Linux repositories inspector

manpages-pl - Polish man pages

This package contains the GNU/Linux manual pages translated into Polish. Following sections are provided:
  • 1 = User programs (e.g. ls, ln).
  • 4 = Devices (e.g. hd, sd).
  • 5 = File formats and protocols, syntaxes of several system

    files (e.g. wtmp, /etc/passwd, nfs).

  • 6 = Games etc.
  • 7 = Conventions and standards, macro packages, etc.

    (e.g. nroff, ascii).

  • 8 = Administration and privileged commands.
0.7
Debian iconDebian 10.0
Debian iconDebian 9.0
Ubuntu iconUbuntu 17.10
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS
Ubuntu iconUbuntu 18.10
Ubuntu iconUbuntu 19.04
Ubuntu iconUbuntu 19.10
Ubuntu iconUbuntu 20.04
0.6
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS
DistributionVersionSincePackageInstalledPackager
Debian iconDebian 10.0 buster/maindeb1:0.7-12017-11-102.31 MiB2.65 MiB
Debian iconDebian 9.0 stretch/maindeb1:0.7-12017-11-102.31 MiB2.65 MiB
Ubuntu iconUbuntu 17.10 artful/universedeb1:0.7-12017-11-102.3 MiB2.64 MiB
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS bionic/universedeb1:0.7-12017-11-102.3 MiB2.64 MiB
Ubuntu iconUbuntu 18.10 cosmic/universedeb1:0.7-12019-01-142.3 MiB2.64 MiB
Ubuntu iconUbuntu 19.04 disco/universedeb1:0.7-12019-01-142.3 MiB2.64 MiB
Ubuntu iconUbuntu 19.10 eoan/universedeb1:0.7-22019-08-042.32 MiB2.74 MiB
Ubuntu iconUbuntu 20.04 focal/universedeb1:0.7-22020-01-072.32 MiB2.74 MiB
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS xenial/universedeb1:0.6-22017-11-102.26 MiB2.29 MiB

Manual pages

ac(1) - Polski

ac - wypisuje statystyki odnośnie czasu połączenia użytkowników

ar(1) - Polski

ar - utwórz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwów.

arch(1) - Polski

arch - wypisuje architekturę komputera (jak uname -m)

as(1) - Polski

GNU as - przenośny asembler GNU

ascii-xfr(1) - Polski

ascii-xfr - podeślij/pobierz pliki przy użyciu protokołu ASCII

at(1) - Polski

at, batch, atq, atrm - kolejkuje, sprawdza lub usuwa zadania do późniejszego wykonania

base64(1) - Polski

base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

basename(1) - Polski

basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików

bash(1) - Polski

bash - GNU Bourne-Again SHell

bc(1) - Polski

bc - język kalkulatora dowolnej precyzji

biff(1) - Polski

biff - Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest

bison(1) - Polski

bison - generator parserów w wersji GNU (zastępuje program yacc)

bsd-mailx(1) - Polski

mail, mailx, Mail - wysyła i odbiera pocztę

bsd-write(1) - Polski

write - wysyła komunikat do innego użytkownika

bzip2(1) - Polski

bzip2, bunzip2 - sortujący bloki kompresor/dekompresor plików, v1.0.6
bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjście
bzip2recover - odzyskuje dane z uszkodzonych plików bzip2

cancel(1) - Polski

cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng

captoinfo(1) - Polski

captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

cat(1) - Polski

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

chattr(1) - Polski

chattr - zmienia atrybuty plików w linuksowym systemie plików

chcon(1) - Polski

chcon - zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku

chgrp(1) - Polski

chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

chkdupexe(1) - Polski

chkdupexe - znajduje dublujące się pliki wykonywalne

chmod(1) - Polski

chmod - zmienia prawa dostępu do pliku

chown(1) - Polski

chown - zmienia właściciela i grupę pliku

cjpeg(1) - Polski

cjpeg - konwersja plików graficznych do formatu JPEG

cksum(1) - Polski

cksum - liczy sumę kontrolną i bajty pliku

clear(1) - Polski

clear - czyści ekran terminala

cmp(1) - Polski

cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie

col(1) - Polski

col - filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

colcrt(1) - Polski

colcrt - filtruje wyjście nroff do przeglądania na CRT

colrm(1) - Polski

colrm - usuwanie kolumn z pliku

comm(1) - Polski

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

compress(1) - Polski

compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

cp(1) - Polski

cp - kopiuje pliki i katalogi

crontab(1) - Polski

crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników (Vixie Cron)

