Linux repositories inspector
Linux 2.0

manpages-tr

Turkish version of the manual pages

mount

tools for mounting and manipulating filesystems

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

ÝSÝM

umount - dosya sistemlerini ayýrýr

KULLANIM

umount [-hV]

umount -a [-dflnrv] [-t sdstürü] umount [-dflnrv] dizin | aygýt [...]

AÇIKLAMA

umount, dosya sistem(ler)ini, baðlý olduðu dosya hiyeraþisinden ayýrýr. Bir dosya sistemi, baðlandýðý dizin adý verilerek belirtilir. Dosya sisteminin üzerinde olduðu özel aygýt isimlerinin belirtilmesi de iþe yarayabilir ama bu yöntem oldukça eskidir. Ayrýca, bu aygýtýn birden fazla dizine baðlandýðý durumlarda hata oluþacaktýr.
Unutmayýn ki, bir dosya sistemi "meþgul" iken onu ayýramazsýnýz. Örneðin; açýk dosyalar var ise veya bir süreç oradaki bir dizin içinde çalýþýyorsa ya da o dizindeki bir takas dosyasý kullanýmda ise ... Örneðin bir süreç libc\N’39’yi baþlatýr ve libc oradaki yerel dosyalarý açar böyle bir durumda, süreç umount\N’39’u çalýþtýrabilse bile iþlem baþarýlý olmaz. Bir delice ayýrma iþlemi bu sorunlarýn üstesinden gelir.
umount komutunun seçenekleri:
-V Sürüm bilgisini basar ve çýkar.
-h Bu yardým iletisini basar ve çýkar.
-v Çýktý daha ayrýntýlý olur.
-n Dosya sistemini /etc/mtab dosyasýna yazmadan ayýrýr.
-r Ayýrma iþleminin hata vermesi durumunda, salt okunur olarak tekrar baðlar.
-d Ayrýlan aygýtýn dönüþ (loop) aygýtý olduðu durumda, bu dönüþ aygýtýný ayrýca serbest býrakýr.
-a /etc/mtab içinde tanýmlý bütün dosya sistemlerini ayrýlýr. (umount 2.7 ve üzeri sürümlerde /proc dosya sistemi ayrýlmaz.
-t sdstürü
Olay, sadece belirtilen türteki dosya sistemleri üzerinde gerçekleþir. Virgül ile ayýrarak, birden fazla sanal dosya sistemi türü belirtilebilir. Listedeki dosya sistemi isimlerinin önüne no eki getirerek, üzerinde iþlem yapýlmasýný istemediðiniz dosya sistemlerini belirtebilirsiniz.
-f Dosya sistemini mutlaka ayýrmaya çalýþýr (eriþilemeyen bir NFS sistemi olmasý durumunda). Linux 2.1.116 veya sonraki çekirdek sürümleriyle geçerlidir.
-l Ayýrmak ne kelime, koparýr (l, lazy\N’39’den gelir). Dosya sistemini dosya sistemi hiyerarþisinden koparýr, meþgul olduðunu belirten herþeyi temizler. (Linux 2.4.11 veya daha üst sürümde çekirdek gerekir.)

DÖNÜÞ (LOOP) AYGITI

Þayet baðlý bir dönüþ aygýtý varsa (/etc/mtab içinde loop=... seçeneði varsa) veya -d seçeneði kullanýlmýþsa, umount komutu bu aygýtý serbest býrakýr. Askýda kalmýþ dönüþ aygýtlarý losetup -d ile serbestleþtirilebilir. Ayrýntýlý bilgi için losetup(8)\N’39’a bakýnýz.

ÝLGÝLÝ DOSYALAR

/etc/mtab - baðlý dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

ÝLGÝLÝ BELGELER

GELÝÞÝM

umount ilk olarak AT&T UNIX sürüm 6\N’39’da kullanýlmýþtýr.

ÇEVÝREN

Yalçýn Kolukýsa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralýk 2003

⇧ Top