Linux repositories inspector

manpages-pl-dev - Polish man pages for developers

This package contains the GNU/Linux manual pages translated into Polish. Following sections are provided:
  • 2 = Linux system calls.
  • 3 = Libc calls (note that a more comprehensive source of

    information may be found in the glibc-doc package).

0.7
Debian iconDebian 10.0
Debian iconDebian 9.0
Ubuntu iconUbuntu 17.10
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS
Ubuntu iconUbuntu 18.10
Ubuntu iconUbuntu 19.04
Ubuntu iconUbuntu 19.10
Ubuntu iconUbuntu 20.04
0.6
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS
DistributionVersionSincePackageInstalledPackager
Debian iconDebian 10.0 buster/maindeb1:0.7-12017-11-10887 kiB1.55 MiB
Debian iconDebian 9.0 stretch/maindeb1:0.7-12017-11-10887 kiB1.55 MiB
Ubuntu iconUbuntu 17.10 artful/universedeb1:0.7-12017-11-10880 kiB1.55 MiB
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS bionic/universedeb1:0.7-12017-11-10880 kiB1.55 MiB
Ubuntu iconUbuntu 18.10 cosmic/universedeb1:0.7-12019-01-14880 kiB1.55 MiB
Ubuntu iconUbuntu 19.04 disco/universedeb1:0.7-12019-01-14880 kiB1.55 MiB
Ubuntu iconUbuntu 19.10 eoan/universedeb1:0.7-22019-08-04893 kiB1.65 MiB
Ubuntu iconUbuntu 20.04 focal/universedeb1:0.7-22020-01-07893 kiB1.65 MiB
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS xenial/universedeb1:0.6-22017-11-10833 kiB898 kiB

Manual pages

accept(2) - Polski

accept - przyjmowanie połączenia na gnieździe

access(2) - Polski

access - sprawdzenie praw użytkownika do pliku

acct(2) - Polski

acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów

adjtimex(2) - Polski

adjtimex - dopasowanie zegara w jądrze

alarm(2) - Polski

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

bdflush(2) - Polski

bdflush - uruchomienie, wypróżnienie lub dostrojenie demona wypróżniania buforów (bdflush)

bind(2) - Polski

bind - przywiązanie nazwy do gniazda

brk(2) - Polski

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

cacheflush(2) - Polski

cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

chdir(2) - Polski

chdir, fchdir - zmiana katalogu roboczego

chmod(2) - Polski

chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

chown(2) - Polski

chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku

chroot(2) - Polski

chroot - zmiana katalogu głównego

clone(2) - Polski

clone - utworzenie procesu potomnego

close(2) - Polski

close - zamknięcie deskryptora pliku

connect(2) - Polski

connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo

create_module(2) - Polski

create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

delete_module(2) - Polski

delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

dup(2) - Polski

dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

execve(2) - Polski

execve - uruchomienie programu

exit_group(2) - Polski

exit_group - kończy wszystkie wątki w procesie

fcntl(2) - Polski

fcntl - manipulacje na deskryptorze pliku

flock(2) - Polski

flock - założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

fork(2) - Polski

fork - utworzenie procesu potomnego

fsync(2) - Polski

fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku z zapisanym na dysku

getdents(2) - Polski

getdents - pobranie wpisów z katalogu

getdomainname(2) - Polski

getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

getgid(2) - Polski

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

getgroups(2) - Polski

getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych

gethostid(2) - Polski

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikalnego identyfikatora obecnej maszyny