csplit(1) - Polski

csplit - dzieli plik na części według wierszy kontekstu

cut(1) - Polski

cut - usuwa sekcje z każdego wiersza plików

date(1) - Polski

date - wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy

dc(1) - Polski

dc - kalkulator dowolnej precyzji

dd(1) - Polski

dd - konwertuje i kopiuje plik

df(1) - Polski

df - informuje o użyciu przestrzeni dyskowej systemu plików

dialog(1) - Polski

dialog - wyświetla dialogi ze skryptów powłoki

diff(1) - Polski

diff - porównuje pliki wiersz po wierszu

diff3(1) - Polski

diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

dir(1) - Polski

dir - wyświetla zawartość katalogu

dircolors(1) - Polski

dircolors - konfiguruje kolory dla ls

dirname(1) - Polski

dirname - usuwa niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

djpeg(1) - Polski

djpeg - dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego

dmesg(1) - Polski

dmesg - wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

du(1) - Polski

du - szacuje użycie miejsca na dysku

dumpkeys(1) - Polski

dumpkeys - wypisz tabele translacji klawiatury

dxpc(1) - Polski

dxpc - różnicowy kompresor protokołu X

echo(1) - Polski

echo - wyświetla wiersz tekstu

ed(1) - Polski

ed, red - edytor tekstu

eject(1) - Polski

eject - wysuwanie wyjmowalnego nośnika

env(1) - Polski

env - uruchamia program w zmienionym środowisku

expand(1) - Polski

expand - konwertuje znaki tabulacji na spacje

expr(1) - Polski

expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

factor(1) - Polski

factor - wypisuje czynniki pierwsze danej liczby

false(1) - Polski

false - nie robi niczego, zwraca błąd

file(1) - Polski

file - określa typ pliku

find(1) - Polski

find - szuka plików w hierarchii katalogowej

finger(1) - Polski

finger - program do sprawdzania informacji o użytkowniku

flex(1) - Polski

flex - szybki generator analizatora leksykalnego

fmt(1) - Polski

fmt - prosty program formatujący tekst

fold(1) - Polski

fold - zawija każdy wiersz wejściowy aby pasował do określonej szerokości

formail(1) - Polski

formail - program do zmiany formatu listów (e-mail)

forward(1) - Polski

forward - przekazuje nową pocztę do jednego lub więcej adresów

free(1) - Polski

free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

ftp(1) - Polski

ftp - ARPANET’owy program do przesyłania plików

fuser(1) - Polski

fuser - podaje procesy korzystające z plików lub gniazd

gawk(1) - Polski

gawk - język wyszukiwania i przetwarzania wzorców.

gdb(1) - Polski

gdb - Debugger GNU

getlist(1) - Polski

getlist - pobierz listę z serwera NNTP

getopt(1) - Polski

getopt - analizuj opcje linii komend

grep(1) - Polski

grep, egrep, fgrep, rgrep - wypisuje wiersze pasujące do wzorca

groff(1) - Polski

groff - front-end systemu formatowania dokumentów groff

groups(1) - Polski

groups - wyświetla grupy, w których jest użytkownik

gs(1) - Polski

gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przeglądarka

gzexe(1) - Polski

gzexe - kompresuje pliki wykonywalne

gzip(1) - Polski

gzip, gunzip, zcat - kompresuje i dekompresuje pliki

head(1) - Polski

head - wypisuje początek plików

hexdump(1) - Polski

hexdump - zrzut ascii, dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy

hman(1) - Polski

hman - przeglądanie stron podręcznika ekranowego

host(1) - Polski

host - wyszukuje nazwy hostów, używając serwerów domen

hostid(1) - Polski

hostid - wypisuje numeryczny identyfikator bieżącego hosta

id(1) - Polski

id - wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

igawk(1) - Polski

igawk - gawk z plikami włączanymi

info(1) - Polski

info - odczytuje dokumenty Info

install(1) - Polski

install - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

intro(1) - Polski

intro - wprowadzenie do poleceń użytkownika

ipcmk(1) - Polski

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

ipcrm(1) - Polski

ipcrm - usuwa określone zasoby IPC

ipcs(1) - Polski

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

isoinfo(1) - Polski

devdump, isoinfo, isovfy, isodump - Programy użytkowe do zrzucania i weryfikacji obrazów iso9660.

jed(1) - Polski

jed - edytor dla programistów

joe(1) - Polski

joe - "własny edytor Joe’go" (Joe’s Own Editor)

join(1) - Polski

join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

kbd_mode(1) - Polski

kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury

kill(1) - Polski

kill - wysyła sygnał do procesu

killall(1) - Polski

killall - kończy procesy o danej nazwie

ksh(1) - Polski

ksh - Publiczna implementacja powłoki Korna

last(1) - Polski

last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

latex(1) - Polski

latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu

ldd(1) - Polski

ldd - wyświetla zależności od obiektów dzielonych

less(1) - Polski

less - przeciwieństwo more

lesskey(1) - Polski

lesskey - określ przypisanie klawiszy dla less

lftpget(1) - Polski

lftpget - pobieranie plików poprzez FTP za pomocą lftp

licq(1) - Polski

licq - klient ICQ dla X11

line(1) - Polski

line - odczytuje jeden wiersz

link(1) - Polski

link - wywołuje funkcję link do utworzenia dowiązania do pliku

links(1) - Polski

links - Tekstowa przeglądarka WWW w stylu Lynx’a

ln(1) - Polski

ln - tworzy dowiązania między plikami

loadkeys(1) - Polski

loadkeys - ładowanie tablic translacji klawiatury

locate.findutils(1) - Polski

locate - wyszukuje pliki w okresowo aktualizowanej bazie danych

logger(1) - Polski

logger - powłokowy interfejs do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3)

logname(1) - Polski

logname - wyświetla nazwę zgłoszeniową użytkownika

look(1) - Polski

look - wyświetla wiersze zaczynające się od podanego łańcucha

lp(1) - Polski

lp - wysyła żądania do usługi druku LPRng

lpbanner(1) - Polski

lpbanner - tekstowa strona nagłówkowa
pclbanner - strona nagłówkowa w formacie pcl
psbanner - strona nagłówkowa w formacie PostScript

