Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

seq - bir sayý dizisi basar

KULLANIM

seq [seçenek]... son
seq [seçenek]... ilk son
seq [seçenek]... ilk artýþ son

AÇIKLAMA

ilkten baþlayýp sona kadar artýþar atlayarak bir sayý dizisi basar.
-f, --format=biçim
printf tarzý gerçel sayý biçimi kullanýlýr (öntanýmlý: %g).
-s, --separator=dizge
Sayýlarý ayýrmak için dizgei kullanýlýr (öntanýmlý: \n).
-w, --equal-width
Sayýlarýn soluna sýfýr ekleyerek geniþliði eþitler.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Eðer ilk ve artýþ belirtilmezse, 1 olduklarý varsayýlýr. son ilkten küçük bile olsa verilmeyen artýþýn 1 olduðu varsayýlýr. ilk, artýþ ve son gerçel sayý deðerler olarak yorumlanýr. Genellikle son ilkten büyük olduðunda artýþ pozitif, küçük olduðunda ise negatif olur. biçim \N’96’double\N’39’ türünde tek argüman basmaya elveriþli olmalýdýr. ilk, artýþ ve son azami duyarlýlýðý duy olan ondalýk sayýlarsa biçimin %.duyf olduðu aksi takdirde %g olduðu varsayýlýr.

YAZAN

Ulrich Drepper tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

seq komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve seq yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils seq

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top