Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

stat - bir dosyanýn veya dosya sisteminin durumunu gösterir

KULLANIM

stat [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

Bir dosyanýn veya dosya sisteminin durumunu gösterir.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-L, --dereference
Baðlarý takip eder
-f, --file-system
Dosya durumu yerine dosya sistemi durumunu gösterir.
-c, --format=biçim
Öntanýmlý biçim yerine belirtilen biçimi kullanýr; her biçim kullanýmýndan sonra bir satýrsonu çýktýlar.
--printf=biçim
--format gibidir fakat tersbölü öncelemeli karakterleri yorumlar ve biçimi uyguladýktan sonra zorunlu bir satýrsonu karakteri çýktýlamaz. Bir satýrsonu istiyorsanýz biçime \n ekleyin.
-t, --terse
Bilgiler kýsa ve öz gösterilir.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.
Dosyalar için geçerli biçim belirtimleri (--filesystem seçeneði olmaksýzýn):
%A  Ýnsan tarafýndan okunabilir biçemde eriþim haklarý
%a  Sekizlik tabanda eriþim haklarý
%B  \N’96’%b\N’39’ ile belirtilen her blokun bayt cinsinden boyu
%b  Tahsis edilmiþ blok sayýsý (bkz. %B)
%D  Onaltýlýk tabanda aygýt numarasý
%d  Onluk tabanda aygýt numarasý
%F  Dosya türü
%f  Onaltýlýk tabanda ham kip
%G  Sahibin grup adý
%g  Sahibin grup kimliði
%h  Sabit bað sayýsý
%i  Düðüm numarasý
%N  Eðer sembolik bað ise çözümlenmiþ ve
   týrnak içine alýnmýþ dosya adý
%n  Dosya adý
%o  GÇ blok büyüklüðü
%s  Bayt cinsinden toplam büyüklük
%T  Onaltýlýk tabanda alt aygýt türü
%t  Onaltýlýk tabanda ana aygýt türü
%U  Sahibin kullanýcý adý
%u  Sahibin kullanýcý kimliði
%X  Baþlangýçtan beri saniye cinsinden son eriþim zamaný
%x  Son eriþim zamaný
%Y  Baþlangýçtan beri saniye cinsinden son deðiþim zamaný
%y  Son deðiþim zamaný
%Z  Baþlangýçtan beri saniye cinsinden son dosya deðiþiklik zamaný
%z  Son dosya deðiþiklik zamaný
Dosya sistemleri için geçerli biçim belirtimleri:
%a  Normal kullanýcýnýn kullanabileceði boþ bloklar
%b  Dosya sistemindeki toplam veri bloku sayýsý
%c  Dosya sistemindeki toplam dosya düðümü sayýsý
%d  Dosya sistemindeki kullanýlmamýþ dosya düðümü sayýsý
%f  Dosya sistemindeki kullanýlmamýþ blok sayýsý
%i  Onaltýlýk tabanda dosya sistem kimliði
%l  Azami dosya ismi uzunluðu
%n  Dosya ismi
%S  Temel blok boyutu (blok sayýsý için)
%s  Blok boyutu (hýzlý aktarým için)
%T  Ýnsan okuyabilir þekilde tür
%t  Onaltýlýk tabanda tür
Uyarý: Kullandýðýnýz kabuk burada açýklanandan farklý bir stat komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduðunuz kabuðun belgelerine göz atmanýz faydalý olabilir.

YAZAN

Michael Meskes tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

stat(2)
stat komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve stat yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde kuruluysa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils stat

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top