Linux repositories inspector
ManpageDescription
abort(7)ABORT - o anki hareketi geri alýr
accessdb(8)accessdb - man-db veritabanının içeriğini insan tarafından okunabilir bir biçimde dök
alc(1)aLinkCreator - aMule eD2k bağlantı yaratıcısı
alcc(1)alcc - aMule için metin temelli eD2k bağlantı hesaplayıcısı
alter_aggregate(7)ALTER AGGREGATE - bir ortak deðer iþlevinin tanýmýný deðiþtirir
alter_conversion(7)ALTER CONVERSION - bir dönüþümün tanýmýný deðiþtirir
alter_database(7)ALTER DATABASE - bir veritabanýnýn özniteliklerini deðiþtirir
alter_domain(7)ALTER DOMAIN - bir veri alanýnýn tanýmýný deðiþtirir
alter_function(7)ALTER FUNCTION - bir iþlevin tanýmýný deðiþtirir
alter_group(7)ALTER GROUP - bir kullanýcý grubunun özniteliklerini deðiþtirir
alter_index(7)ALTER INDEX - bir indeksin tanýmýný deðiþtirir
alter_language(7)ALTER LANGUAGE - bir yordamsal dilin tanýmýný deðiþtirir
alter_operator(7)ALTER OPERATOR - bir iþlecin tanýmýný deðiþtirir
alter_operator_class(7)ALTER OPERATOR CLASS - bir iþleç sýnýfýnýn tanýmýný deðiþtirir
alter_schema(7)ALTER SCHEMA - bir þemanýn tanýmýný deðiþtirir
alter_sequence(7)ALTER SEQUENCE - Bir kayýt listesi üretecinin tanýmýný deðiþtirir
alter_table(7)ALTER TABLE - bir tablonun tanýmýný deðiþtirir
alter_tablespace(7)ALTER TABLESPACE - bir tablo alanýnýn tanýmýný deðiþtirir
alter_trigger(7)ALTER TRIGGER - bir tetiðin tanýmýný deðiþtirir
alter_type(7)ALTER TYPE - bir tür tanýmýný deðiþtirir
alter_user(7)ALTER USER - bir veritabaný kullanýcý hesabýný deðiþtirir
amule(1)amule - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi
amulecmd(1)amulecmd - aMule’ü yönetmek için konsol temelli bir program
amuled(1)amuled - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi - daemon sürümü
amulegui(1)amulegui - Grafik arayüzlü aMule yönetme programı
amuleweb(1)amuleweb - aMule web sunucusu
analyze(7)ANALYZE - bir veritabaný hakkýnda istatistik toplar
apropos(1)apropos - kılavuz sayfası isimleri ve açıklamalarında ara
autoconf(1)autoconf - yapýlandýrma betiklerini oluþturur
autofs(8)/etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi baðlama betiði
autoheader(1)autoheader - configure betiði için bir þablon baþlýðý oluþturur
automount(8)automount - autofs için baðlantý noktalarýný düzenler
autoreconf(1)autoreconf - Üretilmiþ yapýlandýrma dosyalarýný günceller
autorun(1)autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine baðlar/ayýrýr ve baðladýktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalýþtýrýr
autoscan(1)autoscan - Öncü bir configure.in üretir
autoupdate(1)autoupdate - bir configure.in\N’39’i daha yeni bir Autoconf\N’39’a günceller
badblocks(8)badblocks - bir aygýtý bozuk bloklarý bulmak için tarar
base64(1)base64 - veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çýktýya basar
basename(1)basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayýrýr
bc(1)bc - Keyfî duyarlýlýkta hesaplama dili
begin(7)BEGIN - bir hareket kümesi baþlatýr
boot(7)boot - genel olarak açýlýþ iþlemleri
bzdiff(1)bzdiff - bzip2 ile sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý karþýlaþtýrýr
bzcmp - bzip2 ile sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý karþýlaþtýrýr
bzgrep(1)
bzip2(1)bzip2 - blok sýralamalý dosya sýkýþtýrýcý v1.0.2
bunzip2 - sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý açar
bzcat - dosyalarý standart çýktýda açar
bzip2recover - zarar görmüþ bzip2 dosyalarýndaki verileri kurtarýr
cal(1)cal - bir takvim görüntüler
calibre(1)
calibre-customize(1)
calibre-debug(1)
calibre-server(1)
calibre-smtp(1)
calibredb(1)
cas(1)cas - c aMule istatistikleri
cat(1)cat - dosyalarý birleþtirir ve standart çýktýya yazar
catman(8)catman - önceden biçimlendirilmiş kılavuz sayfaları oluştur veya güncelle
chage(1)chage - kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir
chattr(1)chattr - Bir Linux geniþletilmiþ ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini deðiþtirir
checkpoint(7)CHECKPOINT - anlýk olarak bir hareket günlüðü denetim noktasý oluþturur
checkXML(1)checkXML - KDE DocBook XML belgeleri i\(,cin bir XML ay\(.iklay\(.ic\(.i
chfn(1)chfn - kişisel bilgilerinizi değiştirir
chgrp(1)chgrp - dosyanýn grup iyeliðini deðiþtirir
chkconfig(8)chkconfig - sistem servisleri için çalýþma seviyesi bilgilerini sorgular ve günceller.
