Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

pathchk - dosya isimlerinin geçerliliðini ve taþýnabilirliðini sýnar

KULLANIM

pathchk [seçenek] ... [isim] ...

AÇIKLAMA

isim içinde taþýnabilir olmayan oluþumlarý teþhis eder.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-p Çoðu POSIX sistemi için sýnar.
-P Sýnamayý boþ isimler ve "-" ile baþlayanlar için yapar.
--portability
Sýnamayý tüm POSIX sistemleri için yapar (-p -P ile ayný).
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.

YAZAN

Paul Eggert, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Bir yazýlým hatasý bulursanýz, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

pathchk komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve pathchk yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils pathchk

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top