Linux repositories inspector

manpages-tr - Turkish version of the manual pages

This package contains the Linux manual pages translated into Turkish. The following sections are included:
 • 1 = User programs (e.g. ls, ln)
 • 2 = Linux system calls (e.g. exit, fork, open)
 • 3 = Library functions (e.g. malloc, printf)
 • 4 = Devices (e.g. hd, sd).
 • 5 = File formats and protocols, syntaxes of several system

  files (e.g. wtmp, /etc/passwd, nfs).

 • 6 = Games etc.
 • 7 = Conventions and standards, macro packages, etc.

  (e.g. nroff, ascii).

 • 8 = System administration commands.
Original maintainer
1.0.5.1
Debian iconDebian 10.0
Debian iconDebian 9.0
Ubuntu iconUbuntu 17.10
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS
Ubuntu iconUbuntu 18.10
Ubuntu iconUbuntu 19.04
Ubuntu iconUbuntu 19.10
Ubuntu iconUbuntu 20.04
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS
DistributionVersionSincePackageInstalledPackager
Debian iconDebian 10.0 buster/maindeb1.0.5.1-32018-02-26554 kiB713 kiB
Debian iconDebian 9.0 stretch/maindeb1.0.5.1-22017-11-10562 kiB1.2 MiB
Ubuntu iconUbuntu 17.10 artful/universedeb1.0.5.1-22017-11-10560 kiB1.23 MiB
Ubuntu iconUbuntu 18.04 LTS bionic/universedeb1.0.5.1-32018-02-2610.8 kiB286 kiB
Ubuntu iconUbuntu 18.10 cosmic/universedeb1.0.5.1-32019-01-1410.8 kiB286 kiB
Ubuntu iconUbuntu 19.04 disco/universedeb1.0.5.1-32019-01-1410.8 kiB286 kiB
Ubuntu iconUbuntu 19.10 eoan/universedeb1.0.5.1-32019-06-1710.8 kiB286 kiB
Ubuntu iconUbuntu 20.04 focal/universedeb1.0.5.1-32020-01-0710.8 kiB286 kiB
Ubuntu iconUbuntu 16.04 LTS xenial/universedeb1.0.5.1-22017-11-10560 kiB1.23 MiB

Manual pages

apropos(1) - Türkçe

apropos - kılavuz sayfası isimleri ve açıklamalarında ara

autoconf(1) - Türkçe

autoconf - yapýlandýrma betiklerini oluþturur

autoheader(1) - Türkçe

autoheader - configure betiði için bir þablon baþlýðý oluþturur

autoreconf(1) - Türkçe

autoreconf - Üretilmiþ yapýlandýrma dosyalarýný günceller

autorun(1) - Türkçe

autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine baðlar/ayýrýr ve baðladýktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalýþtýrýr

autoscan(1) - Türkçe

autoscan - Öncü bir configure.in üretir

autoupdate(1) - Türkçe

autoupdate - bir configure.in\N’39’i daha yeni bir Autoconf\N’39’a günceller

base64(1) - Türkçe

base64 - veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çýktýya basar

basename(1) - Türkçe

basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayýrýr

bc(1) - Türkçe

bc - Keyfî duyarlýlýkta hesaplama dili

bzdiff(1) - Türkçe

bzdiff - bzip2 ile sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý karþýlaþtýrýr
bzcmp - bzip2 ile sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý karþýlaþtýrýr

bzip2(1) - Türkçe

bzip2 - blok sýralamalý dosya sýkýþtýrýcý v1.0.2
bunzip2 - sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý açar
bzcat - dosyalarý standart çýktýda açar
bzip2recover - zarar görmüþ bzip2 dosyalarýndaki verileri kurtarýr

cal(1) - Türkçe

cal - bir takvim görüntüler

cat(1) - Türkçe

cat - dosyalarý birleþtirir ve standart çýktýya yazar

chattr(1) - Türkçe

chattr - Bir Linux geniþletilmiþ ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini deðiþtirir

