Linux repositories inspector
coreutils 6.5

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

unexpand - boþluklarý sekmelerle deðiþtirir

KULLANIM

unexpand [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

Her dosyanýn içindeki boþluklarý sekmelerle deðiþtirip standart çýktýya basar. dosya verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.
Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kýsa seçenekler için de zorunludur.
-a, --all Tüm boþluklarý dikkate alýr, yalnýzca baþtaki boþluklarý deðil
--first-only
yalnýzca baþtaki boþluklarý deðiþtirir (-a seçeneðini iptal ederek).
-t, --tabs=sayý
Sekmeler 8 deðil sayý karakter olarak ele alýnýr (-a seçeneðini de uygular).
-t, --tabs=liste
Sekme duraklarý için virgül ayraçlý liste kullanýlýr (-a seçeneðini de uygular).
--help Yardým iletisini görüntüler ve çýkar.
--version
Sürüm bilgilerini görüntüler ve çýkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

expand(1)
unexpand komutu ile ilgili kapsamlý bir kýlavuz Texinfo olarak mevcuttur. Þayet info ve unexpand yazýlýmlarý düzgün bir þekilde sisteminizde mevcutsa, aþaðýdaki komut ile bu kýlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
info coreutils unexpand

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top