Linux repositories inspector
6 Kasým 2001
Aliases: poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), poweroff(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8), reboot(8)

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

systemd-sysv

system and service manager - SysV links

systemd

system and service manager

sysvinit-core

System-V-like init utilities

systemd-sysvcompat

sysvinit compat for systemd

sysvinit

Linux System V Init

shepherd-bins

Shepherd's init binaries

systemd-sysvinit

System V init tools

ÝSÝM

halt - sistemi durdurur
poweroff - sistemi kapatýr
reboot - sistemi yeniden baþlatýr

KULLANIM

/sbin/halt     [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-h] [-p]
/sbin/poweroff [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-h]
/sbin/reboot   [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]

AÇIKLAMA

halt, /var/log/wtmp dosyasýna sistemin kapatýlacaðýný yazar ve çekirdeðe sistemi durdurmasýný, kapatmasýný veya yeniden baþlatmasýný söyler.
Sistemin, 0 veya 6. çalýþma seviyelerinde olmadýðý durumlarda, yani sistem normal çalýþýrken halt veya reboot kullanýlýrsa, -h veya -r seçenekleri ile birlikte shutdown komutu devreye girecektir. Daha fazla bilgi için shutdown(8) kýlavuz sayfasýna bakýnýz.
Bu kýlavuzun devamýnda 0 veya 6. çalýþma seviyelerinde sistem kapatma betiklerinin çalýþtýrýlmasý durumundaki davranýþ açýklanmýþtýr.

SEÇENEKLER

-n Sistemi indirmeden ya da yeniden baþlatmadan önce eþzamanlama yapmaz.
-w Sistemi indirmez ya da yeniden baþlatmaz, sadece /var/log/wtmp dosyasýna kayýt düþer.
-d wtmp kaydýný yazmaz. -n seçeneði, -d\N’39’yi de içerir.
-f Mutlaka halt ya da reboot çalýþtýrýlýr, shutdown(8) çaðrýlmaz.
-i Sistemi indirmeden ya da yeniden baþlatmadan hemen önce að arabirimlerini kapatýr.
-h Sistemi indirmeden ya da kapatmadan hemen önce sistemdeki bütün sabit diskleri bekleme (standby) kipine sokar.
-p Sistemi indirirken, enerjiyi de kapatýr. poweroff için bu seçenek öntanýmlýdýr.

TANI ÝLETÝLERÝ

Þayet süper kullanýcý deðilseniz, komutu kullandýðýnýzda \N’34’süper kullanýcý olmalýsýnýz\N’34’ þeklinde bir uyarý alýrsýnýz.

EK BÝLGÝLER

Eski sysvinit daðýtýmlarýnda, reboot ve halt komutlarý doðrudan çaðrýlmamalýdýrlar. Sürüm 2.74\N’39’den beri, þayet sistem 0. veya 6. çalýþma seviyelerinden birinde deðilse, halt ve reboot komutlarý shutdown(8)\N’39’i çaðýrýrlar. Yani, halt ya da reboot sistemin çalýþma seviyesini tespit edemezse (örneðin, /var/run/utmp düzgün ilklendirilmemiþ olabilir) siz istemeseniz bile shutdown komutu devreye girer. Þayet mutlaka halt ya da reboot istiyorsanýz, -f seçeneðini kullanýn.
-h seçeneði, sistemi indirmeden ya da kapatmadan hemen önce sistemdeki bütün sabit diskleri bekleme (standby) kipine sokar. Þimdilik bu sadece IDE sürücüler içindir. Bir sürücüyü bekleme kipine sokmanýn yan etkisi disk üzerindeki yazma önbelleðinin diske yazýlmasýdýr. Bu, IDE sürücüleri için önemlidir, çünkü çekirdek sistemin kapanmasýndan önce diskin yazma önbelleðinin diske yazýlmasýný saðlamaz.
halt bütün IDE sürücülerini bulmak için /proc/ide/hd* kullanýr. Bu nedenle, halt veya poweroff çaðrýlýrken /proc sistemde baðlý olmalýdýr, aksi takdirde -h seçeneði hiçbir þey yapmaz.

YAZAN

Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafýndan yazýlmýþtýr.

ÝLGÝLÝ BELGELER

shutdown(8), init(1)

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasým 2003

⇧ Top