Linux repositories inspector
Linux 2.2

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

mount

tools for mounting and manipulating filesystems

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

ÝSÝM

fstab - dosya sistemleri hakkýndaki bilgileri içerir

KULLANIM

#include <fstab.h>

AÇIKLAMA

fstab dosyasý çeþitli dosya sistemleri hakkýnda açýklayýcý bilgiler içerir. fstab dosyasýna uygulamalar tarafýndan yazýlmaz, sadece okunur; bu dosyanýn oluþturulmasý ve bakýmý sistem yöneticisinin sorumluluðundadýr. fstab\N’39’daki girdilerin sýrasý önemlidir; çünkü fsck(8), mount(8) ve umount(8), iþlemleri sýrasýnda fstab içeriðini sýralý bir þekilde iþlerler.
Her dosya sistemi ayrý bir satýrda açýklanmýþtýr; her satýrdaki alanlar boþluklar veya sekmelerle ayrýlmýþtýr:
  ds_belirtimi  ds_dizini  ds_türü  seçenekler  dump_alaný  fsck_alaný
ds_belirtimi
Blok aygýtýný ya da baðlanacak uzak dosya sistemini belirtir.
Bu alan, sýradan baðlama iþlemlerinde baðlanacak aygýt için blok aygýtý dosyasý ismini (mknod(8) ile oluþturulmuþ \N’39’/dev/cdrom\N’39’ ya da \N’39’/dev/sdb7\N’39’ gibi aygýt dosyalarý) içerir. NFS baðlama iþlemlerinde bu alanýn sözdizimi þöyledir: <konak>:<dizin>. Örnek: \N’96’knuth.aeb.nl:/\N’39’. procfs için ise \N’39’proc kullanýlýr.
Aygýt isimlerini açýkça belirterek kullanmak yerine, LABEL=<etiket>, UUID=<uuid> sözdizimiyle, baðlanacak dosya sisteminin (ext2 ya da xfs) UUID\N’39’si ya da oylum etiketi (bkz. e2label(8) ya da xfs_admin(8)) kullanýlabilir (örnek: \N’96’LABEL=Boot\N’39’ ya da \N’96’UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6\N’39’). Bu kullaným sistemin deðiþikliklere uyumunu da saðlayacaktýr. Örneðin, bir SCSI disk eklemek ya da kaldýrmak istediðinizde diskin aygýt dosyasý adý deðiþse bile dosya sisteminin oylum etiketi deðiþmeyecektir.
ds_dizini
Dosya sisteminin baðlama noktasýný tanýmlar. Bu alan takas bölümleri için \N’39’none\N’39’ (yok) olarak tanýmlanmalýdýr. Eðer baðlama noktasý ismi boþluklar içeriyorsa, bu boþluk karakterleri \N’39’\040\N’39’ þeklinde öncelenmelidir.
ds_türü
Dosya sisteminin türünü tanýmlar. Sistem þu anda aþaðýdaki dosya sistemleri desteklemektedir (diðer desteklenen sistemler için /proc/filesystems dosyasýna bakýn).
minix 14 veya 30 karakterlik dosya isimlerini destekleyen bir yerel dosya sistemidir.
ext minix\N’39’e göre daha uzun dosya isimlerine ve daha geniþ dosya düðümlerine destek veren bir yerel dosya sistemidir. Bu dosya sisteminin yerini ext2 almýþtýr, artýk kullanýlmamaktadýr.
ext2 Daha uzun dosya isimleri ve daha geniþ dosya düðümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.
ext3 ext2\N’39’nin günlüklü türüdür.
xiafs Daha uzun dosya isimleri ve daha geniþ dosya düðümleri ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.
xfs Jurnalleme, ölçeklenebilirlik ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.
msdos MS-DOS disk bölümleri için kullanýlan bir yerel dosya sistemidir.
hpfs HPFS disk bölümleri için kullanýlan bir yerel dosya sistemidir.
iso9660
CD-ROM aygýtlarý için kullanýlan bir yerel dosya sistemidir.
swap Takas bölümleri için kullanýlan bir disk bölümüdür.
Eðer ds_türü alanýnda dosya türü olarak ignore (yoksay) verilirse, girdi yoksayýlýr. Bu özellik kullanýlmayan disk bölümlerini belirtmek için kullanýþlýdýr.
seçenekler
Bu alan, dosya sisteminin baðlama seçenekleri için ayrýlmýþtýr.
Bu alan virgülle ayrýlmýþ liste biçimindedir. En azýndan baðlantý türünü ve ek olark da dosya sistemlerine özel seçenekleri içerir. nfs dýþýndaki dosya sistemlerinin seçenekleri hakkýnda ayrýntýlý bilgileri mount(8)\N’39’da bulabilirsiniz. nfs dosya sistemi seçenekleri için de nfs(5)\N’39’ye bakabilirsiniz. Bütün dosya sistemleri için ortak olan seçenekler þunlardýr:
noauto Sistem açýlýþý sýrasýnda (mount -a) bu dosya sistemi baðlanmaz. \N’39’\N’39’user\N’39’\N’39’ bir kullanýcýnýn baðlamasýna izin verir ve \N’39’\N’39’owner\N’39’\N’39’ sadece aygýt sahibinin baðlamasýna izin verir. Daha detaylý belgeleme için mount(8)\N’39’a bakýn.
user Dosya sistemini herhangi bir kullanýcý baðlayabilir.
owner Dosya sistemini sadece sahibi baðlayabilir.
Daha ayrýntýlý bilgi için mount(8)\N’39’a bakýnýz.
dump_alaný
dump(8) komutu tarafýndan bu dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekip gerekmediðini belirtmek için kullanýlýr. Eðer bu alan atlanmýþsa veya sýfýr deðeri verilmiþse, dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekmediðini kabul edilir.
fsck_alaný
fsck(8) komutu tarafýndan, sistem yeniden baþlatýlýrken yapýlan denetimlerin hangi sýrada yapýlacaðýný belirlemek için kullanýlýr. Kök dosya sistemi için bu alanýn deðeri 1 olmalýdýr. Diðer dosya sistemlerine ise 2 deðeri verilmelidir. Ayný sürücü üstündeki dosya sistemleri sýra ile kontrol edilirken, farklý sürücüler üzerindeki dosya sistemleri, farklý sürücülerin ayný anda çalýþabilme özelliklerini de sýnamak için, ayný anda denetlenir. Eðer bu alan atlanmýþsa ya da sýfýrsa, fsck dosya sisteminin denetlenmesi gerekmediðini varsayar.
fstab\N’39’daki girdileri okumanýn en uygun yolu getmntent(3) iþlevini kullanmaktýr.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/etc/fstab - fstab dosyasý /etc içindedir.

HATALAR

mount(8) belgeleri daha sýk güncellenir.

ÝLGÝLÝ BELGELER

GEÇMÝÞ

fstab dosya biçimi ilk kez 4.0 BSD\N’39’de kullanýlmýþtýr.

ÇEVÝREN

Can Kavaklýoðlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Þubat 2004

⇧ Top