Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

stty - uçbirim hat ayarlarýný basar ve deðiþtirir

KULLANIM

stty [-F aygýt] [--file=aygýt] [ayarlar]
stty [-F aygýt] [--file=aygýt] [-a|--all]
stty [-F aygýt] [--file=aygýt] [-g|--save]

AÇIKLAMA

Uçbirim karakteristiklerin basar ve deðiþtirir.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-a, --all Tüm ayarlarý okunabilir biçimde gösterir.
-g, --save Tüm ayarlarý stty-okuyabilir biçimde gösterir
-F, --file=aygýt
Standart girdi yerine belirtilen aygýtý açar ve kullanýr.
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
ayarlardan önceki seçimlik \N’96’-\N’39’ anlamý ters çevirir. * karakteri POSIX olmayan ayarlarý gösterir. Hangi ayarlarýn kullanýlabileceði sisteme göre deðiþir.

Özel karakterler:

* dsusp krkt
krkt okuma sýrasýnda dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.
eof krkt
krkt dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandýrýr)
eol krkt
krkt satýr sonu karakteri olacak
* eol2 krkt
satýr sonu için diðer bir krkt olacaktýr
erase krkt
krkt yazýlan son karakteri silecektir
intr krkt
krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir
kill krkt
krkt bulunulan satýrý silecektir
* lnext krkt
krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasýný engelleyecektir
quit krkt
krkt bir çýkýþ (SIGQUIT) sinyali gönderecektir
* rprnt krkt
krkt bulunulan satýrý yeniden yazacaktýr
start krkt
krkt durdurulduktan sonra çýktýyý yeniden baþlatacaktýr
stop krkt
krkt çýktýyý durduracaktýr
susp krkt
krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir
* swtch krkt
krkt baþka bir kabuk katmanýna geçecektir
* werase krkt
krkt son sözcüðü silecektir

Özel ayarlar:

 N       girdi/çýktý hýzlarýný N bit/s olarak ayarlar
* cols N    çekirdeðe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
* columns N   cols N ile ayný
 ispeed N   girdi hýzýný N olarak ayarlar
* line N    hat disiplinini N yapar
 min N     -icanon ile okumanýn tamamlanmasý için gereken en az
        karakter sayýsýný N yapar
 ospeed N   çýktý hýzýný N olarak ayarlar
* rows N    çekirdeðe uçbirimi N satýrlýk olarak bildirir
* size     çekirdeðe uygun satýr ve sütun sayýsýný gösterir
 speed     hat hýzýný gösterir
 time N    -icanon ile okuma zaman aþýmýný N/10 saniyeye ayarlar

Denetim ayarlarý:

 [-]clocal   modem denetim sinyallerini geçersiz kýlar
 [-]cread   girdi alýmýna izin verir
* [-]crtscts  RTS/CTS uzlaþmasýný etkinleþtirir
 csN      karakter bit sayýsýný N olarak ayarlar,
        [N, 5..8 bit arasýnda]
 [-]cstopb   her karakter için iki durma biti kullanýlýr
        (\N’96’-\N’39’ ile bir)
 [-]hup    son iþlem tty\N’39’yi kapatýrken kapatma
        (SIGHUP) sinyali gönderilir
 [-]hupcl   [-]hup ile ayný
 [-]parenb   çýktý için eþlik biti üretilir,
        girdi için eþlik biti beklenir
 [-]parodd   tek eþlik biti kullanýlýr (\N’96’-\N’39’ ile çift)

Girdi ayarlarý:

 [-]brkint   kýrma karakterleri kesme sinyali üretir
 [-]icrnl   satýrbaþý karakterini alt satýra geçme
        karakteri olarak yorumlar
 [-]ignbrk   kýrma karakterlerini yoksayar
 [-]igncr   satýrbaþý karakterlerini yoksayar
 [-]ignpar   eþlik hatalarý olan karakterleri yoksayar
* [-]imaxbel  girdi tamponu taþtýðýnda uyarý sesi üretir
 [-]inlcr   alt satýra geçme karakterini satýrbaþý
        karakteri olarak yorumlar
 [-]inpck   girdi eþlik denetimini etkinleþtirir
 [-]istrip   girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler
* [-]iuclc   büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar
* [-]ixany   sadece baþla karakteri deðil herhangi bir karakter
        girdiyi baþlatýr
 [-]ixoff   baþla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleþtirir
 [-]ixon    XON/XOFF akýþ denetimini etkinleþtirir
 [-]parmrk   eþlik hatalarýný imler
        (255-0-karakter sýralamasýyla)
 [-]tandem   [-]ixoff ile ayný

Çýktý ayarlarý:

* bsN      geri silme tarzý gecikme, N [0..1] arasýnda
* crN      satýr baþý tarzý gecikme, N [0..3] arasýnda
* ffN      sayfa baþý tarzý gecikme, N [0..1] arasýnda
* nlN      alt satýra geçiþ tarzý gecikme, N [0..1] arasýnda
* [-]ocrnl   satýr baþýný alt satýra geçiþ olarak yorumlar
* [-]ofdel   0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini
        kullanýr
* [-]ofill   gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu
        karakterlerini kullanýr
* [-]olcuc   küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar
* [-]onlcr   alt satýra geçiþi satýr baþý olarak yorumlar
* [-]onlret   alt satýra geçiþ karakteri satýr baþý yapar
* [-]onocr   satýr baþý karakterini ilk karakter olarak basmaz
 [-]opost   iþlem sonrasý çýktý
* tabN     yatay sekme tarzý gecikme, N [0..3] arasýnda
* tabs     tab0 ile ayný
* -tabs     tab3 ile ayný
* vtN      düþey sekme tarzý gecikme, N [0..1] arasýnda

Yerel ayarlar:

 [-]crterase  silme karakterlerini gerisilme-boþluk-gerisilme
        olarak yansýlar
* crtkill    satýrlarý echoprt ve echoe ayarlarýna
        uygun olarak siler
* -crtkill   satýrlarý echoctl ve echok ayarlarýna
        uygun olarak siler
* [-]ctlecho  denetim karakterlerini þapkalý gösterim
        (\N’96’^c\N’39’) ile yansýlar
 [-]echo    girdi karakterlerini yansýlar
* [-]echoctl  [-]ctlecho ile ayný
 [-]echoe   [-]crterase ile ayný
 [-]echok   karakteri sildikten sonra bir alt satýra
        geçiþ yansýlar
* [-]echoke   [-]crtkill ile
 [-]echonl   diðer karakterler yansýlanmamýþ olsa bile
        alt satýra geçiþi yansýlar
* [-]echoprt  geriye doðru silinmiþ karakterleri \N’96’\\N’39’ ve \N’39’/\N’39’
        arasýnda yansýlar
 [-]icanon   karakter, satýr, sözcük silmeleri ve satýr
        yenileme özel karakterlerini etkinleþtirir
 [-]iexten   POSIX olmayan özel karakterleri etkinleþtirir
 [-]isig    kesme, çýkýþ ve dondurma özel karakterlerini
        etkinleþtirir
 [-]noflsh   kesme ve çýkýþ özel karakterlerinden sonra
        güncellemeyi geçersiz kýlar
* [-]prterase  [-]echoprt ile ayný
* [-]tostop   terminale yazmaya çalýþan artalandaki iþleri
        durdurur
* [-]xcase   icanon ile, büyük harfleri \N’96’\\N’39’ ile önceleyerek
        gösterir

Birleþik ayarlar:

* [-]LCASE   [-]lcase ile ayný
 cbreak    -icanon ile ayný
 -cbreak    icanon ile ayný
 cooked    brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
        icanon eof ve eol karakterlerinin öntanýmlý
        deðerleri ile ayný
 -cooked    raw ile ayný
 crt      echoe echoctl echoke ile ayný
 dec      echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177
        kill ^u ile ayný
* [-]decctlq  [-]ixany ile ayný
 ek      karakter ve satýr silme karakterlerinin öntanýmlý
        deðerleriyle ayný
 evenp     parenb -parodd cs7 ile ayný
 -evenp    -parenb cs8 ile ayný
* [-]lcase   xcase iuclc olcuc ile ayný
 litout    -parenb -istrip -opost cs8 ile ayný
 -litout    parenb istrip opost cs7 ile ayný
 nl      -icrnl -onlcr ile ayný
 -nl      icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile ayný
 oddp     parenb parodd cs7 ile ayný
 -oddp     -parenb cs8 ile ayný
 [-]parity   [-]evenp ile ayný
 pass8     -parenb -istrip cs8 ile ayný
 -pass8    parenb istrip cs7 ile ayný
 raw      -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
        -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
        -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile ayný
 -raw     cooked ile ayný
 sane     cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl
        -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr
        -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
        isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
        -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, tüm özel
        karakterlerin öntanýmlý deðerleriyle ayný.
Standart girdiye baðlý olan tty hattýný yönetir. Argümansýz çalýþtýrýldýðýnda iletiþim hýzýný, hat disiplinini, stty sane ayarýndan farklý ayarlarý gösterir. Ayarlarda krkt yazýldýðý gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiþ bir karakter olabilir. ^- veya undef deðerleri bu özel karakteri geçersiz kýlar

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

stty komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve stty yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils stty

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top