lpf(1) - Polski

lpf - ogólny filtr drukarki

lpq(1) - Polski

lpq - program badający kolejkę buforowania druku

lpr(1) - Polski

lpr - drukowanie off line

lprm(1) - Polski

lprm - usuń zadania z kolejki buforowania drukarki

lpstat(1) - Polski

lpstat - wypisuje informację o stanie usług drukowania LP

ls(1) - Polski

ls - wypisuje zawartość katalogu

lsattr(1) - Polski

lsattr - wypisuje atrybuty plików z linuksowego systemu plików ext2

lscpu(1) - Polski

lscpu - wyświetla informacje o architekturze procesora

lynx(1) - Polski

lynx - przeglądarka WWW

make(1) - Polski

make - narzędzie GNU make do obsługi grup programów

man2html(1) - Polski

man2html - formatuje stronę man w html-u

mattrib(1) - Polski

mattrib - zmienia atrybuty plików MS-DOS

mawk(1) - Polski

mawk - język wyszukiwania wzorców i przetwarzania tekstu

mbadblocks(1) - Polski

mbadblocks - testuje dyskietki i oznacza błędne bloki w FAT

mcat(1) - Polski

mcat - zrzuca surowy obraz dyskietki

mcd(1) - Polski

mcd - zmienia katalog MS-DOS

mcedit(1) - Polski

mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych

mcopy(1) - Polski

mcopy - kopiuje pliki pomiędzy MS-DOS-em a Uniksem

md5sum(1) - Polski

md5sum - oblicza i sprawdza skrót MD5

mdel(1) - Polski

mdel - usuwanie pliku MS-DOS

mdeltree(1) - Polski

mdeltree - rekurencyjne usuwanie katalogu MS-DOS wraz z zawartością

mdir(1) - Polski

mdir - wyświetlenie katalogu MS-DOS

mdu(1) - Polski

mdu - wyświetlanie ilości miejsca zajmowanego przez katalog MS-DOS

merge(1) - Polski

merge - trójstronne scalanie plików

mesg(1) - Polski

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

mformat(1) - Polski

mformat - dodaje system plików MS-DOS do niskopoziomowo sformatowanej dyskietki

minfo(1) - Polski

minfo - wyświetla parametry systemu plików MS-DOS

mkdir(1) - Polski

mkdir - tworzy katalogi

mkfifo(1) - Polski

mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

mkmanifest(1) - Polski

mkmanifest - tworzenie listy nazw plików i ich odpowiedników DOS-owych w formacie 8+3

mknod(1) - Polski

mknod - tworzy pliki specjalne: blokowe lub znakowe

mktemp(1) - Polski

mktemp - tworzy plik lub katalog tymczasowy

mlabel(1) - Polski

mlabel - nadaje etykietę dysku MS-DOS

mmd(1) - Polski

mmd - tworzenie podkatalogu MS-DOS

mmount(1) - Polski

mmount - montuje (dołącza) dysk MS-DOS

mmove(1) - Polski

mmove - przesuwa lub zmienia nazwę pliku lub katalogu MS-DOS

monitor(1) - Polski

monitor - otrzymuj informację logu z LPD

more(1) - Polski

more - filtrowa przeglądarka plików do CRT

mpartition(1) - Polski

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

mrd(1) - Polski

mrd - usuwa podkatalog MS-DOS

mren(1) - Polski

mren - zmienia nazwę istniejącego pliku MS-DOS

mshowfat(1) - Polski

mshowfat - wyświetla klastry FAT przynależne do pliku

mt-gnu(1) - Polski

mt - sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

mtools(1) - Polski

mtools - narzędzia dostępu do dysków DOS w Uniksie

mtoolstest(1) - Polski

mtoolstest - sprawdza i wyświetla konfigurację mtools

mtype(1) - Polski

mtype - wyświetla zawartość pliku MSDOS

mutt-org(1) - Polski

mutt - agent pocztowy użytkownika (MUA)

mv(1) - Polski

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

mzip(1) - Polski

mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz

netkit-ntalk(1) - Polski

talk - wymiana pisanej na bieżąco informacji z innym użytkownikiem

nice(1) - Polski

nice - uruchamia program ze zmodyfikowanym priorytetem planisty

nl(1) - Polski

nl - numeruje wiersze plików

nohup(1) - Polski

nohup - uruchamia polecenie niewrażliwe na zawieszenie wykonywania, z wyjściem skierowanym na non-tty

nproc(1) - Polski

nproc - wypisuje liczbę dostępnych procesorów

nroff(1) - Polski

nroff - emulacja komend nroff przy użyciu groffa

numfmt(1) - Polski

numfmt - przetwarza liczby z/na postać czytelną dla człowieka

od(1) - Polski

od - zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych

ogonkify(1) - Polski

ogonkify - międzynarodowe wsparcie PostScriptu

paste(1) - Polski

paste - skleja wiersze z plików

patch(1) - Polski

patch - dołącz plik różnicowy do oryginału

pathchk(1) - Polski

pathchk - sprawdza, czy nazwy plików są prawidłowe bądź przenośne

pbmtoascii(1) - Polski

pbmtoascii - przekształca mapę bitową w grafikę ASCII

perl(1) - Polski

perl - Praktyczny język ekstrakcji i raportowania

perldata(1) - Polski

perldata - typy danych Perla

perlfunc(1) - Polski

perlfunc - Wbudowane funkcje perla

perlop(1) - Polski

perlop - operatory perla i priorytety

perlref(1) - Polski

perlref - odwołania i zagnieżdżone struktury danych w Perlu

perlsyn(1) - Polski

perlsyn - Składnia perla

pico.alpine(1) - Polski

pico - prosty edytor tekstu w stylu Pine

pinky(1) - Polski

pinky - lekki finger

pr(1) - Polski

pr - konwertuje pliki tekstowe do drukowania

printenv(1) - Polski

printenv - wyświetla całość lub część środowiska

printf(1) - Polski

printf - formatuje i wypisuje dane

procmail(1) - Polski

procmail - autonomiczny procesor poczty

ps(1) - Polski

ps - zgłasza status procesu

psbook(1) - Polski

psbook - przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury

psmerge(1) - Polski

psmerge - filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

psnup(1) - Polski

psnup - wiele stron na arkusz

psresize(1) - Polski

psresize - wiele stron na arkuszu

psselect(1) - Polski

psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

pstops(1) - Polski

pstops - przetasuj strony pliku postscriptowego

pstree(1) - Polski

pstree - wyświetla drzewo procesów

ptx(1) - Polski

ptx - tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

pwd(1) - Polski

pwd - wypisuje nazwę bieżącego katalogu roboczego

quota(1) - Polski

quota - wypisanie zużycia i ograniczeń zasobów dyskowych

ranlib(1) - Polski

ranlib - generuj indeks dla archiwum.