gethostname(2) - Polski

gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

getitimer(2) - Polski

getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartości czasomierza

getpagesize(2) - Polski

getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamięci

getpeername(2) - Polski

getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

getpid(2) - Polski

getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

getpriority(2) - Polski

getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas szeregowania zadań

getresuid(2) - Polski

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy

getrlimit(2) - Polski

getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i zużycia zasobów

getsid(2) - Polski

getsid - pobranie identyfikatora sesji

getsockname(2) - Polski

getsockname - pobranie nazwy gniazda

getuid(2) - Polski

getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

get_kernel_syms(2) - Polski

get_kernel_syms - pobranie udostępnionych symboli jądra i modułów

idle(2) - Polski

idle - powoduje pracę jałową (bezczynność) procesu 0

init_module(2) - Polski

init_module - inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu

ioctl(2) - Polski

ioctl - sterowanie urządzeniem

ioperm(2) - Polski

ioperm - ustawienie uprawnień dla portu wejścia/wyjścia

iopl(2) - Polski

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

ipc(2) - Polski

ipc - wywołania systemowe IPC z Systemu V

kill(2) - Polski

kill - wysłanie sygnału do procesu

killpg(2) - Polski

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

link(2) - Polski

link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

llseek(2) - Polski

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

lseek(2) - Polski

lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

mmap(2) - Polski

mmap, munmap - mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w pamięci

msgctl(2) - Polski

msgctl - sterowanie kolejkami komunikatów Systemu V

msgget(2) - Polski

msgget - pobranie identyfikatora kolejki komunikatów Systemu V

msgop(2) - Polski

msgrcv, msgsnd - przekazywanie komunikatów kolejki Systemu V

nanosleep(2) - Polski

nanosleep - zatrzymanie wykonywania na określony czas

nfsservctl(2) - Polski

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

nice(2) - Polski

nice - zmiana priorytetu procesu

open(2) - Polski

open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urządzenia

outb(2) - Polski

outb, outw, outl, outsb, outsw, outsl, inb, inw, inl, insb, insw, insl, outb_p, outw_p, outl_p, inb_p, inw_p, inl_p - wejście/wyjście portów

pause(2) - Polski

pause - oczekiwanie na sygnał

pipe(2) - Polski

pipe - utworzenie potoku

read(2) - Polski

read - odczyt z deskryptora pliku

readdir(2) - Polski

readdir - odczytanie wpisu w katalogu

readlink(2) - Polski

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

readv(2) - Polski

readv, writev, preadv, pwritev - czytanie lub zapisywanie danych do wielu buforów

reboot(2) - Polski

reboot - przeładowanie systemu lub włączenie/wyłączenie Ctrl-Alt-Del

sched_get_priority_max(2) - Polski

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

sched_rr_get_interval(2) - Polski

sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

sched_setparam(2) - Polski

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

sched_setscheduler(2) - Polski

sched_setscheduler, sched_getscheduler - ustawienie i pobranie algorytmu/parametrów szeregowania zadań

sched_yield(2) - Polski

sched_yield - oddanie procesora

select(2) - Polski

select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne zwielokrotnianie wejście/wyjście

semctl(2) - Polski

semctl - sterowanie semaforami Systemu V

semget(2) - Polski

semget - pobranie identyfikatora zestawu semaforów Systemu V

semop(2) - Polski

semop, semtimedop - operacje na semaforach Systemu V

setpgid(2) - Polski

setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

setresuid(2) - Polski

setresuid, setresgid - ustawienie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy

setreuid(2) - Polski

setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID użytkownika lub grupy

shmctl(2) - Polski

shmctl - sterowanie segmentami pamięci dzielonej Systemu V

shmget(2) - Polski

shmget - utworzenie segmentu pamięci dzielonej Systemu V

shmop(2) - Polski

shmat, shmdt - operacje na segmentach pamięci dzielonej Systemu V

sigaction(2) - Polski

sigaction, rt_sigaction - bada i zmienia akcję sygnału

signal(2) - Polski

signal - obsługa sygnałów ANSI C

stat(2) - Polski

stat, fstat, lstat, fstatat - pobieranie stanu pliku

symlink(2) - Polski

symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

sync(2) - Polski

sync, syncfs - zrzucenie buforów systemów plików na dysk

sysctl(2) - Polski

sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

sysfs(2) - Polski

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

sysinfo(2) - Polski

sysinfo - zwraca informacje dotyczące systemu

time(2) - Polski

time - pobranie czasu w sekundach

times(2) - Polski

times - pobiera czasy procesów

truncate(2) - Polski

truncate, ftruncate - ustawienie długości pliku

umask(2) - Polski

umask - ustawia maskę tworzenia pliku

unimplemented(2) - Polski

afs_syscall, break, fattach, fdetach, ftime, getmsg, getpmsg, gtty, isastream, lock, madvise1, mpx, prof, profil, putmsg, putpmsg, security, stty, tuxcall, ulimit, vserver - niezaimplementowane wywołania systemowe

