Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

rm - dosya ve dizinleri siler

KULLANIM

rm [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

Bu kýlavuz sayfasý rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm belirtilen dosyayý siler. Öntanýmlý olarak, dizinleri silmez.
Eðer -I veya --interactive=once seçeneði verilmiþ ve üçten fazla dosya varsa veya -r, -R veya --recursive verilmiþse, rm kullanýcýya iþlemin tamamý için devam edilip edilmeyeceðini sorar. Eðer yanýt, olumlu deðilse iþlemi yapmaz ve çýkar.
Aksi takdirde, eðer bir dosya yazýlamaz durumdaysa, standart girdi bir uçbirim olup -f veya --force seçeneði verilmemiþse ya da -i veya --interactive=always seçeneði verilmiþse rm kullanýcýya "dosya silinsin mi?" diye sorar. Yanýt olumlu deðilse dosya atlanýr.

SEÇENEKLER

dosyalarý siler (baðlarý kaldýrýr).
-f, --force
Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.
-i Silmeden önce sorar.
-I Ardýþýk silerken veya üçten fazla dosyayý silerken silmeden önce sorar. Çoðu yanlýþlýðý önlemek bakýmýndan hala koruyucu olmakla beraber -i seçeneðinden daha teklifsizdir.
--interactive[=nezaman]
nezaman istemde bulunmasý gerektiði belirtilir: never [asla], once (-I) [bir kere], always (-i) [daima]. Bir deðer belirtilmezse always belirtildiði varsayýlýr.
--one-file-system
Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyalarý ardýþýk silerken, baþka bir dosya sistemine ait bir dizini silmez.
--no-preserve-root
\N’96’/\N’39’ özel olarak ele alýnmaz
--preserve-root
\N’96’/\N’39’ silinmez (öntanýmlý)
-r, -R, --recursive
Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.
-v, --verbose
Yapýlan iþlem hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi verir.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Öntanýmlý olarak rm dizinleri silmez. Listedeki dizinleri de içindekilerle birlikte silmek için --recursive (-r veya -R) seçeneðini kullanýn.
\N’39’-\N’39’ ile baþlayan bir dosyayý silebilmek için aþaðýdaki yöntemlerden birisini kullanýn (örnek dosya: \N’39’-foo\N’39’):
rm -- -foo
rm ./-foo
rm komutu ile bir dosyayý sildikten sonra, bu dosyanýn içeriðini geri getirmenin mümkün olduðunu unutmayýn. Þayet dosya içeriðinin geri getirilmesini önlemek istiyorsanýz, shred kullanmayý ciddi ciddi düþünmelisiniz.

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, and Jim Meyering tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

chattr(1), shred(1), unlink(1), unlink(2).
rm komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve rm yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils rm

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellendi.

⇧ Top