rbash(1) - Polski

rbash - powłoka okrojona, patrz bash(1)

readlink(1) - Polski

readlink - wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

realpath(1) - Polski

realpath - wypisuje rozwiązaną ścieżkę

renice(1) - Polski

renice - poprawia priorytet działającego procesu

rev(1) - Polski

rev - odwraca kolejność znaków w wierszach

rm(1) - Polski

rm - usuwa pliki lub katalogi

rman(1) - Polski

PolyglotMan, rman - odwrotna kompilacja stron podręcznika z postaci sformatowanej do różnych formatów źródłowych: ASCII, roff, TkMan, Tk, Sections, HTML, SGML, MIME, LaTeX, LaTeX2e, RTF, POD.

rmdir(1) - Polski

rmdir - usuwa puste katalogi

runcon(1) - Polski

runcon - uruchamia polecenie w określonym kontekście bezpieczeństwa

scp(1) - Polski

scp - bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

screen(1) - Polski

screen - menedżer ekranu z emulacją VT100/ANSI

script(1) - Polski

script - tworzy maszynopis sesji

sdiff(1) - Polski

sdiff - interaktywne scalanie różnic między plikami

sed(1) - Polski

sed - edytor strumieniowy do filtrowania i przekształcania tekstu

seq(1) - Polski

seq - wypisuje kolejne liczby

setfdprm(1) - Polski

setfdprm - ustawia zadane przez użytkownika parametry dyskietki

setleds(1) - Polski

setleds - ustaw diody klawiatury

setterm(1) - Polski

setterm - ustawia atrybuty terminala

sgml2info(1) - Polski

sgml2info - twórz wyjście GNU info z pliku źródłowego SGML

sgml2txt(1) - Polski

sgml2txt - twórz zwykły tekst z pliku źródłowego SGML

sha1sum(1) - Polski

sha1sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA1

sha224sum(1) - Polski

sha224sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA224

sha256sum(1) - Polski

sha256sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA256

sha384sum(1) - Polski

sha384sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA384

sha512sum(1) - Polski

sha512sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA512

shred(1) - Polski

shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa go

shuf(1) - Polski

shuf - tworzy losowe permutacje

sleep(1) - Polski

sleep - pauzuje przez podany czas

slrn(1) - Polski

slrn - Łatwy w użyciu czytnik news oparty o NNTP

smbclient(1) - Polski

smbclient - klient zasobów SMB/CIFS podobny do ftp

soelim(1) - Polski

soelim - interpretuje żądania .so w wejściu groff

sort(1) - Polski

sort - sortuje wiersze plików tekstowych

split(1) - Polski

split - dzieli pliki na części

startx(1) - Polski

startx - inicjuje sesję X

stat(1) - Polski

stat - wyświetla status pliku lub systemu plików

stdbuf(1) - Polski

stdbuf - uruchamia polecenie ze zmodyfikowanymi operacjami buforowania jego standardowych strumieni

strace(1) - Polski

strace - śledź wywołania systemowe i sygnały

strings(1) - Polski

strings - drukuj łańcuchy drukowalnych znaków z plików

strip(1) - Polski

strip - Usuń symbole z plików obiektowych

stty(1) - Polski

stty - zmienia i wyświetla ustawienia wierszy terminala

sum(1) - Polski

sum - sprawdza sumę kontrolną i liczy bloki pliku

sync(1) - Polski

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

tac(1) - Polski

tac - łączy i wyświetla odwrócone pliki

tail(1) - Polski

tail - wypisuje końcową część plików

tar(1) - Polski

tar - tar - wersja GNU programu archiwizującego tar

tbl(1) - Polski

tbl - formatuj tabele dla troff

tclsh(1) - Polski

tclsh - Prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl

tee(1) - Polski

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

test(1) - Polski

test - sprawdza typy plików i porównuje wartości

timeout(1) - Polski

timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

top(1) - Polski

top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

touch(1) - Polski

touch - zmienia czas pliku

tput(1) - Polski

tput - inicjalizuj terminal lub pytaj bazę terminfo

tr(1) - Polski

tr - zamienia lub usuwa znaki

true(1) - Polski

true - nie robi niczego, zwraca sukces

truncate(1) - Polski

truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

tset(1) - Polski

tset - inicjalizacja terminala

tsort(1) - Polski

tsort - wykonuje sortowanie topologiczne

tty(1) - Polski

tty - wypisuje nazwę pliku terminala podłączonego do standardowego wejścia

ul(1) - Polski

ul - podkreślanie tekstu

uname(1) - Polski

uname - wyświetla informacje o systemie

unexpand(1) - Polski

unexpand - zamienia spacje na tabulacje

uniq(1) - Polski

uniq - wypisuje lub pomija powtórzone wiersze

unlink(1) - Polski

unlink - wywołuje funkcję unlink w celu usunięcia podanego pliku

unrar-nonfree(1) - Polski

unrar - rozpakowuje pliki z archiwów rar

updatedb.findutils(1) - Polski

updatedb - aktualizuj bazę danych z nazwami plików

uptime(1) - Polski

uptime - wskazuje jak długo system jest włączony

users(1) - Polski

users - wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na komputerze

uucp(1) - Polski

uucp - Unix to Unix copy (kopiowanie z Unixa na Unix)