chgrp(1) - Türkçe

chgrp - dosyanýn grup iyeliðini deðiþtirir

chmod(1) - Türkçe

chmod - dosya kip bitlerini deðiþtirir

chown(1) - Türkçe

chown - dosyanýn sahibini ve grubunu deðiþtirir

chroot(1) - Türkçe

chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileþimli kabuk çalýþtýrýr

cksum(1) - Türkçe

cksum - dosya içindeki baytlarý sayar ve saðlamasýný yapar

clear(1) - Türkçe

clear - uçbirim ekranýný temizler

cmp(1) - Türkçe

cmp - iki dosyayý karþýlaþtýrýr

comm(1) - Türkçe

comm - sýralanmýþ iki dosyayý satýr satýr karþýlaþtýrýr

compress(1) - Türkçe

compress - verileri sýkýþtýrýr (sürüm 4.1)
uncompress - sýkýþtýrýlmýþ verileri açar
zcat - sýkýþtýrýlmýþ verileri standart çýktýda açar

cp(1) - Türkçe

cp - dosya ve dizinleri kopyalar

crontab(1) - Türkçe

crontab - baðýmsýz kullanýcýlar için crontab dosyalarýnýn bakýmýný ve iþletilmesini saðlar (V3)

cryptdir(1) - Türkçe

cryptdir - bir dizindeki bütün dosyalarý þifreler
decryptdir - bir dizindeki bütün dosyalarý deþifre eder

csplit(1) - Türkçe

csplit - bir dosyayý baðlamsal satýrlara göre bölümlere ayýrýr

cut(1) - Türkçe

cut - dosyalarýn her satýrýndan belli bölümleri siler

date(1) - Türkçe

date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

dd(1) - Türkçe

dd - bir dosyayý dönüþtürür ve kopyalar

df(1) - Türkçe

df - dosya sisteminin disk alaný kullanýmýný gösterir

diff(1) - Türkçe

diff - iki dosya arasýndaki farklýlýklarý bulur

diff3(1) - Türkçe

diff3 - üç dosya arasýndaki farklarý bulur

dir(1) - Türkçe

dir - dizinlerin içindekileri listeler

dircolors(1) - Türkçe

dircolors - ls için renkleri ayarlar

dirname(1) - Türkçe

dirname - dosya isminin sonundan dizin olmayan kýsmý ayýrýr

du(1) - Türkçe

du - yaklaþýk dosya alaný kullanýmý

echo(1) - Türkçe

echo - tek satýrlýk bir metin görüntüler

env(1) - Türkçe

env - deðiþtirilmiþ ortamda komut çalýþtýrýr

expand(1) - Türkçe

expand - sekmeleri boþluklarla deðiþtirir

expr(1) - Türkçe

expr - ifadeleri deðerlendirir

factor(1) - Türkçe

factor - sayýlarý asal çarpanlarýna ayýrýr

false(1) - Türkçe

false - hiçbir þey yapmaz, baþarýsýz olur

fmt(1) - Türkçe

fmt - paragraf metnini yeniden biçimler

fold(1) - Türkçe

fold - her satýrý belirtilen geniþlikten katlar

free(1) - Türkçe

free - sistemdeki kullanýlmýþ ve serbest belleklerle ilgili bilgi verir

getty(1) - Türkçe

getty - uçbirim kipini, hýzýný ve hat disiplinini ayarlar

groups(1) - Türkçe

groups - kullanýcýnýn üyesi olduðu gruplarý basar

gzip(1) - Türkçe

gzip - dosyalarý sýkýþtýrýr
gunzip - sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý açar
gzcat - sýkýþtýrýlmýþ dosyalarý standart çýktýda açar

head(1) - Türkçe

head - dosyalarýn ilk 10 satýrýný basar

hostid(1) - Türkçe

hostid - konaðýn sayýsal betimleyicisini basar

iconv(1) - Türkçe

iconv - belirtilen dosyanýn karakter kodlamasýný deðiþtirir

id(1) - Türkçe

id - kullanýcý kimliðini basar

ifnames(1) - Türkçe

ifnames - C dosyalarýndan öniþlemci komutlarýný çýkarýr

install(1) - Türkçe

install - dosyalarý kopyalar, özniteliklerini ayarlar

join(1) - Türkçe

join - iki dosyanýn satýrlarýný ortak bir alanda birleþtir

kill(1) - Türkçe

kill - süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler

killall(1) - Türkçe

killall - ismi belirtilen süreçleri sonlandýrýr

ldd(1) - Türkçe

ldd - paylaþýmlý kütüphane baðýmlýlýklarýný görüntüler

link(1) - Türkçe

link - bir dosyaya bað oluþturmak için link iþlevini çaðýrýr

ln(1) - Türkçe

ln - dosyalar arasýnda baðlar oluþturur

logname(1) - Türkçe

logname - kullanýcýnýn ismini basar

ls(1) - Türkçe

ls - dizinlerin içindekileri listeler

lsattr(1) - Türkçe

lsattr - Bir Linux geniþletilmiþ ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler

man(1) - Türkçe

man - an interface to the system reference manuals

md5sum(1) - Türkçe

md5sum - MD5 ileti özetini hesaplar ve sýnar

mkdir(1) - Türkçe

mkdir - dizinleri oluþturur

mkfifo(1) - Türkçe

mkfifo - FIFO\N’39’lar (isimli borular) oluþturur

mknod(1) - Türkçe

mknod - blok veya karakter özel dosyalarýný oluþturur

mv(1) - Türkçe

mv - dosyalarý taþýr (ismini deðiþtirir)

nice(1) - Türkçe

nice - iþlem önceliðini deðiþtirerek bir dosyayý çalýþtýrýr

nl(1) - Türkçe

nl - dosya satýrlarýný numaralar

nohup(1) - Türkçe

nohup - bir komutu uçbirimsiz ve bitir sinyallerini yoksayarak çalýþtýrýr

od(1) - Türkçe

od - dosyayý sekizlik veya baþka bir biçimde dökümler

paste(1) - Türkçe

paste - dosyalarýn satýrlarýný birleþtirir

patch(1) - Türkçe

patch - bir yama dosyasýný orjinaline uygular

pathchk(1) - Türkçe

pathchk - dosya isimlerinin geçerliliðini ve taþýnabilirliðini sýnar

pico(1) - Türkçe

pico - Pine eposta istemcisi tarzýnda basit bir metin düzenleyici

pinky(1) - Türkçe

pinky - basit bir \N’96’finger\N’39’ uygulamasý; kullanýcý bilgilerini gösterir

play(1) - Türkçe

play - ses aygýtýnda herhangi bir ses dosyasýný çalar
rec - sesi bir ses dosyasý biçiminde kaydeder

pr(1) - Türkçe

pr - metin dosyalarýný yazýcýda basýlacak biçime dönüþtürür

printenv(1) - Türkçe

printenv - ortamý tamamen veya kýsmen basar

printf(1) - Türkçe

printf - veriyi biçimler ve basar

ptx(1) - Türkçe

ptx - dosya içeriðini karýlmýþ olarak basar

pwd(1) - Türkçe

pwd - içinde bulunulan dizinin ismini basar

readlink(1) - Türkçe

readlink - bir sembolik baðýn deðerini gösterir

rm(1) - Türkçe

rm - dosya ve dizinleri siler

rmdir(1) - Türkçe

rmdir - boþ dizinleri siler

rsync(1) - Türkçe

rsync - rcp yerine daha hýzlý ve esnek bir araç

scp(1) - Türkçe

scp - güvenli kopyalama (uzaktan eriþimle dosya kopyalama komutu)

sdiff(1) - Türkçe

sdiff - iki dosya arasýndaki farklýlýklarý bulur ve etkileþimli olarak katýþtýrýr

seq(1) - Türkçe

seq - bir sayý dizisi basar

sha1sum(1) - Türkçe

sha1sum - SHA1 ileti özetini hesaplar ve sýnar

sha224sum(1) - Türkçe

sha224sum - SHA224 ileti özetini hesaplar ve sýnar

sha256sum(1) - Türkçe

sha256sum - SHA256 ileti özetini hesaplar ve sýnar

sha384sum(1) - Türkçe

sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sýnar

sha512sum(1) - Türkçe

sha512sum - SHA512 ileti özetini hesaplar ve sýnar

shred(1) - Türkçe

shred - içeriðini gizlemek bazan da silmek için dosyanýn üzerine yazar

shuf(1) - Türkçe

shuf - satýrlarý rasgele karar

sleep(1) - Türkçe

sleep - belli bir süre geciktirir

sort(1) - Türkçe

sort - metin dosyalarýný satýrlarýný sýralar

split(1) - Türkçe

split - bir dosyayý parçalara ayýrýr

ssh(1) - Türkçe

ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracý)

