Linux repositories inspector
Linux 1.x
Aliases: swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8), swapoff(8)

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

mount

tools for mounting and manipulating filesystems

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

ÝSÝM

swapon - aygýt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iþlemlerini etkinleþtirir
swapoff - aygýt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iþlemlerini kapatýr

KULLANIM

swapon  [-h -V]
swapon  -a [-v]
swapon  [-v] [-p öncelik] özeldosya ...
swapon  [-s]
swapoff [-h -V]
swapoff -a
swapoff özeldosya ...

AÇIKLAMA

swapon, sayfalama ve takaslama iþlemlerinin gerçekleþeceði aygýtlarý belirtmek için kullanýlýr. swapon çaðrýlarý, normalde, bütün takas aygýtlarýný kullanýlabilir hale getiren çok kullanýcýlý kip baþlangýç dosyasý /etc/rc içinden yapýlýr. Böylece, sayfalama ve takaslama iþlemleri çeþitli aygýt ve dosyalar arasýnda dönüþümlü olarak yapýlabilir.
Normalde ilk kullaným þekli kullanýlýr:
-h Yardým iletisi gösterir.
-V Sürüm bilgilerini gösterir.
-s Her aygýtýn takas kullanýmýný gösterir. Bu seçenek, sadece /proc/swaps dosyasýnýn varolduðu durumlarda kullanýlabilir (Muhtemelen Linux 2.1.25 sürümünden önceki çekirdeklerle kullanýlamaz).
-a /etc/fstab içinde \N’34’sw\N’34’ olarak iþaretlenmiþ bütün takas aygýtlarý eriþilebilir hale getirilir.
-p öncelik
swapon için öncelik belirtilir. Bu seçenek, swapon komutunun Linux 1.3.2 veya daha sonraki bir çekirdek sürümü altýnda derlendiði ve kullanýlmakta olduðu durumlarda geçerlidir. Öncelik 0 ve 32767 arasýnda bir deðerdir. Takas önceliklerinin ayrýntýlý bir tanýmlamasý için swapon(2)\N’39’a bakýnýz. swapon -a ile birlikte kullanmak için /etc/fstab dosyasýnýn seçenek alanýna \N’34’pri=deðer\N’34’ seçeneðini ekleyin.
swapoff, belirtilen aygýt veya dosyalar için takaslama iþlemini sonlandýrýr. Þayet -a seçeneði ile birlikte kullanýlýrsa, /etc/fstab içinde tanýmlý bütün aygýt veya dosyalar için takaslama iþlemini kapatýr.

ÖNEMLÝ

swapon komutunu, disk üzerinde parçalanmýþ olarak kayýtlý dosyalar ile birlikte kullanmayýnýz (Bir disk bölümünün takas alaný olarak kullanýlmasý durumunda disk bölümünde bozuk sektörler varsa bu disk bölümünü takas alaný olarak kullanmayýn). NFS üzerinde takaslama çalýþmayabilir.

ÝLGÝLÝ BELGELER

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/dev/hd??  - standart sayfalama aygýtý
/dev/sd??  - standart sayfalama aygýtý (SCSI)
/etc/fstab - ascii dosya sistemi tanýmlama tablosu

TARÝHÇE

swapon komutu BSD 4.0\N’39’da kullanýlmaya baþladý.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

⇧ Top