Linux repositories inspector
procps 3.2.7

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

procps

/proc file system utilities

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

ÝSÝM

uptime - sistemin ne kadar zamandýr çalýþtýðýný söyler

KULLANIM

uptime
uptime [-V]

AÇIKLAMA

uptime tek bir satýr halinde þu bilgiyi verir: o anki saat, sistemin ne kadar süredir çalýþmakta olduðu, sistemde oturum açmýþ kaç kullanýcý bulunduðu ve 1, 5 ve 15 dakika önceki sistem yükleri.
Bu, w(1) tarafýndan gösterilen baþlýk satýrýndaki bilgi ile aynýdýr.
Sistem yük ortalamalarý çalýþmakta olan veya durdurulmamasý gereken süreçlerle ilgilidir. Çalýþmakta olan bir süreç ya iþlemciyi kullanýyordur ya da iþlemciyi kullanmayý bekliyordur. Durdurulmamasý gereken bir süreç ise örneðin bir disk gibi bir aygýtý G/Ç eriþimi için beklemekte olan bir süreçtir. Ortalamalar üç zaman aralýðýnda alýnýr. Yük ortalamalarý bir sistemdeki iþlemci sayýsýna göre normalleþtirilmez, yani, birim yük ortalamasý tek iþlemcili bir sistemin birim zamandaki yükü olup, 4 iþlemcili bir sistemde bu zamanýn %75\N’39’i boþta geçer.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/var/run/utmp  o an oturum açmýþ olanlarla ilgili bilgiler
/proc          süreçlerin bilgileri

YAZAN

Larry Greenfield <greenfie (at) gauss.rutgers.edu> ve Michael K. Johnson <johnsonm (at) sunsite.unc.edu> tarafýndan yazýlmýþtýr.

GERÝBÝLDÝRÝM

Lütfen, böcekleri ve hatalarý <albert (at) users.sf.net> adresine bildirin.

TELÝF HAKKI

Telif hakký © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazýlýmdýr; GNU Genel Kamu Lisansýnýn <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koþullarýna baðlý kalarak kopyalarýný yeniden daðýtabilirsiniz. Yasalarýn izin verdiði ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÝLÝRLÝÐÝ veya ÞAHSÝ KULLANIMINIZA UYGUNLUÐU için bile garanti verilmez.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇEVÝREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasým 2006

⇧ Top