stat(1) - Türkçe

stat - bir dosyanýn veya dosya sisteminin durumunu gösterir

stty(1) - Türkçe

stty - uçbirim hat ayarlarýný basar ve deðiþtirir

sum(1) - Türkçe

sum - bir dosyadaki blok sayýsýný ve saðlama toplamýný basar

sync(1) - Türkçe

sync - dosya sistemi tamponlarýný boþaltýr

tac(1) - Türkçe

tac - dosyalarý ardarda sondan baþa doðru basar

tail(1) - Türkçe

tail - dosyalarýn son kýsmýný basar

tee(1) - Türkçe

tee - standart girdiyi dosyaya ve standart çýktýya kopyalar

touch(1) - Türkçe

touch - dosyanýn zaman damgalarýný deðiþtirir

tr(1) - Türkçe

tr - karakterleri çevirir veya siler

true(1) - Türkçe

true - hiçbir þey yapmaz, baþarýlý olur

tsort(1) - Türkçe

tsort - düzgün doðrusal sýralama yapar

tty(1) - Türkçe

tty - standart girdiye baðlý terminalin dosya ismini basar

uname(1) - Türkçe

uname - sistem bilgilerini gösterir

unexpand(1) - Türkçe

unexpand - boþluklarý sekmelerle deðiþtirir

uniq(1) - Türkçe

uniq - yinelenen satýrlarý atlar ve raporlar

unlink(1) - Türkçe

unlink - bir dosya baðýný silmek için unlink iþlevini çaðýrýr

uptime(1) - Türkçe

uptime - sistemin ne kadar zamandýr çalýþtýðýný söyler

uucp(1) - Türkçe

uucp - Unix\N’39’den Unix\N’39’e kopyalama

vdir(1) - Türkçe

vdir - dizinlerin içindekileri listeler

xgettext(1) - Türkçe

xgettext - gettext dizgelerini kaynak dosyasýndan seçer

xmllint(1) - Türkçe

xmllint - komut satýrý XML aracý

xmlto(1) - Türkçe

xmlto - bir XSL dönüþüm dosyasýný bir XML belgesine uygular

xsltproc(1) - Türkçe

xsltproc - komut satýrý xslt iþlemcisi

kill(2) - Türkçe

kill - bir sürece sinyal gönderir

crypt(3) - Türkçe

crypt - parola ve veri þifrelemesi

encrypt(3) - Türkçe

encrypt - 64 bitlik iletileri þifreler
setkey - encrypt() tarafýndan kullanýlan anahtarý belirler
encrypt_r - 64 bitlik iletileri þifreler (evresel)
setkey_r - encrypt_r() tarafýndan kullanýlan anahtarý belirler (evresel)

system(3) - Türkçe

system - bir kabuk komutunu çalýþtýrýr

initrd(4) - Türkçe

initrd - önyükleyici ilklendirmeli RAM disk

crontab(5) - Türkçe

crontab - cron\N’39’u yöneten tablolar

fs(5) - Türkçe

fs - Linux dosyasistemi türleri:minix, ext, ext2, ext3, xia, msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

fstab(5) - Türkçe

fstab - dosya sistemleri hakkýndaki bilgileri içerir

group(5) - Türkçe

group - kullanýcý grup dosyasý

initscript(5) - Türkçe

initscript - inittab komutlarýný çalýþtýran betik

inittab(5) - Türkçe

inittab - sysv uyumlu init süreci tarafýndan kullanýlan inittab dosyasýnýn biçimi