uux(1) - Polski

uux - Zdalne wywołanie polecenia poprzez UUCP

vdir(1) - Polski

vdir - wypisuje zawartość katalogu w długim formacie

vlock(1) - Polski

vlock - program do blokowania wirtualnej konsoli

w.procps(1) - Polski

w - pokazuje kto jest zalogowany i co robi

wall(1) - Polski

wall - wysyła wiadomość do użytkowników

wc(1) - Polski

wc - wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

wdiff(1) - Polski

wdiff - wyświetla różnice w wyrazach między plikami tekstowymi

wget(1) - Polski

wget - nieinteraktywny program do pobierania z sieci

whereis(1) - Polski

whereis - znajdź pliki binarne, źródłowe i strony podręcznika dla danego polecenia

who(1) - Polski

who - pokazuje kto jest zalogowany

whoami(1) - Polski

whoami - wypisuje efektywny identyfikator użytkownika

x86_64-linux-gnu-ranlib(1) - Polski

ranlib - generuje indeks archiwum

x86_64-linux-gnu-strings(1) - Polski

strings - drukuje łańcuchy drukowalnych znaków z plików

x86_64-linux-gnu-strip(1) - Polski

strip - Usuwa symbole z plików obiektowych

xargs(1) - Polski

xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia

xbmtopbm(1) - Polski

xbmtopbm - tworzy przenośną bitmapę (.pbm) z bitmapy typu X11 lub X10

ximtoppm(1) - Polski

ximtoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z pliku Xim

xinit(1) - Polski

xinit - program inicjujący system X Window

xpmtoppm(1) - Polski

xpmtoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z pixmapy X11

xvminitoppm(1) - Polski

xvminitoppm - tworzy przenośną pixmapę (.ppm) z miniatury (thumbnail) XV

xwd(1) - Polski

xwd - zrzuca obraz okna X

xwdtopnm(1) - Polski

xwdtopnm - utwórz przenośną mapę (.p?m) z pliku .xwd w wersji X10 lub X11

yacc(1) - Polski

Yacc - generator analizatorów składni LALR(1)

ybmtopbm(1) - Polski

ybmtopbm - tworzy przenośną bitmapę (pbm) z pliku typu "face"

yes(1) - Polski

yes - wypisuje łańcuch bez końca, aż nie zostanie zabity

ypcat(1) - Polski

ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

yuvsplittoppm(1) - Polski

yuvsplittoppm - przekształca pliki typu Y, U i V do postaci przenośnej pixmapy (ppm)

yuvtoppm(1) - Polski

yuvtoppm - konwersja danych Abekas YUV do formatu .ppm

zdiff(1) - Polski

zcmp, zdiff - porównuje skompresowane pliki

zeisstopnm(1) - Polski

zeisstopnm - konwertuje plik zbieżnoogniskowy Zeissa do postaci przenośnej mapy

zforce(1) - Polski

zforce - przywraca rozszerzenie ".gz" plikom skompresowanym przez gzip

zgrep(1) - Polski

zgrep - przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocą wyrażenia regularnego

zipgrep(1) - Polski

zipgrep - przeszukuje pliki w archiwum ZIP znajdując wiersze pasujące do wzorca

zless(1) - Polski

zless - pełnoekranowy filtr do przeglądania skompresowanych plików tekstowych

zmore(1) - Polski

zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

znew(1) - Polski

znew - konwertuje pliki .Z do plików .gz

zsh(1) - Polski

zsh - Powłoka Z

lpr(1a) - Polski

lpr - drukowanie off line

lprm(1a) - Polski

lprm - usuwa zadania z kolejki buforowania wydruków

lptest(1a) - Polski

lptest - twórz test zniekształceń dla drukarki wierszowej

downtime(1fun) - Polski

downtime - wskazuje jak długo system jest wyłączony

alien(1p) - Polski

alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

openssl(1ssl) - Polski

openssl - narzędzia wiersza poleceń do biblioteki OpenSSL

lbxproxy(1x) - Polski

lbxproxy - Wąskopasmowe proxy X (Low BandWidth X proxy)

