Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

pinky - basit bir \N’96’finger\N’39’ uygulamasý; kullanýcý bilgilerini gösterir

KULLANIM

pinky [seçenek] ... [kullanýcý] ...

AÇIKLAMA

Basit bir\N’96’finger\N’39’ uygulamasý; kullanýcý bilgilerini gösterir. utmp dosyasý olarak /var/run/utmp kullanýlacaktýr.
-l belirtilen kullanýcýlar için uzun biçemde çýktý üretir
-b uzun biçemde kullanýcýnýn ev dizinini ve kabuðunu göstermez
-h uzun biçemde kullanýcýnýn proje dosyasýný göstermez
-p uzun biçemde kullanýcýnýn plan dosyasýný göstermez
-s kýsa biçemde çýktý üretir; öntanýmlýdýr
-f kýsa biçemde sütun baþlýðý satýrýný göstermez
-w kýsa biçemde kullanýcýnýn tam adýný göstermez
-i kýsa biçemde kullanýcýnýn tam adý ve uzak makinayý göstermez
-q kýsa biçemde kullanýcýnýn tam adý, uzak makina ve boþta geçen zamaný göstermez
--help Bu yardým metnini basar ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini basar ve çýkar.

YAZAN

Joseph Arceneaux, David MacKenzie ve Kaveh Ghazi tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Bir yazýlým hatasý bulursanýz, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

pinky komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve pinky yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils pinky

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top