chmod(1)chmod - dosya kip bitlerini deðiþtirir
chown(1)chown - dosyanýn sahibini ve grubunu deðiþtirir
chroot(1)chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileþimli kabuk çalýþtýrýr
chroot(8)chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileþimli kabuk çalýþtýrýr
cksum(1)cksum - dosya içindeki baytlarý sayar ve saðlamasýný yapar
clear(1)clear - uçbirim ekranýný temizler
close(7)CLOSE - bir göstericiyi kapatýr
cluster(7)CLUSTER - bir tabloyu bir indekse göre sýralar
cmp(1)cmp - iki dosyayý karþýlaþtýrýr
comm(1)comm - sýralanmýþ iki dosyayý satýr satýr karþýlaþtýrýr
comment(7)COMMENT - bir nesnenin açýklamasýný tanýmlar veya deðiþtirir
commit(7)COMMIT - o anki hareketi teslim eder
compress(1)compress - verileri sýkýþtýrýr (sürüm 4.1)
uncompress - sýkýþtýrýlmýþ verileri açar
zcat - sýkýþtýrýlmýþ verileri standart çýktýda açar
copy(7)COPY - bir tablo ile bir dosya arasýnda veri kopyalar
cp(1)cp - dosya ve dizinleri kopyalar
create_aggregate(7)CREATE AGGREGATE - yeni bir ortak deðer iþlevi tanýmlar
create_cast(7)CREATE CAST - iki veri türü arasýnda yeni bir dönüþüm tanýmlar
create_constraint(7)CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kýsýt tetiði tanýmlar
create_conversion(7)CREATE CONVERSION - yeni bir karakter kümesi dönüþümü tanýmlar
create_database(7)CREATE DATABASE - yeni bir veritabaný oluþturur
create_domain(7)CREATE DOMAIN - yeni bir veri alaný tanýmlar
create_function(7)CREATE FUNCTION - yeni bir iþlev tanýmlar
create_group(7)CREATE GROUP - yeni bir kullanýcý grubu tanýmlar
create_index(7)CREATE INDEX - yeni bir indeks tanýmlar
create_language(7)CREATE LANGUAGE - yeni bir yordamsal dil tanýmlar
create_operator(7)CREATE OPERATOR - yeni bir iþleç tanýmlar
create_operator_class(7)CREATE OPERATOR CLASS - yeni bir iþleç sýnýfý tanýmlar
create_rule(7)CREATE RULE - bir yeniden yazma kuralý tanýmlar
create_schema(7)CREATE SCHEMA - yeni bir þema tanýmlar
create_sequence(7)CREATE SEQUENCE - yeni bir kayýt listesi üreteci tanýmlar
create_table(7)CREATE TABLE - yeni bir tablo tanýmlar
create_tablespace(7)CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alaný tanýmlar
create_table_as(7)CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuçlarýndan yeni bir tablo tanýmlar
create_trigger(7)CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanýmlar
create_type(7)CREATE TYPE - yeni bir veri türü tanýmlar
create_user(7)CREATE USER - yeni bir veritabaný kullanýcýsý hesabý tanýmlar
create_view(7)CREATE VIEW - yeni bir sanal tablo tanýmlar
cron(8)cron - zamanlanmýþ komutlarý çalýþtýran süreç (Vixie Cron)
⇧ Top