intro(2) - Polski

intro - wprowadzenie do wywołań systemowych

intro(3) - Polski

intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

console_codes(4) - Polski

console_codes - Kody konsolowe Linuksa oraz sekwencje specjalne

console_ioctl(4) - Polski

console_ioctl - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

fd(4) - Polski

fd - urządzenie stacji dyskietek

full(4) - Polski

full - urządzenie zawsze pełne

hd(4) - Polski

hd - urządzenia twardych dysków MFM/IDE

intro(4) - Polski

intro - wstęp do plików specjalnych

lp(4) - Polski

lp - urządzenia drukarek wierszowych

mem(4) - Polski

mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

mouse(4) - Polski

mouse - interfejs myszy szeregowej

null(4) - Polski

null, zero - czarna dziura

ram(4) - Polski

ram - urządzenie dysku pamięci

random(4) - Polski

random, urandom - urządzenia źródłowe liczb losowych jądra

sd(4) - Polski

sd - sterownik dysków twardych SCSI

st(4) - Polski

st - urządzenie taśmy SCSI

tty(4) - Polski

tty - bieżący terminal sterujący

ttyS(4) - Polski

ttyS - linie terminali szeregowych

vcs(4) - Polski

vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

acct(5) - Polski

acct - plik ewidencji procesu

aliases.sendmail(5) - Polski

aliases - plik z aliasami dla sendmaila

at.allow(5) - Polski

at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

core(5) - Polski

core - plik zrzutu pamięci

crontab(5) - Polski

crontab - tabele do crona

dot-qmail(5) - Polski

dot-qmail - kontrola dostarczania wiadomości pocztowych

exports(5) - Polski

exports - systemy plików eksportowane w systemie NFS

filesystems(5) - Polski

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs,

fstab(5) - Polski

fstab - statyczna informacja o systemach plików

ftpusers(5) - Polski

ftpusers - lista użytkowników, którzy nie mogą się logować poprzez demona FTP

group(5) - Polski

group - plik grup użytkowników

hosts(5) - Polski

hosts - statyczna tablica nazw komputerów

initscript(5) - Polski

initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab

inittab(5) - Polski

inittab - format pliku inittab używanego przez proces init, kompatybilny z sysv

intro(5) - Polski

intro - wprowadzenie do formatów plików

issue(5) - Polski

issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

issue.net(5) - Polski

issue.net - plik identyfikacyjny do sesji telnetowych

keymaps(5) - Polski

keymaps - opisy tablic klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

lilo.conf(5) - Polski

lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

locale(5) - Polski

locale - opis pliku definicji locale

locatedb(5) - Polski

locatedb - bazy nazw plików z kompresją początków

magic(5) - Polski

magic - plik liczb magicznych polecenia file

maildir(5) - Polski

maildir - katalog na przychodzące wiadomości pocztowe

mbox(5) - Polski

mbox - Format pliku zawierającego wiadomości pocztowe

motd(5) - Polski

motd - komunikat dnia

mtools(5) - Polski

mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools

nfs(5) - Polski

nfs - format nfs fstab i opcje

nologin(5) - Polski

nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

pbm(5) - Polski

pbm - przenośny format bitmap

pgm(5) - Polski

pgm - przenośny format szarej bitmapy

pnm(5) - Polski

pnm - przenośny format dowolnej bitmapy

ppm(5) - Polski

ppm - przenośny format pixmap

proc(5) - Polski

proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

procmailex(5) - Polski

procmailex - przykłady plików rc procmaila

procmailrc(5) - Polski

procmailrc - plik rc procmaila

protocols(5) - Polski

protocols - plik definiujący protokoły

qmail-control(5) - Polski

qmail-control - pliki konfiguracyjne qmail

qmail-users(5) - Polski

qmail-users - przypisania adresów pocztowych do użytkowników

resolv.conf(5) - Polski

resolv.conf - plik konfiguracyjny obsługi nazw (resolver)

rpc(5) - Polski

rpc - baza numerów programów RPC

securetty(5) - Polski

securetty - plik zawierający listę terminali z których może się logować root

services(5) - Polski

services - lista usług sieci Internet

shells(5) - Polski

shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

terminfo(5) - Polski

terminfo - baza właściwości terminala

tmpfs(5) - Polski

tmpfs - zmienne konfigurujące sposób montowania tmpfs w trakcie rozruchu

utmp(5) - Polski

utmp, wtmp - zapisy o logowaniu

uuencode(5) - Polski

uuencode - format zakodowanego pliku uuencode

virtual(5) - Polski

virtual - format tabeli virtual programu Postfix

config(5ssl) - Polski

config - biblioteka plików konfiguracyjnych OpenSSL CONF

intro(6) - Polski

intro - wprowadzenie do gier

trek(6) - Polski

trek - trekkerska gra

arp(7) - Polski

arp - moduł ARP jądra Linuksa

ascii(7) - Polski

ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej

bash-builtins(7) - Polski

bash-builtins - wbudowane polecenia basha, patrz bash(1)

bootparam(7) - Polski

bootparam - wprowadzenie do parametrów rozruchowych jądra Linux

complex(7) - Polski

complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

environ(7) - Polski

environ - środowisko użytkownika

groff_me(7) - Polski

groff_me - makra troff do formatowania dokumentów

hier(7) - Polski

hier - opis systemowej hierarchii plików

intro(7) - Polski

intro - wprowadzenie do sekcji przeglądu, konwencji i różnych

ip(7) - Polski

ip - Implementacja protokołu IPv4 dla systemu Linux

iso_8859-1(7) - Polski

iso_8859-1 - zestaw znaków ISO 8859-1 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-15(7) - Polski

iso_8859-15 - zestaw znaków ISO 8859-15 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-16(7) - Polski

iso_8859-16 - zestaw znaków ISO 8859-16 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-2(7) - Polski

iso_8859-2 - zestaw znaków ISO 8859-2 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-7(7) - Polski

iso_8859-7 - zestaw znaków ISO 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

iso_8859-9(7) - Polski

iso_8859-9 - zestaw znaków ISO 8859-9 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

koi8-r(7) - Polski

koi8-r - rosyjski sieciowy zestaw znaków zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

