Linux repositories inspector
Linux

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

kmod

Linux kernel module management tools and library

kmod-compat

Compat symlinks for kernel module utilities

ÝSÝM

rmmod - yüklenebilir modülleri devreden çýkarýr

KULLANIM

rmmod [ -aehrsvV]  modül ...

AÇIKLAMA

rmmod, yüklenebilir modülleri çalýþan çekirdekten kaldýrýr.
rmmod, çýkartýlmasý istenen modüllerin, baþka modüllerle ilintili olmama ve kullanýmda olmama þartlarýnýn yerine getirilmesi halinde bahsi geçen modülün çekirdekten çýkartýlmasýný saðlar.
Eðer komut satýrýnda birden fazla modül verildiyse, modüller verilen sýraya göre kaldýrýlýr. Bu komut, yýðýnda tutulan modüllerin çýkartýlmasýný da destekler.
-r seçeneði ile birden fazla modül ardarda çýkartýlmaya çalýþýlýr. Bu þu manaya gelmektedir; eðer yýðýnýn en üstündeki modül komut satýrýndan çaðýrýldýysa, bu modülü kullanan diðer modüller yýðýndan mümkünse çýkartýlýr.

SEÇENEKLER

-a, --all Özdevinimli temizleme yapar: Kullanýlmayan modülleri iþaretler, ayrýca önceden iþaretlenmiþ modülleri kaldýrýr. En son temizlemeden beri kullanýlmayan modüller, iþaretlenmiþ olarak kalýrlar. Bu iki geçiþli yapý az sýklýkta kullanýlan modüllerin kaldýrýlmasýný önler.
-e, --persist
Belirtilen modülleri devreden çýkarmadan, kalýcý verilerini kaydeder. Eðer hiçbir modül adý verilmezse, kalýcý veri kullanan bütün modüllerin verilerini kaydeder. Veri sadece, çekirdek ve modutils kalýcý veri kaydýný destekliyorsa ve /proc/ksyms
__insmod_modülismi_Pkalýcý_dosya_ismi
gibi bir girdi içeriyorsa kaydedilir.
-h, --help Seçenekleri özetler ve çýkar.
-r, --stacks
Modül yýðýnýný kaldýrýr.
-s, --syslog
Herþeyi uçbirim yerine syslog(3)\N’39’a çýktýlar.
-v, --verbose
Çýktý daha ayrýntýlý olur.
-V, --version
modutils sürüm bilgisini görüntüler.

KALICI VERÝ

Eðer bir modül kalýcý veri içeriyorsa (bkz. insmod(8) ve modules.conf(5)) kaldýrýlan modül kalýcý verisini __insmod _P sembol girdisindeki dosya ismine yazar. Bundan baþka rmmod -e ile istediðiniz zaman kalýcý veriyi modülü kaldýrmaksýzýn kaydedebilirsiniz.
Kalýcý veri dosyaya kaydedildiði zaman, baþýna o an oluþturulan þuna benzer bir yorum satýrý eklenir:
#% çekirdek_sürümü tarih_damgasý
Üretilen yorum satýrlarý #% ile baþlar, üretilmiþ tüm yorum satýrlarý mevcut dosyadan ayrýlýr, diðer yorum satýrlarý korunur. Kayýtlý veri dosyaya yazýlýrken mevcut yorumlarýn ve atamalarýn sýrasý korunur, yeni deðerler ise dosyanýn sonuna eklenir. Eðer dosya modülde mevcut olmayan verileri içeriyorsa bu deðerler korunur ancak onlarýn kullanýlmadýklarýný belirten bir uyarýyý içeren bir üretilmiþ yorum deðerlerin baþlangýcýna eklenir. Sonuncu iþlem, bir kullanýcýnýn kalýcý verileri kaybetmeden ve herhangi bir hata iletisi almadan çekirdek deðiþtirmesini mümkün kýlar.
Önemli:
Yorumlar, ilk karakteri \N’39’#\N’39’ sembolü olan satýrlardýr. \N’39’#\N’39’ sembolü ile baþlamayan ve boþ olmayan satýrlar, her satýr bir seçenek olmak üzere modül seçeneði olarak algýlanýr. Seçenek satýrlarýnýn baþýndaki boþluklar kaldýrýlýr ve kalanlar sonlarýndaki boþluklar atýlarak insmod\N’39’a seçenek olarak aktarýlýr.

ÝLGÝLÝ BELGELER

BÖRTÜ BÖCEK

rmmod, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanýldýðýnda baþka bir seçenek verilmemiþ gibi sadece sürüm bilgisini basar ve anýnda çýkar.

GEÇMÝÞ

Modül desteði, ilk anonim Linux sürümüne ilk olarak Bas Laarhoven <bas (at) vimec.nl> tarafýndan verildi.
0.99.14 sürümü ile Jon Tombs <jon (at) gtex02.us.es> uðraþtý.
Daha sonra Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafýndan geliþtirildi.
2.1.17 sürümü Richard Henderson <rth (at) tamu.edu> tarafýndan güncellendi.
2.2.2 sürümü Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafýndan güncellendi.
2.3.20 sürümü modutils Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafýndan güncellendi.
Kalýcý veri 2.3.22 sürümü modutils\N’39’e Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafýndan eklendi.

ÇEVÝREN

Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk> ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2004

⇧ Top