vm86(2) - Polski

vm86old, vm86 - wejście w tryb wirtualny 8086

wait(2) - Polski

wait, waitpid - oczekiwanie na zakończenie procesu

wait4(2) - Polski

wait3, wait4 - oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

write(2) - Polski

write - zapisuje do deskryptora pliku

_exit(2) - Polski

_exit, _Exit - zakończenie bieżącego procesu

abort(3) - Polski

abort - awaryjne zakończenie procesu

abs(3) - Polski

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

acos(3) - Polski

acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

acosh(3) - Polski

acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

alloca(3) - Polski

alloca - przydzielanie pamięci, która jest automatycznie zwalniana

asin(3) - Polski

asin, asinf, asinl - funkcja arcus sinus

asinh(3) - Polski

asinh, asinhf, asinhl - funkcja odwrotna do sinusa hiperbolicznego

assert(3) - Polski

assert - przerwanie pracy programu, jeśli wyrażenie jest fałszywe

atan(3) - Polski

atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

atan2(3) - Polski

atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

atanh(3) - Polski

atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

atexit(3) - Polski

atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu

atof(3) - Polski

atof - przekształcenie łańcucha znaków na double

atoi(3) - Polski

atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

basename(3) - Polski

basename, dirname - wydzielenie składników nazwy ścieżki

bcmp(3) - Polski

bcmp - porównanie ciągów bajtów

bcopy(3) - Polski

bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

bindresvport(3) - Polski

bindresvport - połączenie gniazda z uprzywilejowanym portem IP

bsearch(3) - Polski

bsearch - binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy

bstring(3) - Polski

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

btowc(3) - Polski

btowc - przekształca znak jednobajtowy na znak szeroki

btree(3) - Polski

btree - metoda dostępu do bazy btree

byteorder(3) - Polski

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

bzero(3) - Polski

bzero - wpisywanie bajtów o wartości zero

cabs(3) - Polski

cabs, cabsf, cabsl - wartość bezwzględna liczby zespolonej

cacos(3) - Polski

cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

canonicalize_file_name(3) - Polski

canonicalize_file_name - zwraca kanoniczną, absolutną ścieżkę pliku

catgets(3) - Polski

catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

catopen(3) - Polski

catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

cbrt(3) - Polski

cbrt, cbrtf, cbrtl - pierwiastek sześcienny

ccos(3) - Polski

ccos, ccosf, ccosl - funkcja cosinus liczb zespolonych

ccosh(3) - Polski

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

ceil(3) - Polski

ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie mniejsza od argumentu

cexp(3) - Polski

cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykladnicza

cimag(3) - Polski

cimag, cimagf, cimagl - zwracają część urojoną liczby zespolonej

clearenv(3) - Polski

clearenv - czyszczenie środowiska

clock(3) - Polski

clock - wyznaczanie czasu procesora

closedir(3) - Polski

closedir - zamknięcie strumienia katalogu

cmsg(3) - Polski

CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych pomocniczych

confstr(3) - Polski

confstr - pobranie zmiennych łańcuchowych zależnych od konfiguracji

conj(3) - Polski

conj, conjf, conjl - wyliczanie liczby sprzężonej z liczbą zespoloną

copysign(3) - Polski

copysign - kopiowanie znaku liczby

cos(3) - Polski

cos, cosf, cosh - funkcja cosinus

cosh(3) - Polski

cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

cpow(3) - Polski

cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych

creal(3) - Polski

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

crypt(3) - Polski

crypt, crypt_r - szyfrowanie danych i haseł

csin(3) - Polski

csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych

csinh(3) - Polski

csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

ctan(3) - Polski

ctan, ctanf, ctanl - funkcje tangensa liczb zespolonych

ctanh(3) - Polski

ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych

ctermid(3) - Polski

ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

ctime(3) - Polski

asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r, localtime_r - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub ASCII