lilo.conf(5) - Türkçe

lilo.conf - lilo için yapýlandýrma dosyasý

nologin(5) - Türkçe

nologin - sýradan kullanýcýlarýn sisteme baðlanmasýný önler

rsyncd.conf(5) - Türkçe

rsyncd.conf - rsync sunucusu için yapýlandýrma dosyasý

wvdial.conf(5) - Türkçe

wvdial.conf - wvdial ayar dosyasý

frozen-bubble(6) - Türkçe

frozen-bubble - galeri türü, çabuk tepki vermeye dayalý bir oyun

abort(7) - Türkçe

ABORT - o anki hareketi geri alýr

alter_aggregate(7) - Türkçe

ALTER AGGREGATE - bir ortak deðer iþlevinin tanýmýný deðiþtirir

alter_conversion(7) - Türkçe

ALTER CONVERSION - bir dönüþümün tanýmýný deðiþtirir

alter_database(7) - Türkçe

ALTER DATABASE - bir veritabanýnýn özniteliklerini deðiþtirir

alter_domain(7) - Türkçe

ALTER DOMAIN - bir veri alanýnýn tanýmýný deðiþtirir

alter_function(7) - Türkçe

ALTER FUNCTION - bir iþlevin tanýmýný deðiþtirir

alter_group(7) - Türkçe

ALTER GROUP - bir kullanýcý grubunun özniteliklerini deðiþtirir

alter_index(7) - Türkçe

ALTER INDEX - bir indeksin tanýmýný deðiþtirir

alter_language(7) - Türkçe

ALTER LANGUAGE - bir yordamsal dilin tanýmýný deðiþtirir

alter_operator(7) - Türkçe

ALTER OPERATOR - bir iþlecin tanýmýný deðiþtirir

alter_operator_class(7) - Türkçe

ALTER OPERATOR CLASS - bir iþleç sýnýfýnýn tanýmýný deðiþtirir

alter_schema(7) - Türkçe

ALTER SCHEMA - bir þemanýn tanýmýný deðiþtirir

alter_sequence(7) - Türkçe

ALTER SEQUENCE - Bir kayýt listesi üretecinin tanýmýný deðiþtirir

alter_table(7) - Türkçe

ALTER TABLE - bir tablonun tanýmýný deðiþtirir

alter_tablespace(7) - Türkçe

ALTER TABLESPACE - bir tablo alanýnýn tanýmýný deðiþtirir

alter_trigger(7) - Türkçe

ALTER TRIGGER - bir tetiðin tanýmýný deðiþtirir

alter_type(7) - Türkçe

ALTER TYPE - bir tür tanýmýný deðiþtirir

alter_user(7) - Türkçe

ALTER USER - bir veritabaný kullanýcý hesabýný deðiþtirir

analyze(7) - Türkçe

ANALYZE - bir veritabaný hakkýnda istatistik toplar

begin(7) - Türkçe

BEGIN - bir hareket kümesi baþlatýr

boot(7) - Türkçe

boot - genel olarak açýlýþ iþlemleri

checkpoint(7) - Türkçe

CHECKPOINT - anlýk olarak bir hareket günlüðü denetim noktasý oluþturur

close(7) - Türkçe

CLOSE - bir göstericiyi kapatýr

cluster(7) - Türkçe

CLUSTER - bir tabloyu bir indekse göre sýralar

comment(7) - Türkçe

COMMENT - bir nesnenin açýklamasýný tanýmlar veya deðiþtirir

commit(7) - Türkçe

COMMIT - o anki hareketi teslim eder

copy(7) - Türkçe

COPY - bir tablo ile bir dosya arasýnda veri kopyalar

create_aggregate(7) - Türkçe

CREATE AGGREGATE - yeni bir ortak deðer iþlevi tanýmlar

create_cast(7) - Türkçe

CREATE CAST - iki veri türü arasýnda yeni bir dönüþüm tanýmlar

create_constraint(7) - Türkçe

CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kýsýt tetiði tanýmlar

create_conversion(7) - Türkçe

CREATE CONVERSION - yeni bir karakter kümesi dönüþümü tanýmlar

create_database(7) - Türkçe

CREATE DATABASE - yeni bir veritabaný oluþturur

create_domain(7) - Türkçe

CREATE DOMAIN - yeni bir veri alaný tanýmlar

create_function(7) - Türkçe

CREATE FUNCTION - yeni bir iþlev tanýmlar

create_group(7) - Türkçe

CREATE GROUP - yeni bir kullanýcý grubu tanýmlar

create_index(7) - Türkçe

CREATE INDEX - yeni bir indeks tanýmlar

create_language(7) - Türkçe

CREATE LANGUAGE - yeni bir yordamsal dil tanýmlar

create_operator(7) - Türkçe

CREATE OPERATOR - yeni bir iþleç tanýmlar

create_operator_class(7) - Türkçe

CREATE OPERATOR CLASS - yeni bir iþleç sýnýfý tanýmlar

create_rule(7) - Türkçe

CREATE RULE - bir yeniden yazma kuralý tanýmlar

create_schema(7) - Türkçe

CREATE SCHEMA - yeni bir þema tanýmlar

create_sequence(7) - Türkçe

CREATE SEQUENCE - yeni bir kayýt listesi üreteci tanýmlar

create_table(7) - Türkçe

CREATE TABLE - yeni bir tablo tanýmlar

create_tablespace(7) - Türkçe

CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alaný tanýmlar

create_table_as(7) - Türkçe

CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuçlarýndan yeni bir tablo tanýmlar

