Linux repositories inspector
GNU Araçlarý

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

diffutils

Utility programs used for creating patch files

ÝSÝM

sdiff - iki dosya arasýndaki farklýlýklarý bulur ve etkileþimli olarak katýþtýrýr

KULLANIM

sdiff -o çýktý_dosyasý [seçenekler] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

sdiff, komutu iki dosyayý birleþtirir ve sonuçlarý, etkileþimli olarak çýktý_dosyasýna yazar.
Þayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya deðilse, sdiff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile ayný isimli dosyayý karþýlaþtýrýr; bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalýdýr.
sdiff seçenekleri - ile baþlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile baþlayamaz. Bunun yanýnda, -- þeklinde kullaným ile bu sorunu aþabilirsiniz. -- iþaretinden sonra gelen argümanlar - ile baþlasa bile dosya ismi olarak deðerlendirilir. Girdi dosyasý olarak - verilemez.
sdiff, -o (veya --output) seçeneði belirtilmeden kullanýlýrsa, yan yana biçimli çýktýlama yapar. Bu kullaným oldukça eskidir; bunun yerine diff --side-by-side kullanýn.

Seçenekler

Aþaðýda, GNU sdiff\N’39’in kabul ettiði bütün komutlarýn bir özetini bulacaksýnýz. Pek çok seçenek iki eþdeðer isme sahiptir. Birincisi - ile baþlayan tek bir harften oluþur, diðeri ise -- ile baþlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayýda tek harfli seçenek (bir argüman almadýkça), -ac gibi yanyana yazýlabilir: -ac, -a ve -c anlamýna gelir. Uzun isimli seçenekler de baþlangýçtan itibaren kendilerinden baþka bir seçenekle karýþmayacak þekilde kýsaltýlarak kullanýlabilirler. Köþeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli deðilse verilmeyebileceði anlamýna gelir.
-a
--text Metin dosyasý olmasalar bile, bütün dosyalarý metin dosyalarý olarak kabul eder ve onlarý satýr satýr karþýlaþtýrýr.
-b
--ignore-space-change
Karþýlaþtýrmada ara boþluklarýndaki farklar dikkate alýnmaz.
-B, --ignore-blank-lines
Karþýlaþtýmada boþ satýrlardaki farklar dikkate alýnmaz.
-d
--minimal
En küçük deðiþikliði bile bulmak için algoritma deðiþtirilir. Bu seçenek sdiff\N’39’in yavaþ çalýþmasýna (bazan oldukça yavaþ) sebep olur.
-H
--speed-large-files
Pek çok küçük deðiþikliðe sahip büyük dosyalarýn karþýlaþtýrýlmasýnda iþlemini hýzlandýrmak için buluþsal yöntemler (heuristics) kullanýlýr.
-i
--ignore-case
Büyük ve küçük harf kullanýmýndan kaynaklanan farklar gözönüne alýnmaz, ayný kabul edilir.
-I düzifd
--ignore-matching-lines=düzifd
düzifd ile eþleþen satýrlar diðer dosyada olsa da olmasada yok sayýlýr.
-l
--left-column
Yanyana çýktýlama biçiminde iki ortak satýrdan sadece soldakini basar.
--line-format=biçim
if-then-else biçimli tüm girdi satýrlarýný çýktýlarken biçim kullanýlýr.
-o dosya
--output=dosya
Katýþtýrýlan çýktýyý dosyaya yerleþtirir. Bu seçenek katýþtýrma iþlemi için gereklidir.
-s
--suppress-common-lines
Yan yana çýktý biçiminde ortak satýrlar çýktýlanmaz.
-t
--expand-tabs
Girdi dosyalarýndaki sekmelerin eþitliðini saðlamak için; çýktýlarken sekmeleri boþluklara çevirir.
-v
--version
sdiff\N’39’in sürüm numarasýný basar.
-wkrk_sayýsý
--width=krk_sayýsý
Yanyana çýktý biçiminde krk_sayýsý ile belirtilen geniþlikte sütunlar kullanýlýr. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -W, sdiff için -w\N’39’dir.
-w
--ignore-all-space
Satýrlarý karþýlaþtýrýrken boþluklarý atlar. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için -w, sdiff için -W\N’39’dir.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇIKIÞ DURUMU

Çýkýþ durumu olarak 0\N’39’ýn anlamý, hiçbir farklýlýk bulunamadýðýdýr. Bazý farklýlýklarýn olduðu durumlarda 1 ile çýkar. Þayet 2 ile çýkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralýk 2003

⇧ Top