daemon(3) - Polski

daemon - uruchamianie w tle

dbopen(3) - Polski

dbopen - metody dostępu do baz danych

difftime(3) - Polski

difftime - obliczanie różnicy czasu

div(3) - Polski

div, ldiv, lldiv, imaxdiv - obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb całkowitych

dlopen(3) - Polski

dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego loadera

drand48(3) - Polski

drand48, erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48, lcong48 - generowanie jednolicie rozłożonych liczb pseudolosowych

dysize(3) - Polski

dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

ecvt(3) - Polski

ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na łańcuch

encrypt(3) - Polski

encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

erf(3) - Polski

erf, erff, erfl - funkcje błędu

errno(3) - Polski

errno - numer ostatniego błędu

exec(3) - Polski

execl, execlp, execle, execv, execvp, execvpe - uruchomienie pliku

exit(3) - Polski

exit - powoduje normalne zakończenie programu

exp(3) - Polski

exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

exp10(3) - Polski

exp10, exp10f, exp10l - funkcja wykładnicza o podstawie 10

expm1(3) - Polski

expm1, expm1f, expm1l - funkcja wykładnicza minus 1

fabs(3) - Polski

fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

fclose(3) - Polski

fclose - zamknięcie strumienia

fcloseall(3) - Polski

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

fdim(3) - Polski

fdim, fdimf, fdiml - dodatnia różnica

fenv(3) - Polski

feclearexcept, fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetestexcept, fegetenv, fegetround, feholdexcept, fesetround, fesetenv, feupdateenv, feenableexcept, fedisableexcept, fegetexcept - zaokrąglanie zmiennoprzecinkowe i obsługa wyjątków

ferror(3) - Polski

clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

fflush(3) - Polski

fflush - wypróżnienie buforów strumienia

ffs(3) - Polski

ffs, ffsl, ffsll - pozycja pierwszego ustawionego bitu w słowie

fgetgrent(3) - Polski

fgetgrent - pobranie wpisu z pliku grup

fgetpwent(3) - Polski

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

fgetwc(3) - Polski

fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

fgetws(3) - Polski

fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

finite(3) - Polski

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funkcje BSD do klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

flockfile(3) - Polski

flockfile, ftrylockfile, funlockfile - blokowanie strumienia FILE dla stdio

floor(3) - Polski

floor, floorf, floorl - największa wartość całkowita nie większa od argumentu

fmax(3) - Polski

fmax, fmaxf, fmaxl - wyznaczają maksimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

fmin(3) - Polski

fmin, fminf, fminl - wyznaczają minimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

fmod(3) - Polski

fmod, fmodf, fmodl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

fnmatch(3) - Polski

fnmatch - porównanie nazwy pliku lub ścieżki

fopen(3) - Polski

fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

fpathconf(3) - Polski

fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

fpclassify(3) - Polski

fpclassify, isfinite, isnormal, isnan, isinf - makra klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

fputwc(3) - Polski

fputwc, putwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

fputws(3) - Polski

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

fread(3) - Polski

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

frexp(3) - Polski

frexp - konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą

fseek(3) - Polski

fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

fseeko(3) - Polski

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

ftime(3) - Polski

ftime - zwraca datę i czas

ftok(3) - Polski

ftok - przekształca ścieżkę i identyfikator projektu na klucz komunikacji międzyprocesowej (IPC) Systemu V

fwide(3) - Polski

fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE

gcvt(3) - Polski

gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

getaddrinfo(3) - Polski

getaddrinfo - tłumaczenie adresów i usług sieciowych

getcwd(3) - Polski

getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie bieżącego katalogu roboczego

getdate(3) - Polski

getdate() - przekształca łańcuch w strukturę struct tm

getdirentries(3) - Polski

getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

getdtablesize(3) - Polski

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

getenv(3) - Polski

getenv - odczytanie zmiennej środowiska

getgrent(3) - Polski

getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku grup

getgrnam(3) - Polski

getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku grup

gethostbyname(3) - Polski

gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, gethostent, endhostent, h_errno, herror, hstrerror, gethostbyaddr_r, gethostbyname2, gethostbyname2_r, gethostbyname_r, gethostent_r - zwraca wpis sieciowy komputera