create_trigger(7) - Türkçe

CREATE TRIGGER - yeni bir tetik tanýmlar

create_type(7) - Türkçe

CREATE TYPE - yeni bir veri türü tanýmlar

create_user(7) - Türkçe

CREATE USER - yeni bir veritabaný kullanýcýsý hesabý tanýmlar

create_view(7) - Türkçe

CREATE VIEW - yeni bir sanal tablo tanýmlar

deallocate(7) - Türkçe

DEALLOCATE - bir taslaðý serbest býrakýr

declare(7) - Türkçe

DECLARE - bir gösterici tanýmlar

delete(7) - Türkçe

DELETE - bir tablo satýrýný siler

drop_aggregate(7) - Türkçe

DROP AGGREGATE - bir ortak deðer iþlevini kaldýrýr

drop_cast(7) - Türkçe

DROP CAST - bir tür dönüþümünü kaldýrýr

drop_conversion(7) - Türkçe

DROP CONVERSION - bir karakter kümesi dönüþümünü kaldýrýr

drop_database(7) - Türkçe

DROP DATABASE - bir veritabanýný kaldýrýr

drop_domain(7) - Türkçe

DROP DOMAIN - bir veri alanýný kaldýrýr

drop_function(7) - Türkçe

DROP FUNCTION - bir iþlevi kaldýrýr

drop_group(7) - Türkçe

DROP GROUP - bir kullanýcý grubunu kaldýrýr

drop_index(7) - Türkçe

DROP INDEX - bir indeksi kaldýrýr

drop_language(7) - Türkçe

DROP LANGUAGE - bir yordamsal dili kaldýrýr

drop_operator(7) - Türkçe

DROP OPERATOR - bir iþleci kaldýrýr

drop_operator_class(7) - Türkçe

DROP OPERATOR CLASS - bir iþleç sýnýfýný kaldýrýr

drop_rule(7) - Türkçe

DROP RULE - bir yeniden yazma kuralýný kaldýrýr

drop_schema(7) - Türkçe

DROP SCHEMA - bir þemayý kaldýrýr

drop_sequence(7) - Türkçe

DROP SEQUENCE - bir kayýt listesi üretecini kaldýrýr

drop_table(7) - Türkçe

DROP TABLE - bir tabloyu kaldýrýr

drop_tablespace(7) - Türkçe

DROP TABLESPACE - bir tablo alanýný kaldýrýr

drop_trigger(7) - Türkçe

DROP TRIGGER - bir tetik tanýmýný kaldýrýr

drop_type(7) - Türkçe

DROP TYPE - bir veri türünü kaldýrýr

drop_user(7) - Türkçe

DROP USER - bir veritabaný kullanýcý hesabýný kaldýrýr

drop_view(7) - Türkçe

DROP VIEW - bir sanal tabloyu kaldýrýr

end(7) - Türkçe

END - o anki hareketi teslim eder

execute(7) - Türkçe

EXECUTE - bir taslaðý çalýþtýrýr

explain(7) - Türkçe

EXPLAIN - bir cümlenin icra planýný gösterir

fetch(7) - Türkçe

FETCH - bir gösterici kullanarak bir sorgudan satýrlarý çeker

move(7) - Türkçe

MOVE - bir gösterici konumlandýrýr

signal(7) - Türkçe

signal - kullanýlabilir sinyallerin listesi

autofs(8) - Türkçe

/etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi baðlama betiði

automount(8) - Türkçe

automount - autofs için baðlantý noktalarýný düzenler

badblocks(8) - Türkçe

badblocks - bir aygýtý bozuk bloklarý bulmak için tarar

chkconfig(8) - Türkçe

chkconfig - sistem servisleri için çalýþma seviyesi bilgilerini sorgular ve günceller.

