Linux repositories inspector
25 Aðustos 2000
Aliases: rpc.mountd(8), rpc.mountd(8), rpc.mountd(8), rpc.mountd(8), rpc.mountd(8), rpc.mountd(8)

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

nfs-kernel-server

Support Utilities for Kernel nfsd

nfs-utils

NFS utilities and supporting clients and daemons for the kernel NFS server

ÝSÝM

rpc.mountd - NFS baðlama süreci

KULLANIM

/usr/sbin/rpc.mountd [seçenekler]

AÇIKLAMA

rpc.mountd, NFS dosya sistemi baðlama protokolünü yürütür. Bir NFS alýcýsýna bir MOUNT isteði geldiðinde, isteði að kullanýmýna tahsis edilmiþ dosya sistemlerinin listesinden kontrol eder. Þayet istemci dosya sistemine baðlanmak için gerekli yetkiye sahipse, rpc.mountd istenen dizin için bir dosya tanýmlayýcý oluþturur ve bunu istemciye döndürür.
rpc.mountd sunucusu, NFS istemcileri tarafýndan yapýlan dosya sistemi baðlama isteklerini gerçekleþtirmek için ihtiyaç duyulan bir servistir.

NFS Dosya Sistemlerinin Ýhracý

Dosya sistemlerini NFS istemcileri için kullanýlabilir hale getirmeye dosya sisteminin ihracý (exporting) denir.
Dosya sistemleri ve istemci konaklarý, /etc/exports dosyasý içinde listelenmeli ve her sistem açýlýþýnda exportfs -a ile kullanýma açýlmalýdýr. exportfs(8) komutu, ihraç bilgilerini hem çekirdeðin NFS sunucu modülü hem de rpc.mountd süreci için kullanýlabilir hale getirir.
Ayrýca, dizinleri exportfs\N’39’nin konak:/dizin sözdizimini kullanarak da tek tek ihraç edebilirsiniz.

rmtab Dosyasý

NFS servisinin kullanýcý seviyesi bölümü. Bir NFS sunucu tarafýndan alýnan her bir baðlama isteði için rpc.mountd, /var/lib/nfs/rmtab dosyasýna bir girdi ekler. Bir ayýrma isteði geldiðinde ise bu girdi silinir.
Bununla birlikte, bu dosya çoðunlukla süs olarak durur. Birincisi, istemci rpc.mountd\N’39’nin UMOUNT yordamýný çaðýrdýktan sonra bile dosya tanýmlayýcýsý kullanabilir olmaya devam edecektir. Ýkinci olarak, þayet bir istemci makina rpc.mountd\N’39’ye haber vermeksizin kapatýlýp açýlýrsa, rmtab dosyasýndaki eski girdi olduðu gibi kalacaktýr.

SEÇENEKLER

-d þey, --debug þey
þey için hata ayýklamayý açar.
-F, --foreground
Önalanda çalýþýr (artalan süreci haline gelmez).
-f dosya, --exports-file=dosya
Her bir baðlantý için uygulanacak parametreleri ve bu sunucunun hizmet vereceði istemcilerin listelendiði exports dosyasýný tanýmlar (ayrýntýlý bilgi için bkz. exports(5)). Öntanýmlý olarak, ihraç bilgileri /etc/export dosyasýndan alýnýr.
-h, --help Kullaným iletisi gösterir.
-o num, --descriptors num
Açýk dosya tanýmlayýcýlarýnýn sayýsýný sýnýrlar. Öntanýmlý deðer 256\N’39’dýr.
-N sürüm, --no-nfs-version sürüm
Bu seçenek kullanýlarak, tercih edilmeyen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd\N’39’nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3\N’39’ü desteklemektedir. Þayet çekirdek modülü NFSv3 desteði olmadan derlenmiþ ise, rpm.mountd --no-nfs-version 3 komutu kullanýlmalýdýr.
-n, --no-tcp Baðlama iþlemi için TCP kullanýlmaz.
-P Yoksayýlýr (unfsd ile uyumluluk??).
-p num, --port num
rpc.mountd\N’39’yi portmapper tarafýndan atana rasgele bir port yerine, num ile belirtilen port üzerinden baðlanmaya zorlar.
-V sürüm, --nfs-version sürüm
Bu seçenek kullanýlarak, tercih edilen NFS sürümü belirtilebilir. rpc.mountd\N’39’nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2 ve sürüm 3\N’39’ü desteklemektedir.
-v, --version
Baðlama iþlemi için TCP kullanýlmaz.

TCP_WRAPPERS DESTEÐÝ

rpc.mountd\N’39’nin bu sürümü tcp_wrapper kütüphanesi tarafýndan korunmaktadýr. Kullanýlmasýný mümkün kýlmak istiyorsanýz, rpc.mountd\N’39’ye istemci eriþimi vermek zorundasýnýz. Örneðin, .bar.com alan adýndaki istemcilerden eriþimlere izin vermek için /etc/hosts.allow dosyasýna þu satýrý eklemelisiniz:
mountd: .bar.com
Süreç ismi olarak mountd kullanmalýsýnýz (komutun ismi farklý olsa bile).
Daha ayrýntýlý bilgi için tcpd(8) ve hosts_access(5) kýlavuz sayfalarýna bakýnýz.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/etc/exports, /var/lib/nfs/xtab.

YAZAN

Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III ve diðerleri.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

⇧ Top