gethostid(3) - Polski

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikatowego identyfikatora obecnej maszyny

getipnodebyname(3) - Polski

getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i adresów sieciowych hosta

getline(3) - Polski

getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

getloadavg(3) - Polski

getloadavg - odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

getlogin(3) - Polski

getlogin, getlogin_r, cuserid - odczytanie nazwy użytkownika

getmntent(3) - Polski

getmntent, setmntent, addmntent, endmntent, hasmntopt, getmntent_r - odczytanie wpisu z pliku deskryptorów systemów plików

getnameinfo(3) - Polski

getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od protokołu

getnetent(3) - Polski

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotyczącego sieci

getpass(3) - Polski

getpass - wczytanie hasła

getprotoent(3) - Polski

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

getpw(3) - Polski

getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

getpwent(3) - Polski

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

getpwnam(3) - Polski

getpwnam, getpwnam_r, getpwuid, getpwuid_r - odczytanie wpisu z pliku hasel

getrpcent(3) - Polski

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

getrpcport(3) - Polski

getrpcport - zwraca numer portu RPC

gets(3) - Polski

gets - pobiera łańcuch ze standardowego wejścia (PRZESTARZAŁE)

getservent(3) - Polski

getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - odczytanie wpisu dotyczącego usługi

getumask(3) - Polski

getumask - zwraca maskę tworzenia plików

getusershell(3) - Polski

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

getutent(3) - Polski

getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname - dostęp do wpisów pliku utmp

getw(3) - Polski

getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

getwchar(3) - Polski

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

glob(3) - Polski

glob, globfree - znalezienie ścieżek odpowiadających wzorcowi, zwolnienie pamięć z glob()

hypot(3) - Polski

hypot, hypotf, hypotl - funkcja odległości euklidesowej

index(3) - Polski

index, rindex - lokalizuje znak w łańcuchu

INFINITY(3) - Polski

INFINITY, NAN, HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL - stałe zmiennoprzecinkowe

j0(3) - Polski

j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl - funkcje Bessela pierwszego rodzaju

log(3) - Polski

log, logf, logl - funkcja logarytmu naturalnego

log10(3) - Polski

log10, log10f, log10l - funkcja logarytmu dziesiętnego

log1p(3) - Polski

log1p, log1pf, log1pl - logarytm z 1 plus argument

longjmp(3) - Polski

longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

lrint(3) - Polski

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

lround(3) - Polski

lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej w stronę na zewnątrz od zera

malloc(3) - Polski

malloc, free, calloc, realloc - przydziela i zwalnia pamięć dynamiczną

mbtowc(3) - Polski

mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

MB_CUR_MAX(3) - Polski

MB_CUR_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w bieżącym ustawieniu językowym

MB_LEN_MAX(3) - Polski

MB_LEN_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w jakimkolwiek ustawieniu językowym

memccpy(3) - Polski

memccpy - kopiuje obszar pamięci

memchr(3) - Polski

memchr, memrchr, rawmemchr - szukanie znaku w pamięci

memcmp(3) - Polski

memcmp - porównuje obszary pamięci

memcpy(3) - Polski

memcpy - kopiuje obszar pamięci

memmove(3) - Polski

memmove - kopiuje obszar pamięci

memset(3) - Polski

memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

nan(3) - Polski

nan, nanf, nanl - zwracają wartość "nie jest liczbą"

popen(3) - Polski

popen, pclose - we/wy procesu

pow(3) - Polski

pow, powf, powl - funkcja potęgowa

pow10(3) - Polski

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

puts(3) - Polski

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

qsort(3) - Polski

qsort, qsort_r - sortuje tablicę

raise(3) - Polski

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

rand(3) - Polski

rand, srand - generator liczb losowych.