chroot(8) - Türkçe

chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileþimli kabuk çalýþtýrýr

cron(8) - Türkçe

cron - zamanlanmýþ komutlarý çalýþtýran süreç (Vixie Cron)

dmesg(8) - Türkçe

dmesg - çekirdek halka tamponlarýný görüntüler veya denetler

dumpe2fs(8) - Türkçe

dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

e2fsck(8) - Türkçe

e2fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck.ext2 - Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck.ext3 - Linux ext3 dosya sistemini denetler

e2label(8) - Türkçe

e2label - bir ext2 dosya sisteminin etiketini deðiþtirir

fdformat(8) - Türkçe

fdformat - bir diskete düþük seviyeli biçimleme uygular

halt(8) - Türkçe

halt - sistemi durdurur
poweroff - sistemi kapatýr
reboot - sistemi yeniden baþlatýr

ifconfig(8) - Türkçe

ifconfig - bir að arayüzünü yapýlandýrýr

init(8) - Türkçe

init - süreç kontrol baþlangýcý
telinit - çalýþma seviyesini deðiþtirir

ipcs(8) - Türkçe

ipcs - süreçlerarasý iletiþim oluþumlarý hakkýnda bilgi verir

ksyms(8) - Türkçe

ksyms - çekirdek ve modüller tarafýndan tanýmlanmýþ sembolleri gösterir

losetup(8) - Türkçe

losetup - dönüþ aygýtlarýný ayarlar ve denetler

lsmod(8) - Türkçe

lsmod - yüklü modülleri listeler

lspci(8) - Türkçe

lspci - bütün PCI aygýtlarýný listeler

lsusb(8) - Türkçe

lsusb - sistemdeki bütün USB aygýtlarýný listeler

mkbootdisk(8) - Türkçe

mkbootdisk - bir sistemi çalýþtýrabilmek için, baðýmsýz bir disket oluþturur

mke2fs(8) - Türkçe

mke2fs - bir ext2/3 dosya sistemi oluþturur

mkfs(8) - Türkçe

mkfs - bir Linux dosya sistemi oluþturur

mkinitrd(8) - Türkçe

mkinitrd - öncelikli yüklenen modüller için ilk ramdisk biteþlemini oluþturur

mkswap(8) - Türkçe

mkswap - Linux takas alanýný ayarlar

modinfo(8) - Türkçe

modinfo - bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler

modprobe(8) - Türkçe

modprobe - yüklenebilir modüller için yüksek seviyeli iþlemci

mount(8) - Türkçe

mount - bir dosya sistemini baðlar

mountd(8) - Türkçe

rpc.mountd - NFS baðlama süreci

nfsd(8) - Türkçe

rpc.nfsd - NFS sunucu süreci

ntsysv(8) - Türkçe

ntsysv - çalýþma seviyelerini yapýlandýrmak için basit bir arayüz

parted(8) - Türkçe

parted - bir disk bölümleme uygulamasý

rdev(8) - Türkçe

rdev - kök aygýt biteþlemini, RAM disk boyutunu veya video kipini ayarlar/sorgular
ramsize - RAM disk boyutunu ayarlar
vidmode - video kipini ayarlar
rootflags - kök aygýt seçeneklerini ayarlar

rmmod(8) - Türkçe

rmmod - yüklenebilir modülleri devreden çýkarýr

route(8) - Türkçe

route - IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriðini gösterir

runlevel(8) - Türkçe

runlevel - geçerli ve bir önceki sistem çalýþma seviyelerini bulur

setpci(8) - Türkçe

setpci - PCI aygýtlarýný yapýlandýrýr

shutdown(8) - Türkçe

shutdown - sistemi kapatýr

sulogin(8) - Türkçe

sulogin - tek kullanýcýlý kipte sisteme giriþ

swapon(8) - Türkçe

swapon - aygýt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iþlemlerini etkinleþtirir
swapoff - aygýt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iþlemlerini kapatýr

umount(8) - Türkçe

umount - dosya sistemlerini ayýrýr

Latest updates

Ubuntu icon

Ubuntu 20.04 focal/universe: Version 1.0.5.1-3 introduced

2020-01-07
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-10-10
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-10-10
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-10-10
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-25
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-25
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-25
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-06
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-06
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-06
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-06
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-06
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 removed

2019-09-06
Ubuntu icon

Ubuntu 19.10 eoan/universe: Version 1.0.5.1-3 reintroduced

2019-09-05
 • Conflicting files with man-db removed (Closes: #889805)
 • Removed extra timestamps from the build system (Closes: #854293)
 • chroot translation moved into man8 (Closes: #856009)
 • Fixed an issue which prevents manual prune list generation

Related packages

manpages - Manual pages about using a GNU/Linux system
⇧ Top