Linux repositories inspector
4. Berkeley Daðýtýmý
Aliases: crond(8), crond(8)

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

cron

process scheduling daemon

cronie

Daemon that runs specified programs at scheduled times and related tools

ÝSÝM

cron - zamanlanmýþ komutlarý çalýþtýran süreç (Vixie Cron)

KULLANIM

cron

AÇIKLAMA

cron, /etc/rc veya /etc/rc.local\N’39’den baþlatýlmalýdýr. Derhal dönecektir, bu nedenle \N’39’&\N’39’ ile baþlatmak zorunda kalmazsýnýz.
cron, /etc/passwd içindeki hesaplara göre isimlendirilmiþ crontab dosyalarý için, /var/spool/cron içinde arama yapar; bulunan crontab\N’39’lar belleðe yüklenir. cron, ayrýca, /etc/crontab için ve /etc/cron.d/ dizinin içindeki deðiþik biçimdeki dosyalarý arar (crontab(5)\N’39’e bakýnýz). Bundan sonra, cron her dakika aktif hale geçer ve çalýþtýrýlma zamaný gelen dosya olup olmadýðýný kontrol etmek için bellekte depolanmýþ bütün crontab\N’39’larý kontrol eder. Komutlar çalýþtýrýldýðý zaman, her çýktý crontab\N’39’ýn sahibine veya crontab\N’39’daki (eðer varsa) MAILTO ortam deðiþkeninde hangi kullanýcýnýn ismi belirtilmiþse ona e-posta gönderilir.
Ek olarak; cron, spool dizininin (veya /etc/crontab\N’39’ýn) deðiþiklik zamanýnýnýn deðiþip deðiþmediðini dakika baþý kontrol eder. Þayet deðiþiklik varsa, bütün crontab\N’39’larýn deðiþiklik zamanlarý araþtýrýlýr ve deðiþmiþ olanlar tekrar belleðe yüklenir. Böylece, bir crontab dosyasý deðiþtirildiðinde, cron\N’39’u tekrar baþlatmaya gerek kalmaz. Unutmayýn ki, crontab(1) komutu, bir crontab deðiþtiðinde, spool dizininin deðiþiklik zamanýný günceller.

ÝLGÝLÝ BELGELER

YAZAN

Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafýndan yazýlmýþtýr.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasým 2003

⇧ Top