random(3) - Polski

random, srandom, initstate, setstate - generator liczb losowych

remainder(3) - Polski

drem, dremf, dreml, remainder, remainderf, remainderl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

re_comp(3) - Polski

re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrażeń regularnych w wersji BSD

rint(3) - Polski

nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

round(3) - Polski

round, roundf, roundl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej z omijaniem zera

rquota(3) - Polski

rquota - implementuje kwoty na odległych maszynach

setjmp(3) - Polski

setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

sin(3) - Polski

sin, sinf, sinl - funkcja sinus

sinh(3) - Polski

sinh, sinhf, sinhl - funkcja sinus hiperboliczny

sqrt(3) - Polski

sqrt, sqrtf, sqrtl - funkcja pierwiastka kwadratowego

stdarg(3) - Polski

stdarg, va_start, va_arg, va_end, va_copy - listy zmiennych argumentów

strcat(3) - Polski

strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

strchr(3) - Polski

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

strcpy(3) - Polski

strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

strdup(3) - Polski

strdup, strndup, strdupa, strndupa - powielenie łańcucha

strfry(3) - Polski

strfry - randomizacja łańcucha

string(3) - Polski

stpcpy, strcasecmp, strcat, strchr, strcmp, strcoll, strcpy, strcspn, strdup, strfry, strlen, strncat, strncmp, strncpy, strncasecmp, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr, strtok, strxfrm, index, rindex - operacje na łańcuchach znaków

strlen(3) - Polski

strlen - obliczenie długość łańcucha

strsignal(3) - Polski

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

strspn(3) - Polski

strspn, strcspn - zwracanie długości początkowego podłańcucha

strstr(3) - Polski

strstr, strcasestr - szukanie podciągu

strtok(3) - Polski

strtok, strtok_r - wydzielanie słów z łańcuchów

sysconf(3) - Polski

sysconf - pobieranie informacje o konfiguracji w trakcie uruchomienia

tan(3) - Polski

tan, tanf, tanl - funkcja tangens

tanh(3) - Polski

tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

tgamma(3) - Polski

tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

toascii(3) - Polski

toascii - przekształca znak na ASCII

toupper(3) - Polski

toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką lub małą

trunc(3) - Polski

trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

undocumented(3) - Polski

undocumented - nieudokumentowane funkcje biblioteczne

unlocked_stdio(3) - Polski

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

usleep(3) - Polski

usleep - zawiesza wykonanie na czas wyrażony w mikrosekundach

wcpcpy(3) - Polski

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

wcpncpy(3) - Polski

wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego końca

wcrtomb(3) - Polski

wcrtomb - konwertuje szerokie znaki na sekwencje wielobajtowe

wcscasecmp(3) - Polski

wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

wcscat(3) - Polski

wcscat - łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

wcschr(3) - Polski

wcschr - odszukuje szeroki znak w łańcuchu szerokich znaków

wcscpy(3) - Polski

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

wcscspn(3) - Polski

wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego zbioru

wcsdup(3) - Polski

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

wcslen(3) - Polski

wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

wcsncasecmp(3) - Polski

wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując wielkość liter

wcsncat(3) - Polski

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

y0(3) - Polski

y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l, yn, ynf, ynl - funkcje Bessela drugiego rodzaju

__setfpucw(3) - Polski

__setfpucw - zmiana słowa kontrolnego koprocesora w architekturze i386 (przestarzałe)

ncurses(3ncurses) - Polski

ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji

expr(3tcl) - Polski

expr - Oblicz wyrażenie

Tcl(3tcl) - Polski

Tcl - Podsumowanie składni języka Tcl \L’|0u-1v’\l’75u+3n_’\L’0u+1v-0u’\l’|0u-1.5n_’ \L’|0u-1v’\L’0u+1v-0u’\l’|0u-1.5n_’

Latest updates

Ubuntu icon

Ubuntu 20.04 focal/universe: Version 1:0.7-2 introduced

2020-01-07
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1:0.7-2 reintroduced

2019-09-05

Related packages

manpages - Manual pages about using a GNU/Linux system
manpages-pl - Polish man pages
⇧ Top