Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

printenv - ortamý tamamen veya kýsmen basar

KULLANIM

printenv [deðiþken] ...
printenv  seçenek

AÇIKLAMA

Hiç deðiþken belirtilmezse bütün ortam deðiþkenlerini basar.
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
Uyarý: Kullandýðýnýz kabuk burada açýklanandan farklý bir printenv komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduðunuz kabuðun belgelerine göz atmanýz faydalý olabilir.

YAZAN

David MacKenzie ve Richard Mlynarik tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

printenv komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve printenv yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils printenv

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top