Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

touch - dosyanýn zaman damgalarýný deðiþtirir

KULLANIM

touch [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

Her dosyanýn eriþim ve deðiþim zamanlarýný þimdiki zamana günceller.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-a Yalnýz eriþim zamanýný günceller.
-c, --no-create
Dosya oluþturmaz.
-d, --date=dizge
dizgeyi çözümler ve þimdiki zaman yerine kullanýr.
-f (yoksayýlýr)
-m Yalnýz deðiþim tarihini günceller.
-r, --reference=dosya
þimdiki zaman yerine bu dosyanýn zaman damgalarýný kullanýr
-t damga þimdiki zaman yerine [[YY]YY]AAGGssdd[.SS] deðerini kullanýr
--time=sözcük
sözcük ile belirtilen zaman damgasýný deðiþtirir: access (eriþim) atime (eriþim) use (kullaným, -a ile ayný) modify (deðiþim) mtime (deðiþim, -m ile ayný).
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.
Dikkat: -d ve -t seçenekleri farklý zaman/tarih biçimleri kabul ederler. dosya olarak - verilirse iþlemi standart çýktýya uygular.

YAZAN

Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie ve Randy Smith tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

touch komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve touch yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils touch

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top