Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

shred - içeriðini gizlemek bazan da silmek için dosyanýn üzerine yazar

KULLANIM

shred [seçenekler] dosya [...]

AÇIKLAMA

Belirtilen dosya(larýn) üzerine bir kaç defa yazarak pahalý donaným çözümleri ile bile dosya içeriðinin kurtarýlabilmesini zorlaþtýrýr.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-f, --force
Eðer gerekli olursa yazma izni vermek için izinleri deðiþtirir.
-n, --iterations=sayý
Öntanýmlý 25 defa üzerine yazma yerine sayý defa üzerine yazar.
--random-source=dosya
Rasgele baytlarý dosyadan okur (öntanýmlý: /dev/urandom).
-s, --size=sayý
sayý baytý bu iþlemden geçirir (k, M, G gibi sonekler kabul edilir).
-u, --remove
Üzerine yazdýktan sonra dosyayý sýfýrlar ve siler.
-v, --verbose
Ýlerlemeyi gösterir.
-x, --exact
Dosya boyutunu sonraki tam bloða yuvarlamaz. Bu iþlem, normal olmayan dosyalar için öntanýmlýdýr.
-z, --zero Ýþlemi gizlemek için en son olarak üzerine sýfýrlarla yazar
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Eðer dosya - ise iþlem standart çýktýya uygulanýr.
Eðer --remove (-u) belirtilmiþse dosya(larý) siler. Öntanýmlý deðer dosyalarý silmez çünkü bu komut genelde /dev/hda gibi aygýt dosyalarý üzerinde çalýþtýrýlýr ve o dosyalar genelde silinmemelidir. Normal dosyalar üzerinde çalýþtýrýldýðý zaman genelde --remove seçeneði kullanýlýr.
Dikkat:
shred komutu dosya sisteminin veriyi yerinde üzerine yazdýðý varsayýmýna dayanýr. Bu genelde yapýlan iþlemdir, fakat pek çok modern dosya sistemi bu varsayýma uymaz. Aþaðýda shred komutunun iþe yaramadýðý dosya sistemleri örneklenmiþtir:
· AIX ve Solaris ile gelen (ve JFS, ReiserFS, XFS vs.) gibi kayýt düzenli veya jurnalli dosya sistemleri
· RAID gibi çoklu veri yazan ve bazý yazma iþlemleri baþarýsýz olsa bile devam edebilen dosya sistemleri
· Network Appliance\N’39’ýn NFS sunucusu gibi dosya sisteminin bir görüntüsünü kaydeden dosya sistemleri
· geçici yerlerde arabellek oluþturan dosya sistemleri (NFS sürüm 3 istemcileri gibi)
· sýkýþtýrýlmýþ dosya sistemleri
ext3 dosya sistemlerinde de, sadece data=journal kipinde yukarýdaki feragatname uygulanýr (shred\N’39’in sýnýrlý etkililiðinden dolayý). data=ordered (öntanýmlý) ve data=writeback kiplerinde shred beklendiði gibi çalýþýr. mount kýlavuz sayfasýnda (man mount) açýklandýðý gibi /etc/fstab dosyasýnda ilgili dosya sisteminin seçeneklerine data=birþey seçeneði eklenerek ext3 günlükleme kipini deðiþtirmek mümkündür.
Buna ek olarak, dosyasistem yedekleri ve uzak yansýlar dosyanýn silinemeyen kopyalarýný taþýyabilir ve bu shred iþleminden geçirilmiþ bir dosyanýn tekrar oluþturulabilmesini saðlayabilir.

YAZAN

Colin Plumb tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

shred komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve shred yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils shred

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top