Linux repositories inspector
ManpageDescription
aaxine(1)aaxine - odtwarzacz wideo ASCII art
abort(3)abort - awaryjne zakończenie procesu
abs(3)abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej
ac(1)ac - wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia użytkowników
accept(2)accept - przyjmowanie połączenia na gnieździe
access(2)access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku
accessdb(8)accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi
acct(5)acct - plik ewidencji procesu
acct(2)acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów
acos(3)acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus
acosh(3)acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego
add-shell(8)add-shell - dodaje powłokę do listy poprawnych powłok zgłoszeniowych
adduser(8)adduser, addgroup - dodaje użytkownika lub grupę do systemu
adduser.conf(5)/etc/adduser.conf - plik konfiguracyjny programów adduser(8) i addgroup(8).
adjtimex(2)adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze
alarm(2)alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału
aliases(5)aliases - plik z aliasami dla sendmaila
aliases.sendmail(5)aliases - plik z aliasami dla sendmaila
alien(1p)alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny
alloca(3)alloca - przydzielanie pamięci, która jest automatycznie zwalniana
amor(6)amor - Potworek KDE na Tw\(146;oj pulpit
anacron(8)anacron - okresowo wykonuje polecenia
apropos(1)apropos - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego
apt-cache(8)apt-cache - odpytanie bufora APT
apt-cdrom(8)apt-cdrom - Narzędzie APT do zarządzania źr\(’od\(/lami typu CD-ROM
apt-config(8)apt-config - Program odpytywania konfiguracji APT
apt-extracttemplates(1)apt-extracttemplates - Narzędzie wyciągające z pakiet\(’ow Debiana skrypty konfiguracyjne i szablony debconf
apt-forktracer(8)apt-forktracer - narzędzie wspomagające zarządzanie wersjami pakietów
apt-key(8)apt-key - Narzędzie zarządzanie kluczami APT
apt-listchanges(1)apt-listchanges - Wyświetla nowe wpisy zmian pakietów Debiana
apt-sortpkgs(1)apt-sortpkgs - Narzędzie użytkowe do sortowania plik\(’ow indeksu
aptitude-curses(8)aptitude - interfejs wysokiego poziomu do menedżera pakiet\(’ow.
apt_preferences(5)apt_preferences - Plik kontrolny preferencji APT
ar(1)ar - utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów.
arch(1)arch - wypisuje architekturę komputera (jak uname -m)
arp(7)arp - moduł ARP jądra Linuksa
as(1)GNU as - przenośny asembler GNU
ascii(7)ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej
ascii-xfr(1)ascii-xfr - podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII
asin(3)asin, asinf, asinl - funkcja arcus sinus
asinh(3)asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego
assert(3)assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe
at(1)at, batch, atq, atrm - kolejkuje, sprawdza lub usuwa zadania do późniejszego wykonania
at.allow(5)at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch
atan(3)atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens
atan2(3)atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych
atanh(3)atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego
atd(8)atd - uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania
atexit(3)atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu
atof(3)atof - przekształcenie łańcucha znaków na double
atoi(3)atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą
autolog(8)autolog - wylogowuje nieaktywnych użytkowników
badblocks(8)badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urządzeniu
base64(1)base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście
basename(1)basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików
basename(3)basename, dirname - wydzielenie składników nazwy ścieżki
bash(1)bash - GNU Bourne-Again SHell
bash-builtins(7)bash-builtins - wbudowane polecenia basha, patrz bash(1)
bc(1)bc - język kalkulatora dowolnej precyzji
bcmp(3)bcmp - porównanie ciągów bajtów
bcopy(3)bcopy - kopiowanie ciągu bajtów
bdflush(2)bdflush - uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)
biff(1)biff - Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest
bind(2)bind - przywiązanie nazwy do gniazda
bindresvport(3)bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP
bison(1)bison - generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc)
bootparam(7)bootparam - wprowadzenie do parametrów rozruchowych jądra Linux
brk(2)brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych
bsd-mailx(1)mail, mailx, Mail - wysyła i odbiera pocztę
bsd-write(1)write - wysyła komunikat do innego użytkownika
bsearch(3)bsearch - binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy
bstring(3)bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów
btowc(3)btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki
btree(3)btree - metoda dostępu do bazy btree
byteorder(3)htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów
bzero(3)bzero - wpisywanie bajtów o wartości zero
bzip2(1)bzip2, bunzip2 - sortujący bloki kompresor/dekompresor plików, v1.0.6
bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjście
bzip2recover - odzyskuje dane z uszkodzonych plików bzip2
cabs(3)cabs, cabsf, cabsl - wartość bezwzględna liczby zespolonej
cacheflush(2)cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi
cacos(3)cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych
calibre(1)
calibre-customize(1)
calibre-debug(1)
calibre-server(1)
calibre-smtp(1)
calibredb(1)
cancel(1)cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng
canonicalize_file_name(3)canonicalize_file_name - zwraca kanoniczną, absolutną ścieżkę pliku
captoinfo(1)captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo
cat(1)cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście
catgets(3)catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów
catman(8)catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika ekranowego
catopen(3)catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów
cbrt(3)cbrt, cbrtf, cbrtl - pierwiastek sześcienny
ccos(3)ccos, ccosf, ccosl - funkcja cosinus liczb zespolonych
ccosh(3)ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych
ceil(3)ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza od argumentu
cexp(3)cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykladnicza
chage(1)chage - zmiana informacji o terminie ważności has\(/la użytkownika
change-po-charset(1)change-po-charset - zmienia atrybut charset w nagłówku content-type w pliku po gettext
⇧ Top