Linux repositories inspector
Linux

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

mount

tools for mounting and manipulating filesystems

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

ÝSÝM

losetup - dönüþ aygýtlarýný ayarlar ve denetler

KULLANIM

losetup [ -e þifreleme ] [ -o konum ] aygýt dosya
losetup [ -d ] aygýt

AÇIKLAMA

losetup, dönüþ aygýtlarýný sistemden ayýrmak ve dönüþ aygýtlarýnýn durumunu sorgulamak için, dönüþ aygýtlarýný normal dosyalar veya blok aygýtlarý ile iliþkilendirmek için kullanýlýr. Eðer sadece aygýt argümaný verilmiþse, bu dönüþ aygýtýnýn durumu görüntülenir.

SEÇENEKLER

-d Belirtilen dönüþ aygýtý ile iliþkili dosya veya aygýtý sistemden ayýrýr.
-e þifreleme
Veri þifrelemesini etkinleþtirir. þifreleme için aþaðýdaki kelimeler kullanýlabilir:
NONE Þifreleme yapýlmaz (öntanýmlý).
XOR Basit bir XOR þifrelemesi kullanýlýr.
DES DES þifrelemesi kullanýlýr. Bu þifreleme yöntemi sadece DES paketinin çekirdeðe eklenmesi durumunda kullanýlabilir. DES þifreleme yöntemi sözlük saldýrýlarýna karþý ilave bir baþlangýç deðeri kullanýr.
-o konum Veri baþlangýcý belirtilen aygýt veya dosya içinde konum bayta taþýnýr.

ÇIKIÞ DURUMU

losetup baþarýlý olmasý durumunda 0 döndürür, hata durumunda sýfýrdan farklý bir deðer döner. losetup, dönüþ aygýtýnýn durumunu görüntülediði durumlarda, þayet aygýt yapýlandýrýlmamýþsa 1, losetup\N’39’ý aygýt durumunu saptamaktan alýkoyan bir hata olmasý durumunda 2 döner.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/dev/loop0, /dev/loop1,... dönüþ aygýtlarý (7 asýl numaralý aygýt)

ÖRNEK

Þayet yüklenebilir modül kullanýyorsanýz, öncelikle aþaðýdaki komutu kullanarak modülü yüklemelisiniz:
# insmod loop.o
Aþaðýdaki komutlar, dönüþ aygýtýnýn kullanýmýna bir örnek teþkil edebilir.
  dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
  losetup -e des /dev/loop0 /file
  Password:
  Init (up to 16 hex digits):
  mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
  mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
  ...
  umount /dev/loop0
  losetup -d /dev/loop0
Þayet yüklenebilir bir modül kullanýyorsanýz, bu komutla modülü kaldýrabilirsiniz:
# rmmod loop.o

KISITLAMALAR

DES þifrelemesi oldukça yavaþtýr. Diðer yandan XOR ise oldukça zayýftýr.

YAZANLAR

Özgün sürüm:Theodore Ts\N’39’o <tytso (at) athena.mit.edu>
Özgün DES: Eric Young <eay (at) psych.psy.uq.oz.au>

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

⇧ Top