [-abcdfilosx]... [dosya] [[+]konum[.][b]]
od --traditional [seçenek]... [dosya] [[+]konum[.][b] [+][yafta][.][b]]

AÇIKLAMA

dosyanýn, hiçbir seçenek belirtilmediðinde sekizlik sayý sisteminde, tek baþýna anlamlý bir suretini standart çýktýya yazar. Birden fazla dosya verildiðinde, girdi sýrasýyla bunlarý birbirine ekler. dosya adý verilmemiþse veya - olarak verilmiþse, standart girdiden okur.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-A, --address-radix=taban
Dosya konumlarýný taban sayý sisteminde yazar.
-j, --skip-bytes=bayt
Her dosyanýn ilk bayt baytýný atlar.
-N, --read-bytesbayt
Çýktýyý dosya baþýna bayt girdi baytýyla sýnýrlar.
-S, --strings[=sayý]
En az bayt grafik karakterlik dizgeler çýktýlar.
-t, --format=biçim
Çýktý biçimini biçim olarak belirler.
-v, --output-duplicates
Art arda gelen birbirinin ayný satýrlarý * kullanmadan yazar.
-w, --width=bayt
Her satýra bayt bayt yazar.
--traditional
Geleneksel tarzda argüman kabul eder.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Geleneksel biçim belirtimleri karýþýk kullanýlabilir:
-a veya -t a
Kýymetli biti yoksayarak isimli karakterleri seçer.
-b veya -t o1
Sekizlik baytlar seçer.
-c veya -t c
ASCII karakterleri ve tersbölüyle öncelenmiþ karakterleri seçer.
-d veya -t u2
Ýþaretsiz onluk 2 baytlýk birimleri seçer
-f veya -t fF
Gerçel sayýlarý seçer.
-i veya -t dI
Onluk tamsayýlarý seçer.
-l veya -t dL
Onluk uzun tamsayýlarý seçer.
-o veya -t o2
Sekizlik 2 baytlýk birimleri seçer.
-s veya -t d2
Onluk 2 baytlýk birimleri seçer.
-x veya -t x2
Onaltýlýk 2 baytlýk birimleri seçer
Eðer ilk ve ikinci çaðrý biçimlerinin ikisi de uygulanmýþsa ikinci biçimin + ile baþlayan son terim veya (iki terim varsa) bir rakam olduðu varsayýlýr. Bir konum terimi -j konum anlamýna gelir. od her satýrýr baþýna bir adres yazar, yafta belirtilmiþse ilk satýrýn baþýna bu yafta yazýlýr, diðer satýrlar buna göre numaralanýr. konum veya yaftanýn baþlarýna 0x veya 0X koyarak bu sayýlarýn onaltýlýk sistemde olduðunu belirtebilirsiniz. Sonlarýna . koyarsanýz sekizlik sistemde olduklarýný, b koyarsanýz 512 ile çarpýlmalarýný istediðinizi belirtmiþ olursunuz.
biçim aþaðýdaki belirtimlerin biri veya birkaçý kullanýlarak oluþturulur:
a Karakter isimlerini yazar. (Örnek: \N’39’od -t a\N’39’ sekme karakterini gördüðünde \N’39’ht\N’39’ yazar.)
c Alfabe elemanlarýný olduðu gibi denetim karakterlerini tersbölü ile öncelenmiþ gösterimleri ile yazar.
d[boyut]
Ýþaretli onluk tamsayýyý boyut baytlýk yazar.
f[boyut]
Gerçel sayýyý boyut baytlýk sayý olarak yazar.
o[boyut]
Sekizlik sayýyý boyut baytlýk sayý olarak yazar.
u[boyut]
Ýþaretsiz onluk tamsayýyý boyut baytlýk yazar.
x[boyut]
Onaltýlýk sayýyý boyut baytlýk sayý olarak yazar.
boyut bir sayýdýr. biçim doux olduðunda, boyut sizeof(char) için C, sizeof(short) için S, sizeof(int) için I veya sizeof(long) için L olabilir. biçim f olduðunda, boyut sizeof(float) için F, sizeof(double) için D veya sizeof(long double) için L olabilir.
taban, onluk için d, sekizlik için o, onaltýlýk için x veya hiçbiri için n olur. baytlarý 0x veya 0X öneki onaltýlýk yaparken, b soneki 512 ile, k soneki 1024 ile ve m soneki 1048576 ile çarpýlacaklarýný belirtir. Bir biçime z soneki eklenmesi, çýktýlanacak her satýrýn sonuna o satýrdaki basýlabilir karakterlerin hepsinin yazýlmasýna sebep olur. --string seçeneði argümansýz kullanýldýðýnda argümanýnýn 3 olduðu varsayýlýr. Ayný þekilde --width için argümanýn 32 olduðu varsayýlýr. Öntanýmlý olarak, od -A o -t d2 -w16 seçeneklerini kullanýr.

YAZAN

Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

od komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve od yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils od

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top