LDP(7) - Polski

LDP - Wstęp do Projektu Dokumentacji Linuksa, z pomocą, przewodnikami i dokumentami

locale(7) - Polski

locale - opis obsługi wielu języków

mailaddr(7) - Polski

mailaddr - opis adresowania poczty

man(7) - Polski

man - makra do formatowania stron man

man-pages(7) - Polski

man-pages - konwencje pisania linuksowych stron podręcznika ekranowego

PAM(7) - Polski

PAM, pam - dołączalne moduły uwierzytelniania do Linuksa (ang. Pluggable Authentication Modules)

qmail(7) - Polski

qmail - przegląd dokumentacji qmail

samba(7) - Polski

samba - serwer plików Windows AD i SMB/CIFS do UNIX-a

signal(7) - Polski

signal - przegląd sygnałów

suffixes(7) - Polski

suffixes - lista rozszerzeń plików

svipc(7) - Polski

svipc - Mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

term(7) - Polski

term - zasady nazywania typów terminali

udp(7) - Polski

udp - Protokół datagramów użytkownika dla IPv4

undocumented(7) - Polski

undocumented - Brak podręcznika dla programu, użytku lub funkcji

unicode(7) - Polski

unicode - zunifikowany zestaw znaków

units(7) - Polski

units - przedrostki dziesiętne i binarne

unix(7) - Polski

unix - gniazda lokalnej komunikacji międzyprocesowej

utf-8(7) - Polski

UTF-8 - zgodne z ASCII wielobajtowe kodowanie Unikodowe

x25(7) - Polski

x25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

anacron(8) - Polski

anacron - okresowo wykonuje polecenia

atd(8) - Polski

atd - uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

autolog(8) - Polski

autolog - wylogowuje nieaktywnych użytkowników

badblocks(8) - Polski

badblocks - poszukiwanie uszkodzonych bloków na urządzeniu

chat(8) - Polski

chat - zautomatyzowany skrypt dialogu z modemem

chroot(8) - Polski

chroot - uruchamia polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

convertquota(8) - Polski

convertquota - konwersja starego formatu plików kwot na nowy

cron(8) - Polski

cron - demon do wywoływania odłożonych poleceń (Vixie Cron)

ctrlaltdel(8) - Polski

ctrlaltdel - ustawia działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del

debugfs(8) - Polski

debugfs - debugger systemu plików ext2/ext3/ext4

depmod(8) - Polski

depmod - tworzy modules.dep i pliki map.

dumpe2fs(8) - Polski

dumpe2fs - zrzuca dane o systemie plików ext2/ext3/ext4

e2freefrag(8) - Polski

e2freefrag - informuje o fragmentacji wolnego miejsca

e2fsck(8) - Polski

e2fsck - sprawdza linuksowy system plików ext2/ext3/ext4

e2label(8) - Polski

e2label - zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

e4defrag(8) - Polski

e4defrag - defragmentuje system plików ext4 w trybie online

edquota(8) - Polski

edquota - edycja kwot dla użytkowników

fdformat(8) - Polski

fdformat - niskopoziomowe formatowanie dyskietki

fdisk(8) - Polski

fdisk - obsługa dyskowej tablicy partycji

filefrag(8) - Polski

filefrag - informuje o fragmentacji pliku

fsck(8) - Polski

fsck - sprawdza i naprawia linuksowy system plików

fsck.fat(8) - Polski

fsck.fat - sprawdza i naprawia systemy plików MS-DOS

fsck.minix(8) - Polski

fsck.minix - sprawdza spójność systemu plików Minix

gpm(8) - Polski

gpm - narzędzie do kopiowania i wklejania oraz serwer myszy konsoli wirtualnych

halt(8) - Polski

halt, reboot, poweroff - zatrzymuje system

hdparm(8) - Polski

hdparm - pobiera/ustawia parametry dysku SATA/IDE

ifconfig(8) - Polski

ifconfig - konfiguruje interfejs sieciowy

inetd(8) - Polski

inetd - Internetowy "superserwer"

init(8) - Polski

init, telinit - sterowanie procesu inicjującego

innd(8) - Polski

innd, inndstart - InterNetNews daemon

insmod(8) - Polski

insmod - prosty program do dodawania modułów do jądra Linux

intro(8) - Polski

intro - wprowadzenie do poleceń administracyjnych i uprzywilejowanych

ipsec(8) - Polski

ipsec - wywołuje narzędzia IPSEC

ipsec_auto(8) - Polski

ipsec auto - sterowanie automatycznie kluczowanymi połączeniami IPSEC

iptables-restore(8) - Polski

iptables-restore — przywrócenie tabel IP ip6tables-restore — przywrócenie tabel IPv6

iptables-save(8) - Polski

iptables-save — zrzucenie reguł iptables na stdout ip6tables-save — zrzucenie reguł iptables na stdout

iptraf(8) - Polski

iptraf - interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

iwconfig(8) - Polski

iwconfig - konfiguruje bezprzewodowy interfejs sieciowy

kbdrate(8) - Polski

kbdrate - ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury

killall5(8) - Polski

killall5 - wysyła sygnał do wszystkich procesów

ld.so(8) - Polski

ld.so, ld-linux.so* - dynamiczny konsolidator/ładowacz

ldconfig(8) - Polski

ldconfig - konfiguruje powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

lilo(8) - Polski

lilo - instaluje program rozruchowy LiLO

losetup(8) - Polski

losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

lsblk(8) - Polski

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

lsmod(8) - Polski

lsmod - pokazuje stan modułów w jądrze Linux

lspci(8) - Polski

lspci - wypisuje wszystkie urządzenia PCI

lsusb(8) - Polski

lsusb - wypisuje urządzenia USB

MAKEDEV(8) - Polski

MAKEDEV - utwórz urządzenia

makemap(8) - Polski

makemap - tworzy bazy map dla sendmaila

mingetty(8) - Polski

mingetty - minimalne getty dla konsol

mke2fs(8) - Polski

mke2fs - tworzy linuksowy system plików ext2/ext3/ext4

mkfs(8) - Polski

mkfs - buduje linuksowy system plików

mkfs.fat(8) - Polski

mkfs.fat - pod kontrolą Linuksa tworzy system plików MS-DOS

mkfs.minix(8) - Polski

mkfs - tworzy system plików Minix

mklost+found(8) - Polski

mklost+found - tworzy katalog lost+found na zamontowanym linuksowym systemie plików ext2

