Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sýnar

KULLANIM

sha384sum [seçenek]  [dosya] ...

AÇIKLAMA

SHA384 (384 bitlik) saðlama toplamýný çýktý olarak verir veya sýnar. dosya verilmezse ya da \N’39’-\N’39’ olarak tanýmlanýrsa, standart girdiyi okur.
-b, --binary
Dosyalarý ikilik kipte okur.
-c, --check
SHA384 toplamlarýný dosyadan okur ve bunlarý sýnar.
-t, --text Dosyalarý metin kipinde okur (öntanýmlýdýr).
Aþaðýdaki iki seçenek sadece saðlama toplamlarýný sýnarken yararlýdýrlar:
--status
Herhangi bir çýktý vermez, durum kodu baþarýlý olarak görünür.
-w, --warn Olmasý gerektiði gibi biçimlenmemiþ saðlama toplamý satýrlarýyla ilgili uyarý verir.
--help Bu yardýmý gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgisini gösterir ve çýkar.
Toplamlar FIPS-180-2\N’39’de açýklandýðý gibi hesaplanýr. Sýnama esnasýnda, girdi dosyasý bu komutun daha önceki çýktýsý olmalýdýr. Öntanýmlý kipte bir saðlama toplamlý satýr, türü gösteren karakter (ikilik için *, metin için \N’39’ \N’39’) ve her dosyanýn adý çýktý olarak verilir.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

sha384sum komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve sha384sum yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils sha384sum

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

REFERENCED BY

⇧ Top