Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

paste - dosyalarýn satýrlarýný birleþtirir

KULLANIM

paste [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanýn ayný sýradaki satýrlarýný aralarýna sekme karakteri yerleþtirerek satýr satýr birleþtirip standart çýktýya yazar.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-d, --delimiters=liste
Ayraç olarak sekme yerine listedeki karakterler kullanýlýr.
-s, --serial
Dosyalarý koþut olarak deðil, bir seferde bir dosya olarak yapýþtýrýr.
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.

YAZAN

David M. Ihnat ve David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Bir yazýlým hatasý bulursanýz, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

paste komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve paste yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils paste

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top