mkswap(8) - Polski

mkswap - konfiguruje linuksowy obszar wymiany

modinfo(8) - Polski

modinfo - wypisuje informacje o module jądra Linux

modprobe(8) - Polski

modprobe - dodaje i usuwa moduły z jądra Linux

mount(8) - Polski

mount - montuje system plików

mountd(8) - Polski

rpc.mountd - demon montowania NFS

netstat(8) - Polski

netstat - wyświetla połączenia sieciowe, tablice trasowania, statystyki interfejsu, połączenia maskaradowe i udziale w połączeniach multicast

nfsd(8) - Polski

rpc.nfsd - proces serwera NFS

pac(8) - Polski

pac - informacja rozliczeniowa drukarki/plotera

pidof(8) - Polski

pidof - znajduje identyfikator procesu działającego programu

ping(8) - Polski

ping, ping6 - wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych

pppd(8) - Polski

pppd - Demon protokołu PPP

pppstats(8) - Polski

pppstats - drukuj statystyki PPP

qmail-clean(8) - Polski

qmail-clean - czyści katalog kolejki

qmail-command(8) - Polski

qmail-command - podawany przez użytkownika program dostarczający pocztę

qmail-getpw(8) - Polski

qmail-getpw - podaje adresy użytkowników

qmail-inject(8) - Polski

qmail-inject - przetwarza i wysyła wiadomość pocztową

qmail-local(8) - Polski

qmail-local - dostarcza lub przekazuje wiadomość pocztową

qmail-lspawn(8) - Polski

qmail-lspawn - planuje lokalne dostarczanie poczty

qmail-newmrh(8) - Polski

qmail-newmrh - przygotowuje morercpthosts dla qmail-smtpd

qmail-newu(8) - Polski

qmail-newu - przygotowuje przypisania adresów dla qmail-lspawn

qmail-pop3d(8) - Polski

qmail-pop3d - rozprowadzaqqq pocztę poprzez POP

qmail-popup(8) - Polski

qmail-popup - odczytuje nazwę użytkownika POP i jego hasło

qmail-pw2u(8) - Polski

qmail-pw2u - buduje przypisania adresów na podstawie pliku passwd

qmail-qmqpc(8) - Polski

qmail-qmqpc - kolejkuje wiadomość pocztową poprzez QMQP

qmail-qmqpd(8) - Polski

qmail-qmqpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMQP

qmail-qmtpd(8) - Polski

qmail-qmtpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMTP

qmail-qread(8) - Polski

qmail-qread - wyświetla wychodzące wiadomości i ich odbiorców

qmail-qstat(8) - Polski

qmail-qstat - podsumowuje status kolejki pocztowej

qmail-queue(8) - Polski

qmail-queue - kolejkowanie wiadomości pocztowej w celu jej dostarczenia

qmail-remote(8) - Polski

qmail-remote - wysyła pocztę za pomocą SMTP

qmail-rspawn(8) - Polski

qmail-rspawn - odkłada pocztę do zdalnego dostarczenia

qmail-send(8) - Polski

qmail-send - dostarcza skolejkowane wiadomości pocztowe

quotacheck(8) - Polski

quotacheck - przeszukuje system plików w celu określenia wykorzystania dysku oraz tworzy, sprawdza i naprawia pliki kwot

quotaon(8) - Polski

quotaon, quotaoff - włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu plików

repquota(8) - Polski

repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

resize2fs(8) - Polski

resize2fs - zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3/ext4

rmmod(8) - Polski

rmmod - prosty program do usuwania modułu z jądra Linux

route(8) - Polski

route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

runlevel(8) - Polski

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

rvnamed(8) - Polski

rvnamed - demon rozwiązywania domen odwrotnych dla iptraf(8)

sendmail.sendmail(8) - Polski

sendmail - agent transportu poczty elektronicznej

setfont(8) - Polski

setfont - ładuje czcionkę konsolową ekranu dla EGA/VGA

setserial(8) - Polski

setserial - pobierz/ustaw informacje o porcie szeregowym

shutdown(8) - Polski

shutdown - wyłącza system

slattach(8) - Polski

slattach - dołącza interfejs sieciowy do linii szeregowej

sulogin(8) - Polski

sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

swaplabel(8) - Polski

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

swapon(8) - Polski

swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

tc(8) - Polski

tc - pokaż / manipuluj ustawieniami sterowania przepływem

tcpd(8) - Polski

tcpd - usługa kontroli dostępu do usług internetowych

tune2fs(8) - Polski

tune2fs - modyfikacja konfigurowalnych parametrów systemów plików ext2/ext3/ext4

tunelp(8) - Polski

tunelp - ustawia różne parametry urządzenia lp

umount(8) - Polski

umount - odmontowuje systemy plików

update-rc.d(8) - Polski

update-rc.d - instaluje lub usuwa dowiązania do skryptów startowych w stylu System-V

uucico(8) - Polski

uucico - demon transferów plików UUCP

uuxqt(8) - Polski

uuxqt - demon wywołania UUCP

vlock-main(8) - Polski

vlock-main - blokowanie bieżącej konsoli wirtualnej

warnquota(8) - Polski

warnquota - wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

Latest updates

Ubuntu icon

Ubuntu 20.04 focal/universe: Version 1:0.7-2 introduced

2020-01-07
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-05

Related packages

manpages - Manual pages about using a GNU/Linux system
pl - SWI-Prolog - Edinburgh compatible Prolog compiler
manpages-pl-dev - Polish man pages for developers
⇧ Top