Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

pr - metin dosyalarýný yazýcýda basýlacak biçime dönüþtürür

KULLANIM

pr [ seçenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

pr, yazýcýda çýktýlanmak üzere dosyayý sütunlara ve sayfalara ayýrýr.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kýsa seçenekler için de zorunludur.
+ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
Basým iþlemi ilk_sayfa\N’39’dan baþlar, son_sayfa\N’39’da biter.
-sütun_sayýsý
--columns=sütun_sayýsý
sütun_sayýsý ile belirtilen sayýda sütun çýktýlar ve -a seçeneði belirtilmemiþse, sütunlarý aþaðýya doðru basar. Her sayfadaki sütun içi satýr sayýsýný eþitler.
-a, --across
Sütunlarý aþaðýya doðru deðil, bir uçtan diðerine doðru basar, -sütun_sayýsý ile birlikte kullanýlýr.
-c, --show-control-chars
Þapkalý (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanýlýr.
-d, --double-space
Çýktýda çift boþluk býrakýr.
-D
--date-format=biçim
Baþlýkta tarih biçimi olarak biçim kullanýlýr.
-e[karakter[geniþlik]]
--expand-tabs[=karakter[geniþlik]]
karakter\N’39’leri (sekmeler) geniþlik (8) karakterlik boþluklara geniþletir.
-f, -F, --form-feed
Sayfalarý ayýrmak için satýrsonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri kullanýlýr (-F seçeneði kullanýldýðýnda 3 satýrlýk sayfa baþý, kullanýlmadýðýnda ise 5 satýrlýk sayfa baþý ve sonu ayrýlýr).
-h baþlýk, --header=baþlýk
Sayfa baþlýðýnda ortalanmýþ olarak dosya ismi yerine baþlýk kullanýlýr. -h "" ile boþ bir satýr basýlýr, -h"" olarak kullanmayýn.
-i[karakter[geniþlik]]
--output-tabs[=karakter[geniþlik]]
geniþlik (8) karakterlik boþluklarý karakter\N’39’le (sekme) deðiþtirir
-J, --join-lines
Uzun satýrlarýn -W seçeneði ile kýrpýlmasýný engelleyerek aþaðýda devem etmesini saðlar. Sütun hizalamasý yapýlmaz, ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.
-l sayfa_uzunluðu
--length=sayfa_uzunluðu
Sayfa uzunluðunu sayfa_uzunluðu satýra (66) ayarlar (öntanýmlý satýr sayýsý, metinler için 56\N’39’dýr, -F kullanýlmýþsa 63\N’39’dür).
-m, --merge
Bütün dosyalarý her sütunda bir olmak üzere -J seçeneði belirtilmemiþse satýrlarý kýrparak paralel çýktýlar.
-n[ayraç[geniþlik]]
--number-lines[=ayraç[geniþlik]]
Satýrlarý geniþlik haneli sayýlarla (verilmezse 5) numaralandýrýr. Numaradan sonra ayraç karakteri (verilmezse sekme) kullanýlýr. Öntanýmlý olarak, numaralama girdi dosyasýnýn 1. satýrýndan baþlar.
-N sayý
--first-line-number=sayý
Ýlk sayfanýn 1. satýrý sayý ile numaralanarak sayýlýr (bkz. +ilk_sayfa).
-o girinti
--indent=girinti
Her satýrý girinti boþluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez. girinti, sayfa_geniþliði\N’39’ne eklenir.
-r, --no-file-warnings
Dosya açýlmadýðý durumlarda uyarý vermez.
-s[karakter]
--separator[=karakter]
Sütunlar tek bir karakter ile ayrýlýr, -w belirtilmedikçe öntanýmlý karakter sekme karakteridir, -w belirtilirse karakter kullanýlmaz. -w belirtilmedikçe 3 sütunlu seçeneklerin (-sütun_sayýsý|-a -sütun_sayýsý|-m) tümünde -s[karakter] satýrlarýn kýrpýlmamasýný saðlar.
-Sdizge
--sep-string[=dizge]
Sütunlar dizge ile ayrýlýr. -S olmadan: -J ile öntanýmlý ayraç sekme karakteridir, -J kullanýlmazsa boþluk kullanýlýr (-S" ") ile ayný). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.
-t, --omit-header
Sayfa baþýndaki ve sonundaki alanlar kaldýrýlýr.
-T, --omit-pagination
Sayfa baþýndaki ve sonundaki alanlar kaldýrýlýr, sayfa ilerletme karakteri ile sayfalama uygulanmaz.
-v, --show-nonprinting
Sekizlik tersbölülü gösterim kullanýlýr.
-w sayfa_geniþliði
--width=sayfa_geniþliði
Sadece çok sütunlu çýktýlama için sayfa geniþliði sayfa_geniþliði (72) karaktere ayarlanýr. -S[karakter] ile kapatýlýr (72).
-W sayfa_geniþliði
--page-width=sayfa_geniþliði
Sayfa geniþliði daima sayfa_geniþliði (72) karaktere ayarlanýr. -J seçeneði verilmezse satýrlar kýrpýlýr. -S veya -s ile etkileþime grmez.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduðu zaman -T ile -l nn uygulanýr. dosya verilmezse ya da - verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝ BÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

pr komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve pr yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info pr

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralýk 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellendi.

⇧ Top