Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

readlink - bir sembolik baðýn deðerini gösterir

KULLANIM

readlink [seçenek] ... dosya

AÇIKLAMA

Bir sembolik baðýn deðerini standart çýktýda gösterir.
-f, --canonicalize
Verilen yolun bileþenlerinde yer alan her sembolik baðý ardýþýk olarak takip eder; tümünü fakat son bileþen mevcut olmalýdýr
-e, --canonicalize-existing
Verilen yolun bileþenlerinde yer alan her sembolik baðý ardýþýk olarak takip eder; tüm bileþenler mevcut olmalýdýr.
-m, --canonicalize-missing
Verilen yolun bileþenlerinde yer alan her sembolik baðý ardýþýk olarak takip eder; bileþenlerin mevcudiyeti gerekmeksizin.
-n, --no-newline
Çýktýnýn sonuna satýrsonu eklemez.
-q, --quiet
-s, --silent
Pek çok hata iletisini göstermez.
-v, --verbose
Hata iletilerini gösterir.
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
dosya belirtilmediðinde veya - olduðunda standart girdi okunur. \N’96’-F /\N’39’ öntanýmlýdýr.

YAZAN

Dmitry V. Levin tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

readlink(2)
readlink komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve readlink yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils readlink

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top