Linux repositories inspector
7 Aralýk 2001

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

ÝSÝM

fs - Linux dosyasistemi türleri:minix, ext, ext2, ext3, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

AÇIKLAMA

Çekideðinizin desteklediði dosya sistemlerini, proc dosya sistemi /proc\N’39’a baðlý ise, /proc/filesystem dosyasýnda bulabilirsiniz. Desteklenmeyen bir dosya sistemi gerekiyorsa, gereken modülü ekleyin ya da çekirdeðinizi tekrar derleyin.
Herhangi bir dosya sistemini sisteme baðlamadan kullanamazsýnýz, mount komutu hakkýnda ayrýntýlý bilgiyi mount(8)\N’39’da bulabilirsiniz.
Kullanýmý yaygýn olan bazý dosya sistemlerinin kýsa açýklamalarýný aþaðýda bulabilirsiniz.
minix Minix iþletim sisteminde kullanýlan dosya sistemidir ve ayrýca Linux altýnda kullanýlan ilk dosya sistemidir. Eksileri: 64MB bölümleme sýnýrý, kýsa dosya isimleri, tek çeþit zaman damgasý vb. Hala disketler ve RAM diskler üzerinde kullanýlmaktadýr.
ext minix dosya sisteminin geniþletilmiþ bir uzantýsýdýr. Bu dosya sistemi ikinci uyarlamasýyla beraber (ext2) iþlevselliðini yitirmiþtir ve çekirdekten (2.1.21 sürümünde) çýkarýlmýþtýr.
ext2 Linux tarafýndan hem sabit disklerde hem de çýkarýlabilir ortamlarda kullanýlabilen yüksek baþarýmlý bir dosya sistemidir. Geniþletilmiþ dosya sisteminin (ext) uzatmasý olarak geliþtirilmiþtir. Hem iþlemci kullanýmý hem de hýz açýlarýndan Linux tarafýndan desteklenen dosyasistemleri arasýnda en yüksek baþarýmlýsýdýr.
ext3 ext2 dosyasisteminin günlüklü uyarlamasýdýr. Bu dosya sistemini ext2\N’39’ye ya da ext2\N’39’yi ext3\N’39’e dönüþtürmek kolaydýr.
xiafs minix dosyasisteminin daha kararlý ve güvenli bir þekilde tasarlanmýþ ve gerçekleþtirilmiþ bir uzatmasýdýr. Aranan temel özellikleri karmaþýk olmayan yapýsýyla kolayca karþýlar. xia dosya sistemi artýk etkin bir þekilde geliþtirilmemektedir, çekirdekten (2.1.21 sürümünde) çýkarýlmýþtýr.
msdos DOS, Windows ve bazý OS/2 bilgisayarlarý tarafýndan kullanýlan bir dosya sistemidir. msdos dosya isimleri isteðe baðlý nokta ve 3 karakterli uzantýsý dýþýnda 8 karakterden uzun olamaz.
umsdos msdos dosya sisteminin Linux tarafýndan kullanýlan geniþletilmiþ bir uyarlamasýdýr. DOS uyumluluðu korunarak þu özellikler eklenmiþtir: uzun dosya isimleri, UID/GID, POSIX izinleri, özel dosyalar (aygýtlar, isimli boruhatlarý, vs.).
vfat Microsoft Windows95 ve Windows NT tarafýndan kullanýlan msdos dosya sisteminin geniþletilmiþ bir uyarlamasýdýr. Uzun dosya isimleri kullanýlmasýna olanak saðlamaktadýr.
proc Bir arabirim olarak çalýþýr. /dev/kmem\N’39’in doðrudan okunmasý ve yorumlanmasýný önlemek için kullanýlan bir sözde dosya sistemidir. Ayrýca onun dosyalarý disk alaný kullanmaz. proc(5)\N’39’a bakýnýz.
iso9660
ISO 9660 standardýna uygun bir CD-ROM dosya sistemi türüdür.
High Sierra
Linux tarafýndan desteklenen High Sierra, ISO 9660 standardýnýn öncüsüdür. iso9660 dosya sistemi desteði altýnda Linux tarafýndan özdevinimli olarak algýlanýr.
Rock Ridge
Linux, Rock Ridge Interchange Protocol (deðiþim protokolü) tarafýndan belirlenmiþ System Use Sharing Protocol (Sistem kullaným paylaþýmý protokolü) tutanaklarýný destekler. Bu iletiþim kurallarý UNIX konaðýna iso9660 dosya sistemindeki dosyalarý daha da ayrýntýlý bir þekilde açýklamak için kullanýlýrlar (UID/GID, POSIX izinleri ve aygýtlar hakkýnda bilgi içerirler). iso9660 dosya sistemi desteði altýnda Linux tarafýndan özdevinimli olarak algýlanýrlar.
hpfs OS/2\N’39’de kullanýlan yüksek baþarýmlý dosya sistemidir (High Performance Filesystem). Bu dosya sistemi mevcut belgelemenin yetersizliði nedeniyle Linux altýnda salt-okunur olarak kullanýlmaktadýr.
sysv SystemV/Coherent dosya sisteminin Linux için gerçekleþtirilmiþ uyarlamasýdýr. Xenix FS, SystemV/386 FS ve Coherent FS\N’39’in tümü bu gerçekleþtirmenin içindedir.
nfs Uzak bilgisayarlardaki disklere ulaþmak için kullanýlan að dosya sistemidir.
smb SMB iletiþim kurallarýný destekleyen bir að dosya sistemidir. Windows for Workgroups, Windows NT ve Lan Manager tarafýndan kullanýlmaktadýr.
smb dosya sistemi kullanmak için özel bir baðlama komutu kullanmanýz gerekmektedir. Bu yazýlýmý ksmbfs paketinde bulabilirsiniz. Pakete þu adresten ulaþabilirsiniz: ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.
ncpfs Novell NetWare tarafýndan kullanýlan NCP iletiþim kurallarýný destekleyen bir að dosya sistemidir.
ncpfs dosya sistemini kullanmak için gereken özel yazýlýmlar þu adresten alýnabilir: ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÇEVÝREN

Can Kavaklýoðlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Þubat 2004

REFERENCED BY

⇧ Top