Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

uname - sistem bilgilerini gösterir

KULLANIM

uname [seçenek]...

AÇIKLAMA

O anki sistem bilgilerini görüntüler. seçenek belirtilmemiþse, -s ile aynýdýr.
-a, --all bütün bilgileri aþaðýdaki seçenek sýrasýyla gösterir; -p ve -i bilinmiyorsa atlanýr.
-s, --kernel-name
çekirdek ismini gösterir.
-n, --nodename
að düðümü konak ismini gösterir.
-r, --kernel-release
çekirdeðin derleniþ sürümünü gösterir.
-v, --kernel-version
çekirdeðin sürümünü gösterir.
-m, --machine
makine donaným ismini gösterir.
-p, --processor
iþlemci türünü veya "unknown" gösterir.
-i, --hardware-platform
donaným platformunu veya "unknown" gösterir.
-o, --operating-system
iþletim sistemini gösterir.
--help Bu yardým iletisini gösterir ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini gösterir ve çýkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-sh-utils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

uname(2)
uname komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve uname yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils uname

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasým 2003
Kasým 2006\N’39’da güncellendi.

⇧ Top